Nosweithiau Agored Rhithwir​

 

Ionawr 2021

Gorseinon: Nos Lun 11 Ionawr
Tycoch: Nos Lun 18 Ionawr
Llwyn y Bryn:Nos Fawrth 19 Ionawr

Amser:  5.30-7.30pm
Lleoliad: darperir yr holl gynnwys ar-lein 

Trosolwg 

Bydd ein Nosweithiau Agored Rhithwir yn gyfle i chi archwilio’r amrywiaeth o gyrsiau a gynigiwn, sgwrsio’n fyw â’n staff a chael cipolwg go iawn ar fywyd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cwrs amser llawn, mae’r nosweithiau agored hyn i chi! 

Yr hyn sydd i’w ddisgwyl 

  • Gwylio anerchiad agoriadol gan y Pennaeth, Mark Jones 
  • Gwylio fideo ar gyfleoedd Cymraeg yn y Coleg 
  • Gwylio cyflwyniadau byw ar ble allwn ni fynd â chi, trosolwg o’r campws a chymorth i fyfyrwyr gyda chyfle i ofyn cwestiynau 
  • Ymuno sesiynau Holi ac Ateb byw gydag ardaloedd dysgu a myfyrwyr cyfredol 
  • Ymuno ag ystafelloedd sgwrsio testun byw gyda staff o bob pwnc, cefnogaeth i fyfyrwyr a chymorth dysgu. 
  • Archwilio ein hopsiynau cwrs 

Beth i wneud ar y diwrnod

Ewch yn syth i’r wefan a chwiliwch am yr ategyn ar waelod y dudalen ar yr ochr dde i ddechrau’r profiad.
widget icon
Pan fyddwch yn clicio’r ategyn gallwch ddechrau pori drwy’r meysydd cwrs gwahanol. Gallwch hefyd gyrchu ystafell sgwrsio testun ar gyfer pob adran.

Bydd ein cyflwyniadau byw a sesiynnau Holi ac Ateb yn digwydd ar Zoom, a bydd y dolenni uniongyrchol i’r gweminarau ar gael ar y diwrnod.
Bydd ein cyflwyniadau cyffredinol yn digwydd rhwng 5.30-7.30pm a bydd ein sesiynnau Holi ac Ateb byw ar gyfer pob ardal cwrs yn digwydd rhwng 6.00-7.30pm.

Gallwch redeg Zoom ar eich porwr neu ei lawrlwytho yma.

Cofrestrwch eich diddordeb isod!

Cofrestru’ch diddordeb heddiw

* Bydd pob noson agored yn rhithwir. Edrychwch ar y wefan i ddarganfod pa gyrsiau sy'n cael eu cynnig ar bob campws.

Trwy ddarparu’ch manylion cyswllt, rydych yn caniatáu i Goleg Gŵyr Abertawe gadw’r rhain a’u defnyddio at bwrpas anfon gwybodaeth atoch am y Coleg. Bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn dileu’ch data erbyn Awst 2021. Hysbysiad preifatrwydd diwrnodau agored

Recordiadau gweminar - Tachwedd 2020

Gorseinon

Llys Jiwbilî

Tycoch

Llwyn y Bryn

Y 10 cwestiwn mwyaf poblogaidd a ofynnwyd yn ystod y ffrydiau byw

Sut bydd sefyllfa Covid-19 yn effeithio ar ddysgu a bywyd Coleg?

Iechyd, diogelwch a lles ein holl fyfyrwyr yw, a bydd bob amser, yn brif flaenoriaeth i ni.

Mae ein cynlluniau presennol yn seiliedig ar y canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a byddwn yn addasu ac yn ystwytho’r cynlluniau hyn wrth i’r canllawiau barhau i esblygu.

Rydym yn sicrhau bod pob un o’n dysgwyr yn parhau i gael addysgu o safon uchel ac rydym ar hyn o bryd yn darparu dosbarthiadau wyneb yn wyneb ar gyfer ein myfyrwyr amser llawn. Rydym hefyd wedi cynllunio dull cymysg o ddysgu ac addysgu gyda dosbarthiadau wyneb yn wyneb a darpariaeth ar-lein ac rydym wedi bod yn defnyddio hyn yn llwyddiannus yn y misoedd diwethaf.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen newyddion Coronafeirws bwrpasol.

Faint o bynciau allwch chi eu cymryd, ac allwch chi gyfuno Safon Uwch a chyrsiau galwedigaethol?

Yn gyffredinol, nid ydym yn cynghori cyfuno cyrsiau Safon Uwch â chyrsiau galwedigaethol, ond ar rai cyrsiau galwedigaethol (e.e. Iechyd a Gofal) gallech ddilyn cwrs Safon Uwch ochr yn ochr â chwrs Lefel 3. Er enghraifft, mewn Troseddeg.

Gallwch benderfynu cymryd rhwng tri a phum cwrs Safon Uwch. Rydym yn cynghori eich bod yn cymryd pedwar pwnc yn y flwyddyn gyntaf fel bod gennych chi rywfaint o hyblygrwydd a gallwch ollwng un os dymunwch, ond gallwch chi drafod eich opsiynau adeg cofrestru!

Allwch chi ollwng pwnc, neu newid eich cwrs ar ôl dechrau?

