Covid-19

Neges gan y Pennaeth – Dydd Iau 13 Ionawr

Mae wythnos wedi mynd heibio ers inni groesawu chi yn ôl i’r campws.

Hoffwn felly ddiolch i chi nid yn unig am eich am eich amynedd a’ch dealltwriaeth, ond hefyd am eich parodrwydd i gydymffurfio â’r mesurau diogelwch rydym wedi rhoi ar waith. Da iawn hefyd am barhau i fod yn ymrwymedig i’ch astudiaethau.

Fel y gwyddoch, mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn rhai heriol iawn, ond rydym yn ymrwymedig i sicrhau ein bod yn darparu cymaint o addysgu wyneb yn wyneb ag sy’n bosib, fel y gallwch gael y profiad gorau un.

Trefniadau dechrau’r tymor – Ionawr 2022

Yfory, dydd Iau 6 Ionawr, byddwn ni’n croesawu pob un o’n myfyrwyr yn ôl i’r Coleg.

Gan weithio’n agos o fewn y canllawiau a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru a’n tîm iechyd cyhoeddus lleol yn Abertawe, byddwn ni’n parhau i flaenoriaethu addysgu wyneb yn wyneb cymaint ag sy’n bosibl, a chymryd agwedd bositif tuag at leihau trosglwyddo’r feirws.

Grwpiau cyswllt
I bob myfyriwr byddwn ni’n dychwelyd i’r model grwpiau cyswllt a ddefnyddion ni yn llwyddiannus yn 2020. 

Start of term arrangements – January 2022

Tomorrow, Thursday 6 January we will be welcoming all of our students back to College.

Working closely within the guidance provided by both Welsh Government and our local public health team in Swansea, we will be continuing to prioritise face to face teaching as much as possible, whilst taking a positive approach to reducing any transmission of the virus.

Contact groups
For all students we will be returning to the contact group model that we used successfully in 2020.

Diweddariad Covid-19 – gorchuddion wyneb

Fel y byddwch chi i gyd yn gwybod siŵr o fod, mae amrywiolyn newydd o feirws Covid-19 o’r enw Omicron.

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, dylai’r holl fyfywrwyr wisgo gorchuddion wyneb nawr pan fyddan nhw dan do ar draws pob campws.

Rydyn ni eisoes yn gweithredu ar y sail hon, ond nawr gofynnir i chi wisgo eich gorchudd wyneb:

  • Pan fyddwch chi yn yr ystafelloedd dosbarth
  • Pan fyddwch chi mewn ystafelloedd cyffredin - oni bai eich bod yn bwyta/yfed.

Daliwch ati i wisgo’ch gorchudd wyneb:

Covid-19 update - face coverings

As you will all most probably be aware, there is a new variant of the Covid-19 virus called Omicron.

In line with the new Welsh Government guidance, all students should now wear face coverings while indoors across all campuses. 

We are already operating on this basis, but you will now be asked to wear your face covering:
•    When in classrooms 
•    When in common room areas – unless eating/drinking.

​Diweddariad ar gyfer rhieni/gwarcheidwaid

Yr wythnos hon, cawsom wybod gan Fwrdd Iechyd Bae Abertawe bod y Tîm Rheoli Digwyddiadau Rhanbarthol (TRhD) yn ystyried bod y lefel risg bresennol o goronafeirws ym Mae Abertawe yn cyfateb â’r sgôr uchel ar eu fframwaith.

Yn dilyn hyn, er nad yw’r Coleg ei hun yn risg uchel, mae canllawiau TRhD yn gofyn i’r holl sefydliadau - gan gynnwys ysgolion - gymryd camau ychwanegol i helpu i atal y feirws rhag lledaenu yn y gymuned ehangach.

Fel Coleg, mae gennym eisoes nifer o fesurau rheoli ar waith, sy’n cynnwys:

Update for parents/guardians

This week, we were advised by Swansea Bay Health Board that the Regional Incident Management Team (IMT) considers the current risk level of coronavirus in Swansea Bay equivalent to the high rating on their framework.

Subsequently, the guidance from the IMT is that, although the College is not itself a high risk, all organisations – including schools – are being asked to take extra steps to help prevent the continuing spread of the virus in the wider community.

As a College, we already have a number of control measures in place, which include

Message for parents/guardians 

I hope that you and your family have enjoyed the summer break. 
 
As our students return to College we would like to make you aware of the arrangements that will be in place from the start of this autumn term and how we will continue to prioritise the health and safety of our students whilst they are at College. 
 
Firstly, it is our intention that the majority of teaching will be carried out on a face to face basis, although we will also be looking to provide enhanced support for those learners who are having to self-islolate at home. 
 

Pages

Subscribe to RSS - Covid-19