Yma, cewch hyd i wybodaeth ddefnyddiol am gyllid, cludiant a chymorth myfyrwyr.

A wyddoch chi, fel myfyriwr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, mae cyfleoedd gennych hefyd i gymryd rhan mewn digwyddiadau allgyrsiol / gweithgareddau gan gynnwys gwaith elusennol, prosiectau menter, y Cyngor Myfyrwyr a chwaraeon?

Arian

Gall arian fod yn gymhleth ac mae llawer i’w ddeall. Gobeithio y bydd yr wybodaeth isod yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Ydw i’n gymwys i gael arian?

Os ydych chi'n ddinesydd y Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd a fydd yn astudio addysg bellach yn y coleg yn amser llawn (15+ awr yr wythnos), nid oes rhaid i chi dalu ffioedd dysgu, ond bydd rhaid i bob myfyriwr amser llawn dalu ffi gofrestru untro pan fyddan nhw'n ymuno â'r coleg. Ar rai cyrsiau, e.e. trin gwallt, arlwyo neu'r celfyddydau, gall fod costau ychwanegol i'w talu ar gyfer cyfarpar neu ddillad arbenigol. Rhoddir manylion i chi yn ystod y broses ymgeisio a chofrestru.

Os ydych yn ymuno â’r coleg yn rhan-amser, bydd gofyn i chi dalu ffioedd dysgu. Argymhellir eich bod yn ceisio arweiniad gan eich cydlynydd cwrs cyn cofrestru i sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth am y ffioedd sy’n gysylltiedig â’r cwrs o’ch dewis. Er enghraifft, bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n astudio cymhwyster proffesiynol a redir gan sefydliad siartredig dalu ffi am bob arholiad maen nhw’n ei sefyll, ac felly mae’n werth cael y ffeithiau i gyd cyn penderfynu. O ran ffioedd cyrsiau unigol o £100 neu fwy, gallwch wneud cais i dalu mewn rhandaliadau (codir ffi weinyddu o £10 am hyn). Mae ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Ydw i’n gymwys i gael cymorth ariannol?

Yn y coleg deallwn fod amgylchiadau pawb yn wahanol, felly gwnawn ein gorau i'w gwneud hi mor hawdd â phosib i bobl astudio'r cwrs o'u dewis, hyd yn oed os yw'n golygu y bydd rhaid i chi gael hyd i ychydig o arian ychwanegol i dalu am gostau cyfarpar neu ddeunyddiau dysgu. Mae amrywiaeth o gymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio yn y coleg

Lwfans Cynhaliaeth Addysg [EMA]

Gall grant EMA eich helpu i dalu costau cyrsiau gan gynnwys llyfrau, costau teithio neu gyfarpar. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan EMA neu cysylltwch â'r coleg yn Nhycoch ar 01792 284000 neu Gorseinon ar 01792 890700.

Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn [FCF]

Mae’r CAWG yn gronfa galedi sy’n agored i bob myfyriwr amser llawn. Gall y gronfa helpu i dalu am gostau hanfodol cysylltiedig â chyrsiau, gofal plant, gwiriadau adnabod y CRB a chludiant. Mae’ch cais am CAWG yn dibynnu ar incwm y cartref. I wneud cais bydd rhaid llenwi ffurflen gais. Rhoddir arian ar sail y cyntaf i’r felin. Bydd rhaid i chi ddarparu prawf o’ch incwm cartref ac os yw’n briodol, prawf o’ch statws preswyl.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ar gyfer AB (WGLG)

Grant yw hwn sy'n cael ei dalu bob tymor i fyfyrwyr 19 oed neu'n hŷn sy'n astudio cyrsiau amser llawn neu ran-amser. Gall y grant helpu myfyrwyr gyda chostau cyrsiau gan gynnwys llyfrau, costau teithio neu gyfarpar. Gwneud Cais am WGLG.

