Cymorth i Fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr yw’r man cyswllt cyntaf am wybodaeth, cymorth a chyngor ar unrhyw beth o gyngor ar yrfaoedd i gymorth ariannol.

Mae staff arbenigol cymorth myfyrwyr y Coleg ar gael ar Gampysau Llwyn y BrynTycochLlys Jiwbilî a Gorseinon.

Prosiect Cynnydd

Bydd y rhaglen Cynnydd yn rhoi cymorth i fyfyrwyr16 a 24 oed sydd mewn perygl o fod yn NEET (Ddim mewn Cyflogaeth, Addysg na Hyfforddiant). Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r 11 o sefydliadau partner ar draws De-orllewin Cymru sy'n ymwneud â’r prosiect dan arweiniad Cyngor Sir Benfro. 

Fel rhan o’r prosiect mae gan y Coleg dîm dynodedig o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr fydd yn sicrhau y cewch y cymorth a’r mentora priodol i oresgyn unrhyw rwystrau i ddysgu a chwblhau’ch cwrs yn llwyddiannus a chyflawni’ch potensial llawn. 

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein taflen Cynnydd

Ariennir y prosiect yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Swyddogion Cymorth Myfyrwyr

Mae gan y Coleg dîm o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr i fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol y tu allan i’w hastudiaethau. Mae Swyddogion Cymorth Myfyrwyr yn gallu helpu gydag amrywiaeth o broblemau a all godi yn ystod y flwyddyn gan gynnwys:

 • Myfyrwyr sy’n ymddangos eu bod yn ddigartref 
 • Myfyrwyr sy’n cael trafferthion ariannol 
 • Myfyrwyr pryderus 
 • Presenoldeb gwael 
 • Cael trafferthion gyda’r cwrs neu gymhelliant 
 • Bwlio 
 • Problemau gartref 
 • Anawsterau rheoli dicter 
 • Plentyn sy’n derbyn gofal a gadael gofal 
 • Gofalwr ifanc 
 • Dioddef cam-drin 
 • Symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, AU neu gyflogaeth.

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd un i un, i’ch helpu i oresgyn yr anawsterau hyn ac, mewn llawer o achosion, yn eich cyfeirio at wasanaethau eraill ar gyfer cymorth ychwanegol.  

Gwasanaeth cwnsela

Oes problem gennych? Gallwn ni eich helpu. Gall myfyrwyr drafod, mewn lleoliad cyfrinachol, unrhyw beth gan gynnwys problemau academaidd, iselder, pryder, cymorth i reoli dicter, straen neu fwlio.

Cyfarwyddyd gyrfaoedd 

Wedi’i leoli yn Nhycoch a Gorseinon, mae’n staff Hybiau’r Dyfodol a Gyrfa Cymru ar gael i’ch helpu gyda’ch dewisiadau gyrfa, ffug gyfweliadau, datblygu sgiliau gwaith ac ystyried cyflogaeth neu brifysgol. 

Ymgynghorydd iechyd 

Mae’r Ymgynghorydd Iechyd yn darparu gwasanaeth proffesiynol a rhagweithiol i’r holl fyfyrwyr ac yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd, sy’n gysylltiedig â materion iechyd penodol myfyrwyr, i’r staff perthnasol. Eu nod yw hybu iechyd a lles ar draws y Coleg. 

 • Asesu holl anghenion meddygol dysgwyr 
 • Cydgysylltu â gweithwyr proffesiynol iechyd eraill pan fydd materion iechyd yn bresennol/dod yn bresennol 
 • Yn nyrsys cofrestredig cymwysedig 
 • Arwain gwaith hyrwyddo iechyd ar draws y Coleg a allai gynnwys iechyd rhywiol, ffyrdd o fyw iach, ysmygu, iechyd meddwl, lles, alcohol a chyffuriau, tlodi mislif 
 • Cynnal asesiadau risg ar unrhyw gyflwr meddygol risg uchel   
 • Ynghyd â’r Swyddogion Cymorth Myfyrwyr, maen nhw’n cyfeirio dysgwyr at yr asiantaethau priodol ar gyfer e.e. ysmygu, alcohol, cyffuriau neu unrhyw ymddygiad cymryd risgiau peryglus 
 • Cefnogi unrhyw ddysgwyr y mae angen iddynt gymryd meddyginiaeth yn y Coleg.

Eu rôl yw cynnig cymorth a chyfarwyddyd, cynorthwyo’r holl ddysgwyr sy’n cael anawsterau ac, mewn sawl achos, eu cyfeirio at wasanaethau eraill ar gyfer cymorth ychwanegol.

Diweddarwyd Ionawr 2020