Cymorth Dysgu

Cymorth dysgu ychwanegol

Darparwn gymorth arbenigol i fyfyrwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu anableddau. Os bydd angen offer neu gymorth arbenigol arnoch, byddwn yn gwneud cais am arian ar gyfer hyn. Rhowch wybod i ni pan fyddwch yn gwneud cais i sicrhau ein bod yn cynnig y cymorth iawn i chi.

Gallwn drefnu bod amrywiaeth o gymorth ar gael: 

  • Gweithiwr cymorth – un i un 
  • Gweithiwr cymorth – grwpiau bach 
  • Cymorth arbenigol ar gyfer myfyrwyr â nam ar eu golwg 
  • Cyfathrebu ar gyfer myfyrwyr byddar ac â nam ar eu clyw 
  • Offer arbenigol (ar ôl asesiad ac ar gais)
  • Deunydd ar gael mewn print bras, ar dâp sain ac mewn Braille.

Os ydym yn gwybod beth sydd ei angen arnoch gallwn wneud yr holl newidiadau rhesymol i’ch helpu i lwyddo. Byddwn yn trin pob datgeliad yn sensitif. Mae adnoddau dysgu ychwanegol hefyd ar gael, fel cyfrifiaduron, gliniaduron a meddalwedd addysgol i gynorthwyo llythrennedd.

Polisi Cymorth Dysgu Ychwanegol Coleg Gŵyr Abertawe 

Siarter Cynhwysiant 

Am y tair blynedd diwethaf, mae Grŵp Strategaeth Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig Coleg Gŵyr Abertawe wedi gweithio i greu amgylchedd addysgol cadarnhaol lle y gall pob dysgwr Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig lwyddo a datblygu o fewn a’r tu hwnt i’r Coleg. Mae’r grŵp yn cynnwys aelodau staff y Coleg a rhanddeiliaid allanol o ardal Abertawe sy’n gallu cael effaith ar faterion Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig.  

Gwnaethpwyd ymrwymiad y llynedd trwy gynnig Siarter Cynhwysiant CGA a fyddai’n cael ei arddangos yn y Coleg a’i adrodd arno yn flynyddol. Cafodd hyn ei gydnabod gan grŵp trawsbleidiol Llywodraeth Cymru ar awtistiaeth fel ymarfer da ar gyfer y sector ôl-16.