Weithiau gall fod yn anodd cael hyd i'r holl arian i dalu am ffioedd dysgu rhan-amser, felly cynigiwn nifer o ddewisiadau gwahanol i fyfyrwyr gael at y cyllid a fydd yn eu helpu ar hyd y daith. Mae disgowntiau ar gael ar rai cyrsiau i ddysgwyr sy'n derbyn y budd-daliadau canlynol: Cymhorthdal Incwm, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Ceisio Gwaith, Budd-dal Analluogrwydd, Budd-dal Anabledd Difrifol, Credydau Pensiwn, Budd-dal y Dreth Gyngor, Budd-dal Tai. Rhaid dangos prawf eich bod yn derbyn y budd-dal pan fyddwch yn cofrestru. Mae disgowntiau hefyd ar gael i ddysgwyr y DU a'r UE o dan 19 oed neu fyfyrwyr sydd dal mewn addysg amser llawn. Ond ni fydd myfyrwyr yn gallu hawlio'r disgownt hwn os ydyn nhw eisoes yn astudio’r un cwrs mewn sefydliad addysg arall.

Pa ffrydiau arian eraill sydd ar gael?

ReAct II

Rhaglen ariannu yw Cynllun Gweithredu Diswyddiadau II (ReAct II) ar gyfer hyfforddiant a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i bobl sy’n byw yng Nghymru ac sy’n wynebu colli eu swydd.

ELCAS - Credydau Dysgu Estynedig

Mae hon yn un o fentrau'r Weinyddiaeth Amddiffyn i hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau'r Lluoedd Arfog.

Sgiliau ar gyfer Diwydiant

Mae’r prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant yn helpu cyflogwyr a mentrau i addasu i newid economaidd drwy wella lefelau sgiliau a chymwysterau eu gweithwyr.

Oes rhaid i mi dalu am wiriad DBS?

Yn ystod y cyfweliad byddwn wedi dweud wrthych a oes angen gwiriad DBS arnoch (CRB gynt) er mwyn mynd ar leoliad gwaith strwythuredig fel rhan o'ch cwrs. Bydd y gwiriad yn costio £44, ond gall hyn newid (gallwch wneud cais am arian FCF i dalu'r gost). Os nad ydych yn caael gwiriad DBS ni fyddwch yn gallu cwblhau'ch cwrs.

Tocynnau Bws

Ar hyn o bryd mae tocyn bws wedi’i gymorthdalu ar gael i’r myfyrwyr amser llawn.

Yn Nhycoch, Ffordd y Brenin a Llwyn y Bryn gall myfyrwyr brynu Tocyn Bws First Cymru. Gallwch ddefnyddio’r tocyn hwn i gyrraedd a gadael y coleg a gallwch ei ddefnyddio gyda’r hwyr ac yn ystod y penwythnos yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd ar fysiau First Cymru.

 

Bus Pass

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Cymorth i Fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r pwynt cyswllt cyntaf i fynd iddo i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor ar bopeth o yrfaoedd i gymorth ariannol. Mae ein staff sy’n cynnig cymorth arbenigol i’r myfyrwyr ar gael ar gampws Llwyn y Bryn, Tycoch a Gorseinon.

 

#CGAEgnïol

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydyn ni’n deall bod mwy i fywyd na dim ond eich astudiaethau.

Darganfyddwch pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd gyda ni i’w cynnig a dewch i ymuno â ni.

A byddwch yn rhan o #CGAEgnïol!

gcsactive

Rhaglen Ysgoloriaeth Chwaraeon

FootballNetballCricketRugbyHockey
 

Beth yw'r rhaglen Ysgoloriaeth Chwaraeon?

Mae ein rhaglen ysgoloriaeth chwaraeon yn rhoi cymorth ariannol a chyfannol i fyfyrwyr sy’n dangos gallu eithriadol yn un o’ch chwaraeon academi (rygbi, pêl-droed, pêl-rwyd a chriced).

Fel ysgolhaig chwaraeon yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, byddwch yn fodel rôl i'ch grŵp cyfoedion ac yn helpu hyfforddwyr yr academi i ddarparu rhaglen chwaraeon o'r safon uchaf.

