Addysg Uwch

Mae gennym ni enw da eisoes am addysg bellach ond wyddoch chi fod cannoedd o bobl bob blwyddyn yn astudio ar gyfer cymhwyster addysg uwch (AU) gyda ni? Mae tri dewis gwahanol – graddau sylfaen, HNC/HNDs a chymwysterau proffesiynol – gyda nifer o'n cyrsiau wedi'u dilysu gan y prif sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Cynhaliwyd adolygiad o ddarpariaeth AU Coleg Gŵyr Abertawe ym mis Mai 2016 gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA).

Mae Cynllun Gweithredu ac Adroddiad QAA y Coleg i’w gweld yma.

Pam astudio AU gyda ni?

  1. Rhagolygon gyrfa gwell

  2. Dulliau addysgu hyblyg

  3. Darlithwyr â phrofiad o fyd diwydiant

  4. Canolbwyntio ar yr elfen alwedigaethol

  5. Cyfle i ychwanegu i gael gradd anrhydedd

  1. Dosbarthiadau llai o faint

  2. Cysylltiadau cryf â diwydiant

  3. Digon o gymorth

  4. Arbed amser ac arian

  5. Dilysiad prifysgol

ADDYSG UWCH WEDI'I HESBONIO

[Tri llwybr gwahanol]

Graddau Sylfaen

Mae Graddau Sylfaen yn gymwysterau lefel gradd sy'n cyfuno astudiaethau academaidd â dysgu yn y gweithle. Wedi'u cynllunio ar y cyd â chyflogwyr, mae'r cymwysterau hyn yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth berthnasol i bobl gan arwain at ganlyniadau academaidd yn ogystal â gwella perfformiad a chynhyrchedd yn y gweithle. Mae graddau sylfaen yn canolbwyntio ar swydd neu broffesiwn arbennig. Eu nod yw gwella sgiliau proffesiynol a thechnegol staff presennol neu ddarpar staff o fewn proffesiwn, neu'r rhai sy'n bwriadu ymuno â'r proffesiwn hwnnw. Maen nhw'n cyfateb i ddwy ran o dair o radd anrhydedd lawn ac yn gymhwyster hollol hyblyg sy'n caniatáu i fyfyrwyr astudio'n rhan-amser neu'n amser llawn i weddu i'w ffordd o fyw. Fel arfer bydd hi'n cymryd tua dwy flynedd i gwblhau gradd sylfaen amser llawn, a gall gymryd yn hwy i gwblhau cyrsiau rhan-amser. Mae dewis i ychwanegu at y cymhwyster i gael gradd anrhydedd lawn ar y diwedd. Fel rheol bydd hyn yn cymryd blwyddyn ychwanegol.

HNC/HND

Mae Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HND) yn gyrsiau cysylltiedig â gwaith sydd fel arfer yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa benodol. Yn wahanol i nifer o gyrsiau gradd, maen nhw'n canolbwyntio ar yr elfen alwedigaethol ac felly gallan nhw arwain yn syth at yrfa. Maen nhw'n gam gwych hefyd at gymhwyster addysg uwch a gallwch 'ychwanegu atynt' a'u troi nhw'n radd Bagloriaeth. Mae HNC un lefel yn is na HND ac fel arfer mae'n cyfateb i flwyddyn gyntaf prifysgol. Mae HND yn gyfwerth ag ail flwyddyn prifysgol. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau HNC amser llawn (dwy flynedd yn rhan-amser) ac mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau HND yn amser llawn (tair i bedair blynedd yn rhan-amser).

Cymwysterau Proffesiynol

Mae cymwysterau proffesiynol wedi'u cysylltu'n benodol â rhai dewisiadau gyrfa arbennig ac wedi'u cydnabod gan y cyrff proffesiynol perthnasol (megis CMI, CIM, CIPD). Mae ardystio proffesiynol yn profi bod gan rywun yr wybodaeth, y profiad a'r sgiliau i berfformio swydd benodol, a'i fod wedi cyflawni lefel gydnabyddedig o gymhwysedd. Gall ennill cymhwyster proffesiynol gynnig manteision megis cael eich derbyn i'r yrfa o'ch dewis, a dyrchafiad neu gynnydd mewn cyflog.

Wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau?
Eisiau newid gyrfa?

