Covid-19

Ein hymateb parhaus i Covid-19: Y Diweddaraf gan y Pennaeth Mark Jones (22 Medi)

Mae’r Pennaeth Mark Jones yn myfyrio ar ddechrau tymor yr hydref, gan ganmol myfyrwyr a staff am eu cydweithrediad, ac mae’n egluro sut mae’r Coleg yn parhau i sicrhau bod iechyd a diogelwch yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth.

Wrth i ni ddechrau pedweredd wythnos y tymor, mae’n ymddangos yn amser da i fyfyrio ar sut mae pethau wedi mynd hyd yn hyn yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Our continued response to Covid-19: Update from Principal Mark Jones (22 September)

Principal Mark Jones reflects on the start of the Autumn term, praising students and staff for their cooperation, and explaining how the College is continuing to ensure health and safety remains the top priority.

As we enter the fourth week of term, it seems a good time to reflect on how things have gone so far at Gower College Swansea.

Firstly, I want to say a huge thank you to all our students and staff for their cooperation as we navigate our way through an academic year that is very different to any we've known before. 

Laimis Lisauskas, Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn sôn am ei ddyddiau cyntaf yn ôl yn y Coleg

Wrth i ysgolion a cholegau ailagor yn gynharach yr wythnos hon, roeddwn i’n meddwl y gallai fod gan ddarllenwyr ddiddordeb mewn cael persbectif myfyriwr o sut aeth y diwrnodau cyntaf yn ôl.

Mae fy rôl fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi caniatáu imi gyfathrebu ag ystod eang o fyfyrwyr dros y dyddiau diwethaf, ac felly mae’r sylwadau a wnaf yn gynrychioliadol o’r adborth a gefais hyd a lled y Coleg.

Student Union President, Laimis Lisauskas reflects on his first few days back at College

With the reopening of schools and colleges earlier this week, I thought readers may be interested in getting a student’s perspective of how these first few days have gone.

My role as the President of the Student Union at Gower College Swansea has allowed me to interact with a wide range of students over the past few days, and therefore the comments I make are representative of the feedback I have received from right across the College.

Canllawiau ar orchuddion wyneb

Yn dilyn y datganiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae’r Coleg wedi penderfynu y bydd yn ofynnol bellach i’r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchuddion wyneb.

Bydd hyn yn berthnasol ym mhob ardal gymunol lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol (e.e. cynteddau, grisiau neu ystafelloedd cyffredin). Bydd hefyd yn berthnasol wrth ddefnyddio bysiau’r Coleg neu fysiau cyhoeddus.

Guidance on face coverings

Following the recent statement by Welsh Government, the College has decided that all staff, students and visitors will now be required to wear face coverings.

This will apply in all communal areas where social distancing is difficult to maintain (e.g. hallways, stairways or common rooms). It will also apply when using College or public buses.

Face coverings will not be expected to be worn in the classroom as all full time students will be in individual contact groups (bubbles) and all part time students will be social distancing.

Ar ôl blwyddyn anodd, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn edrych ymlaen

Ar ôl yr hyn a fu’n flwyddyn academaidd heriol iawn, mae Coleg Gŵyr Abertawe bellach yn paratoi ar gyfer 1 Medi pan fydd myfyrwyr yn dychwelyd.

Mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo drwy gydol yr haf i addasu adeiladau’r campysau yng ngoleuni Covid-19 a bydd pethau’n edrych yn wahanol iawn pan fydd dysgwyr yn dychwelyd ar gyfer eu sesiynau sefydlu.

Diweddariad gan y Pennaeth, Mark Jones (11 Awst)

Rydym bellach wedi derbyn y rhan olaf o ganllawiau Llywodraeth Cymru a fydd yn caniatau i’r Coleg ailagor ddechrau mis Medi. 

Er bod y canllawiau hyn wedi cael eu hoedi, rydym wedi bod yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru trwy gydol yr haf ac rwyf yn awr yn falch o allu rhannu ein cynlluniau ar gyfer mis Medi.

Fodd bynnag, hoffwn atgoffa pawb o ddwy flaenoriaeth allweddol y coleg, gan fod ein cynlluniau’n seiliedig ar yr hyn rydym yn credu yw’r ffordd orau o gyflawni’r blaenoriaethau hyn.

Blaenoriaeth un

Pages

Subscribe to RSS - Covid-19