a levels

Myfyriwr Safon Uwch yn mynd i Brifysgol yn America

Ymhlith y 1000+ o fyfyrwyr sydd ar fin symud ymlaen i addysg uwch o Goleg Gŵyr Abertawe mae Elli Rees, sydd wedi cael lle mewn prifysgol nodedig yn America.

Aeth Elli i Ysgol Gyfun y Strade cyn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Mathemateg, Saesneg Llenyddiaeth, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth ar Gampws Gorseinon, a bydd hi nawr yn astudio ar gyfer gradd y Celfyddydau Breiniol yn St John’s College yn Annapolis, Maryland.

Category

A Level and GCSE

A Level student heads to American University

Among the 1000-plus students about to progress to higher education from Gower College Swansea is Elli Rees, who has won a place at a prestigious American university.

Elli, who attended Ysgol Gyfun y Strade before studying A Levels in Maths, English Literature, Government and Politics, and Religious Studies at the Gorseinon Campus, will now read for a Liberal Arts degree at St John’s College in Annapolis, Maryland.

Category

A Level and GCSE

Un deg un o fyfyrwyr yn mynd i Rydgrawnt

Mae 11 o fyfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cael cynnig lle i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen neu Brifysgol Caergrawnt yn 2019.

Mae’r holl fyfyrwyr hyn yn dilyn Rhaglen Paratoi ar gyfer Rhydgrawnt ar Gampws Gorseinon, sy’n bwriadu darparu’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr sy’n gobeithio symud ymlaen i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russell Group eraill.

Category

A Level and GCSE

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i arwain rhaglen Rhydgrawnt y Coleg

Mae wyneb gyfarwydd yn barod i ddychwelyd i Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae Fiona Beresford, a astudiodd Safon Uwch Hanes, Saesneg a Mathemateg ar Gampws Gorseinon, wedi cael ei phenodi yn Gydlynydd Rhydgrawnt/HE+ newydd y Coleg.

Ar ôl cwblhau ei chyrsiau Safon Uwch yn 2009, aeth Fiona i Goleg Churchill, Caergrawnt lle enillodd radd Gyntaf mewn Hanes cyn dechrau gyrfa addysgu.

Category

A Level and GCSE

Former student returns to head up College Oxbridge programme

A familiar face is set to return to Gower College Swansea.

Fiona Beresford, who studied A Level History, English and Maths at the Gorseinon campus, has been appointed as the College’s brand new Oxbridge/HE+ Coordinator.

After completing her A Levels in 2009, Fiona attended Churchill College, Cambridge where she achieved a First in History before beginning a teaching career.

Category

A Level and GCSE

Canlyniadau gwych ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch Rhyngwladol

Roedd dosbarth U2 eleni wedi ennill canlyniadau Safon Uwch anhygoel gyda chanran drawiadol o 64% yn ennill graddau A* neu A.

Mae dros 90% o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn gan brifysgolion Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Roedd gan ein myfyrwyr Safon UG achos i ddathlu hefyd, gyda 10 myfyriwr yn ennill naill ai pedair neu dair gradd A.

Hoffem ddweud da iawn i bob un o’r pedwar myfyriwr a dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw yn eu hastudiaethau i ddod.

Category

International

Outstanding results for International A Level students

This year’s A2 class scooped amazing A Level results with an impressive 64% achieving A* or A grades.

Over 90% of these students have been accepted by Russell Group universities, including Oxbridge.

Our AS Level students had a lot to celebrate too, with ten students achieving either four or three A grades.

We would like to say a big well done to all of our students and wish each and every one of them success in their forthcoming studies.

Category

International

Canlyniadau Safon Uwch/UG Coleg Gŵyr Abertawe 2018

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 98%, gyda 1827 o geisiadau arholiad ar wahân.

O'r rhain, roedd 83% yn raddau uwch A*-C, roedd 58% yn raddau A*-B ac roedd 28% yn raddau A*-A – mae’r canrannau cryf hyn yn uwch na’r canlyniadau ardderchog a gafwyd yn 2017.

Roedd y gyfradd basio gyffredinol ar gyfer Safon UG yn 93%, gyda 69% ohonynt yn raddau
A-C a 48% yn raddau A-B - eto, mae'r canrannau cryf hyn yn uwch na chanlyniadau 2017.

Roedd 2853 o geisiadau arholiad ar wahân ar gyfer UG.

Category

A Level and GCSE

Gower College Swansea A / AS Level results 2018

Students at Gower College Swansea are celebrating an overall A Level pass rate of 98%, with 1827 separate exam entries.

Of these passes, 83% were at the higher grades of A*- C, 58% were at grades A*- B and 28% were at grades A* - A – all strong percentage increases on our excellent 2017 results.

The overall pass rate at AS Level was 93%, with 69% of those passes being grades A - C and 48% being grades A - B – again, all strong percentage increases on 2017 results.  

There were 2853 separate exam entries for AS.

Category

A Level and GCSE

Tudalennau

Subscribe to RSS - a levels