Mae dal yn bosib mynd i'r brifysgol er nad oes gennych chi'r cymwysterau traddodiadol. Cofrestrwch ar gyfer un o'r cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch ac rydych chi un cam yn agosach.
 
Gwybod rhagor

Mae'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn gymhwyster sy'n paratoi pobl heb gymwysterau traddodiadol i astudio cyrsiau addysg uwch. Mae ar gyfer y rhai a hoffai astudio ym maes addysg uwch sydd wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau fel Safon Uwch neu sydd wedi mynd yn syth i fyd gwaith ond nawr sydd am newid gyrfa. Mae cyrsiau Mynediad yn denu amrywiaeth o fyfyrwyr ac nid oes terfyn oed uchaf. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, mae gan y diploma yr un statws â Safon Uwch. Mae cyrsiau Mynediad yn gyffredinol yn cael eu teilwra fel llwybrau; maen nhw’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’r myfyrwyr ac yn rhoi'r wybodaeth briodol sydd ei hangen ar gyfer gyrfa israddedig benodol. Er enghraifft mae llwybrau 'mynediad i'r gyfraith', 'mynediad i les cymdeithasol’ a 'mynediad i nyrsio'.

Angen un rheswm arall i astudio cymhwyster proffesiynol gyda ni?

Ni yw'r unig goleg AB yn y DU i gael y statws partner dysgu cymeradwy platinwm, dyfarniad y mae mawr alw amdano, gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) o ganlyniad i'n hymrwymiad i hyfforddiant a chymorth i fyfyrwyr.

ACCA Platinum

Myfyriwr Addysg Uwch / Mynediad y Flwyddyn: Samantha Alexis

Yma mae gennym fyfyrwraig Mynediad sydd wedi gweithio gyda chleifion dementia yn y gymuned ac yn y sector gofal. Mae hi’n fyfyrwraig rhagorol heddiw diolch i’r holl brofiadau hynny.

Mae Samantha yn gefnogol iawn o bobl eraill, mae hi’n gweithio’n eithriadol o galed ac mae wedi cynhyrchu rhai o’r aseiniadau gorau mae ei thiwtor erioed wedi eu gweld. Mae hi’n ddiymhongar, nid yw byth yn cwyno ac mae ganddi agwedd bositif ac ymagwedd broffesiynol sy’n ysbrydoli ei chyfoedion.

Yn fuan bydd Samantha yn symud ymlaen i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe gyda’r nod o ddefnyddio’r cymhwyster hwn i helpu’r rhai sydd angen cymorth fwyaf.

Samantha Alexis

SUT I WNEUD CAIS

Gallwch chi wneud cais am gwrs AU rhan-amser trwy'r coleg. Os yw'r cwrs sydd o ddiddordeb i chi yn gwrs amser llawn ac mae ganddo gyfeirnod UCAS, mae'n rhaid i chi fynd trwy wefan UCAS.

FFÏOEDD A CHYLLID

Mae ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs rydych chi am astudio felly edrychwch ar y cerdyn cwrs yn ofalus. Ar gyfer cyrsiau amser llawn, gallwch gael benthyciad ffioedd dysgu i dalu am y £4,296 cyntaf, a gallwch wneud cais am grant ffioedd gan Lywodraeth Cymru i dalu am weddill y ffioedd cwrs. Rydych chi'n talu'r benthyciad ffioedd dysgu yn ôl dim ond pan fyddwch chi'n dechrau ennill £21,000 neu fwy. Nid oes rhaid ad-dalu'r grant ffioedd. Nid yw'r ddau yn amodol ar brawf modd ond mae'n rhaid i chi fod yn fyfyriwr sy'n hanu o Gymru ac yn ymgeisydd newydd i AU, a heb fod wedi graddio eisoes. Ar gyfer cyrsiau amser llawn a rhan-amser, mae grantiau ar gael hefyd i helpu gyda chostau byw megis y Benthyciad Cynhaliaeth, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a'r Grant Cymorth Arbennig. I gael gwybodaeth lawn am yr holl gymorth ariannol sydd ar gael a sut i wneud cais ewch i www.studentfinancewales.co.uk.

Rhagor o wybodaeth i'w chael ar y nodiadau canllaw hyn.

GOFYNION MYNEDIAD

Mae hyn i gyd yn dibynnu ar y lefel a'r math o gwrs rydych chi am astudio. Mae'r gofynion mynediad i'w gweld yn yr wybodaeth am gyrsiau unigol.