Disgwylir i ysgolheigion gefnogi gweithgareddau recriwtio'r coleg a mynychu nosweithiau agored.

Byddwch yn cwrdd â'ch mentor ddwywaith yn ystod y flwyddyn i drafod eich datblygiad ac unrhyw gymorth penodol sydd ei angen arnoch.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Mehefin a bydd y panel yn gwneud ei benderfyniadau erbyn 1 Gorffennaf.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Gall unrhyw fyfyrwyr wneud cais am ysgoloriaeth chwaraeon ar yr amod bod tystiolaeth ganddynt eu bod yn gallu cael lle ar un o'n cyrsiau amser llawn neu gael eu derbyn i'r academïau chwaraeon.

I gadw eich cyllid ysgoloriaeth, mae'n rhaid i chi fynychu dosbarthiadau yn gyson a pharhau i lwyddo'n academaidd trwy gydol eich amser yn y coleg.

Sylwch: nid oes rhaid i chi wneud cais am gwrs yn yr un maes â'ch sgiliau arbennig (e.e. gallwch chwarae pêl-droed ac astudio peirianneg neu Safon Uwch).

Am wybod rhagor?

Cysylltwch â'r Cydlynydd Chwaraeon Marc O’Kelly trwy'r e-bost marc.okelly@gowercollegeswansea.ac.uk

Rhaglen Bwrsariaeth Chwaraeon?

Beth yw’r rhaglen Bwrsariaeth Chwaraeon?

Yn ogystal â’r ysgoloriaethau chwaraeon sydd ar gael i athletwyr talentog, mae ein rhaglen bwrsariaeth chwaraeon yn cynnig manteision pellach gan gynnwys cymorth ariannol ar gyfer costau cystadlu, hyfforddi a ffordd o fyw, a mynediad rhad ac am ddim i gyfleusterau campfa Coleg Gŵyr Abertawe.

Mae symiau’r fwrsariaeth yn cael eu dyfarnu fesul achos nes i’r gronfa ddod i ben.

Bydd mentor ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad i’r myfyrwyr sy’n derbyn bwrsariaethau.

Bydd ceisiadau am fwrsariaethau yn agor ar 1 Medi.

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Gall unrhyw fyfyriwr wneud cais am fwrsariaeth ar yr amod y gallant ddarparu prawf eu bod yn gallu sicrhau lle ar un o’n cyrsiau amser llawn.

Rhaid i bob darpar ymgeisydd gystadlu yn un o gampau Cymdeithas y Colegau y mae gan y coleg gysylltiad â hi a/neu ddisgyblaeth Olympaidd gydnabyddedig. Ni fydd ceisiadau y tu allan i’r paramedrau hyn yn cael eu hystyried.

Am wybod rhagor?

Cysylltwch â'r Cydlynydd Chwaraeon Marc O’Kelly trwy'r e-bost marc.okelly@gowercollegeswansea.ac.uk

Yr Iaith Gymraeg yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Nod Coleg Gŵyr Abertawe yw bod yn goleg dwyieithog, gydag iaith a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg. Rydym yn hyrwyddo dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a dysgu dwyieithog ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’u Cymraeg.

Gwybod rhagor

Myfyrwyr-lysgenhadon

Cymerwch ran a chwarae rôl bwysig yn eich coleg.

Mae bod yn Fyfyriwr-lysgennad yn bleserus ac yn ddiddorol, a chewch gyfle i gwrdd â llawer o bobl newydd a datblygu sgiliau newydd. Bydd yn edrych yn dda ar eich CV hefyd!

Darllen rhagor am y rhaglen llysgenhadon

Student AmbassadorsStudent AmbassadorsStudent Ambassadors

Lles Myfyrwyr

Sut y gallwn helpu

Mae rhai myfyrwyr yn wynebu sefyllfaoedd y tu allan i’r coleg y mae angen cymorth arnynt i ddelio â nhw - amgylchiadau sydd y tu hwnt i’w rheolaeth. Mae gennym swyddogion cymorth dynodedig sy’n gallu helpu.