Covid-19

Diweddariad i’r holl fyfyrwyr – 12 Chwefror

O ddydd Llun 22 Chwefror, bydd ein campysau ar agor i nifer fach o fyfyrwyr galwedigaethol yn unig.

Yn ystod y cam cyntaf hwn, mae’n debygol mai’r myfyrwyr hyn fydd y rhai sy'n astudio cyrsiau peirianneg, adeiladu, arlwyo a chyfrifeg (AAT) sydd â chymwysterau ac iddynt elfen angen trwydded i ymarfer.

Hefyd bydd nifer fach o fyfyrwyr yn cael eu hysbysu i ddod i mewn i’r Coleg i wneud asesiadau hanfodol na ellir eu gwneud ar-lein nac o bell, a all gynnwys prentisiaethau technegydd labordy a rhywfaint o wyddoniaeth alwedigaethol gymhwysol.

An update for all students – 12 February

From Monday 22 February, our campuses will be open for a small number of vocational students only.

In this first phase, these students are likely to be those studying engineering, construction, catering and accountancy (AAT) courses who have qualifications that require a license to practice element.

There will also be a small number of students who will be notified to come in to College to undertake essential assessments that cannot be undertaken online or remotely, which may include lab technician apprenticeships and some applied vocational science.

Diweddariad pellach gan y Pennaeth Mark Jones – 9 Chwefror 2021

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai nifer fach o fyfyrwyr galwedigaethol yn gallu dychwelyd i’r Coleg o ddydd Llun 22 Chwefror ac, fel y gwyddoch gobeithio o’m diweddariad blaenorol, rydym wedi bod yn cynllunio at hyn yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Y myfyrwyr a fydd yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer dychwelyd fydd y rhai sydd angen gwneud asesiadau i gwblhau eu cymwysterau a chael eu trwydded i ymarfer. 

Further update from Principal Mark Jones – 9 February 2021

Last week, the Education Minister announced that a small number of vocational students would be able to return to College from Monday 22 February which, as you will hopefully be aware from my previous update, we have been planning towards for the past couple of weeks.

The students who will be prioritised for return are those needing to undertake assessments to complete their qualifications and achieve their license to practice. 

Pages

Subscribe to RSS - Covid-19