Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych i bobl ifanc 16 oed neu'n hŷn ennill cyflog a dysgu mewn swydd go iawn, cael profiad, ennill cymwysterau a sicrhau rhagolygon gwell ar gyfer y dyfodol. Fel arfer byddwch chi'n treulio pedwar diwrnod yn y gweithle yn cael profiad ymarferol yn y gwaith, ac un diwrnod gyda ni yma yn y coleg. Ond nid y prentisiaid yn unig sydd ar eu hennill. Drwy hurio prentis, bydd cyflogwyr yn cael cyfle i feithrin eu doniau eu hunain tra eu bod nhw'n datblygu gweithlu brwdfrydig, medrus a chymwysedig. Cynigiwn hyfforddiant ar dair lefel wahanol a bron 30 o lwybrau gyrfa gwahanol. Felly pam oedi?

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

ESF

Ariennir prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae angen prentisiaid arnom!

Mae llawer o’n salonau hefyd yn bwriadu cyflogi hyfforddeion trin gwallt – ffoniwch ni heddiw ar 01792 284155 os oes diddordeb gennych. 

Y Manteision i Brentisiaid

 • Ennill cyflog

 • Cael profiad gwaith gwerthfawr

 • Gwella eich rhagolygon gyrfa

 • Cael profiad yn y sector rydych chi am weithio ynddo

 • Datblygu eich sgiliau hanfodol ar gyfer y byd go iawn

Y Manteision i Gyflogwyr

 • Cynyddu cynhyrchedd a'r llinell waelod

 • Gwella morâl a lefelau cadw staff

 • Sylfaen sgiliau well o fewn y cwmni

 • Cyllid/grantiau ar gael mewn rhai achosion

 • Lleihau costau hyfforddi a recriwtio

 • Gallu llenwi bylchau sgiliau

Prentisiaethau

Does dim ffordd well o ennill tra'ch bod chi'n dysgu na dewis dilyn prentisiaeth. Byddwch chi'n ennill cyflog a hefyd yn cael profiad gwerthfawr yn y diwydiant rydych am weithio ynddo, ynghyd â chymhwyster i'ch helpu i symud ymlaen i'r yrfa o'ch dewis. Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un 16 oed neu'n hŷn.

Prentisiaethau Uwch

Mae Prentisiaethau Uwch yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar naill ai Lefel 4 neu 5, sy'n gyfwerth â thystysgrif addysg uwch, diploma addysg uwch neu radd sylfaen.

Barod am Waith

Mae'r rhaglenni hyn wedi'u hanelu at ddysgwyr 18 oed neu'n hŷn sydd am ddychwelyd i'r gwaith ar ôl bod yn ddi-waith ac sy'n derbyn lwfansau'r Adran Gwaith a Phensiynau. Bydd rhaid i chi gael gwiriad cymhwysedd cyn cael eich derbyn gyda'r Ganolfan Byd Gwaith os ydych chi am ymuno â'r Rhaglen Barod am Waith.