Gallwch ollwng pwnc neu newid eich cwrs ar ôl dechrau, ac mae hyn yn eithaf arferol! Os hoffech wneud hyn, siaradwch â’n tîm Derbyn, neu anfonwch e-bost atynt yn admissions@gcs.ac.uk.

Dylech bob amser siarad â’ch tiwtor neu’ch darlithydd cyn penderfynu newid neu ollwng pwnc fel y gallan nhw drafod sut y gallai effeithio ar eich opsiynau yn y dyfodol.

A yw Bagloriaeth Cymru yn orfodol, a yw’n ddefnyddiol ac a yw prifysgolion Lloegr yn ei derbyn?

Mae pob un o’n dysgwyr yn cwblhau Bagloriaeth Cymru. Mae’n gymhwyster sy’n helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogadwyedd, astudiaethau pellach a bywyd yn gyffredinol. Wrth wraidd Bagloriaeth Cymru mae’r Dystysgrif Her Sgiliau, a bydd hon yn cael ei theilwra i’ch diddordebau, eich dewis pynciau a’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Mae Bagloriaeth Cymru yn cyfateb i un Safon Uwch o ran pwyntiau UCAS. Bydd y rhan fwyaf o brifysgolion yn hapus i’w derbyn fel gofyniad mynediad cyffredinol.

Ydych chi’n darparu unrhyw gymorth i fyfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol?

Mae dau fath o gymorth un i un yn cael eu cynnig yn y Coleg yn dibynnu ar eich anghenion. Cymorth yn y dosbarth gan gynorthwyydd cymorth dysgu, a chymorth y tu allan i’r ystafell ddosbarth gan y tîm niwro-amrywiaeth. Rhowch wybod i ni adeg ymgeisio, neu cyn gynted ag y gallwch, os ydych chi’n teimlo y byddech chi’n elwa ar gymorth ychwanegol.

Os hoffech drafod unrhyw anghenion cymorth dysgu yn breifat, e-bostiwch ein Cydlynydd Cymorth Dysgu, Ceri Low yn ceri.low@gcs.ac.uk

Neu, os oes gennych gyflwr niwroamrywiol (e.e. anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu, awtistiaeth, dyslecsia, dyscalcwlia, dyspracsia neu ADHD), gallwch e-bostio ein Harweinydd Coleg dros ADY, Simon Pardoe yn Simon.Pardoe@gcs.ac.uk

Ydych chi'n darparu unrhyw gymorth i fyfyrwyr â phroblemau iechyd meddwl?

Mae llawer o gymorth iechyd meddwl yn y Coleg. Mae gennym dîm llawn o swyddogion cymorth myfyrwyr a thair nyrs gymwysedig sy’n gweithio fel cynghorwyr iechyd yn amser llawn, ochr yn ochr â gweithgareddau cyfoethogi a lles ystyrlon. Mae’r aelodau staff hyn yn gymwysedig iawn ac wedi arfer delio â myfyrwyr sydd ag unrhyw fath o faterion iechyd meddwl. Mae gennym gyfleuster galw heibio a gallwn hefyd drefnu sesiynau neu gyfarfodydd unigol gyda chi.

Yn ogystal â hyn, mae gennym becyn iechyd meddwl bendigedig rydym yn gweithio drwyddo gyda dysgwyr yn ystod tiwtorial, ac mae gan fyfyrwyr fynediad i gymorth iechyd meddwl a lles 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn trwy wasanaeth cymorth ar-lein ardderchog o’r enw Togetherall hefyd.

Beth yw’r gwahaniaethau rhwng y campysau?

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, mae gennym gampysau yn Nhycoch, Gorseinon, Llwyn y Bryn a Llys Jiwbilî, yn ogystal â Chanolfan Ffordd y Brenin ac, ymhen amser, Ysgol Fusnes Plas Sgeti. Mae gan bob campws yr un safon o ran addysgu a chymorth, ond cynigir gwahanol raglenni ar bob safle. Edrychwch ar y cyrsiau ar y wefan hon i ddarganfod ble maen nhw’n cael eu cynnig.

Beth yw’r gwahaniaethau rhwng cwrs amser llawn a rhan-amser?

Mae cyrsiau rhan-amser fel arfer yn ddosbarthiadau nos sy’n cynnwys chwe awr neu lai o ddysgu yr wythnos. Cyflwynir cyrsiau amser llawn yn ystod y dydd ac maen nhw’n cynnwys tua 15 awr o ddysgu yr wythnos.

Sut ydw i’n gwneud cais, a phryd dylwn i wneud hynny?

Rydym yn derbyn myfyrwyr hyd at fis Medi a hyd yn oed mis Hydref, ond rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl. Po gynharaf y gwnewch gais, y cynharaf y gallwn ddechrau’r broses a’r lleiaf tebygol y bydd y cwrs yn llawn. Mae ein ffenestr ymgeisio ar agor ar hyn o bryd!

Gallwch wneud cais ar-lein. Mae canllaw ar y broses a’r ffurflenni cais i’w gweld yma.

Hoffwn gael gwybodaeth benodol am gwrs

Ar gyfer unrhyw gyrsiau amser llawn, e-bostiwch ein tîm Derbyn yn admissions@gcs.ac.uk a fydd yn hapus i ateb eich cwestiynau neu eu trosglwyddo i’r adrannau perthnasol.