Newyddion a Digwyddiadau

11
Meh

Myfyriwr Technoleg Peirianneg yn rhagori ar Brentisiaeth Gradd

Mae alwm Technolegau Peirianneg, Fleet Morgan, wedi ei osod ar Brentisiaeth Gradd gyda cwmni, MBDA Missile Systems.

Mae Fleet yn ennill arian wrth ddysgu gan treulio pedwar diwrnod gyda'r cwmni ac un diwrnod yn Prifysgol Swydd Hertford.

09
Meh

Neges ddiweddar gan y Pennaeth, Mark Jones: Mehefin

Mewn cyhoeddiad wythnos diwethaf, nododd y Gweinidog Addysg y bydd rhai myfyrwyr yn cael dychwelyd i’r Coleg ar ddydd Llun 15 Mehefin. Hoffwn eich diweddaru ar sut y bydd y cyhoeddiad hwn yn effeithio ar fyfyrwyr sy’n astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

05
Meh
Archwilio cyfleoedd dysgu o bell newydd

Archwilio cyfleoedd dysgu o bell newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi cytundeb partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru a fydd yn gweld amrywiaeth ehangach o gyfleoedd dysgu o bell a hyblyg yn cael eu cynnig i ddysgwyr lefel uwch ar draws rhanbarth Bae Abertawe.

03
Meh
Coleg yn cefnogi’r GIG a chymunedau lleol yn ystod argyfwng Coronafeirws

Coleg yn cefnogi’r GIG a chymunedau lleol yn ystod argyfwng Coronafeirws

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn gweithio’n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA) yn ogystal â defnyddio mentrau eraill i gefnogi’r frwydr yn erbyn Covid-19.

03
Meh

Y diweddaraf am Goronafeirws

Mewn cyhoeddiad wythnos diwethaf, nododd y Gweinidog Addysg y bydd rhai myfyrwyr yn cael dychwelyd i’r Coleg ar ddydd Llun 15 Mehefin. Hoffwn eich diweddaru ar sut y bydd y cyhoeddiad hwn yn effeithio ar fyfyrwyr sy’n astudio yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

02
Meh

Lansio platfform dysgu newydd i ymgeiswyr Coleg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o lansio ei blatfform dysgu cyntaf oll yr wythnos hon i ddisgyblion ysgol blwyddyn 11 y ddinas.

Gyda’r ansicrwydd parhaus ynghylch Covid-19, roedd y Coleg yn awyddus i gryfhau ei ymateb drwy ddatblygu llwyfan bwrpasol i helpu ymgeiswyr i gadw rheolaeth ar eu dysgu.

27
Mai

Coleg yn cryfhau ffocws busnes drwy ymuno â Siambr Fasnach De Cymru

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyhoeddi ei fod bellach yn aelod o Siambr Fasnach De Cymru.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae rhaglenni dysgu seiliedig ar waith y Coleg wedi mynd o nerth i nerth, gan weithio’n agos gyda llawer o fusnesau ar hyd a lled y y DU. Mae twf ei waith busnes-i-fusnes wedi bod yn ffactor allweddol wrth sefydlu ei hun fel un o’r colegau mwyaf blaenllaw yng Nghymru.

22
Mai

Cymorth cynhyrchion mislif am ddim i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn dal i allu cael gafael ar gynhyrchion mislif am ddim wrth i ni barhau i fod ar gau ar gyfer addysgu wyneb yn wyneb.

Gyda’r ansicrwydd parhaus mewn perthynas â Covid-19, mae’r Coleg yn benderfynol o barhau â’i gymorth i fyfyrwyr trwy gynnig cynhyrchion mislif am ddim i’r rhai sydd eu hangen.

20
Mai
Pennaeth, Mark Jones

Neges wedi’i diweddaru i rieni: Mai

Yr wythnos diwethaf ysgrifennais unwaith eto at bob un o’n myfyrwyr Coleg yn diolch iddynt i gyd am eu hymrwymiad parhaus i’w hastudiaethau a’u gwaith caled parhaus.

18
Mai
Gwaith ailddatblygu Plas Sgeti yn parhau

Gwaith ailddatblygu Plas Sgeti yn parhau

Mae’r gwaith o drawsnewid Plas Sgeti yn Ysgol Fusnes go iawn yn mynd rhagddo’n dda.

Er bod Coleg Gŵyr Abertawe yn parhau i fod ar gau ar gyfer dysgu ac addysgu wyneb yn wyneb, mae’r adran Ystadau wedi bod yn brysur y tu ôl i’r llenni yn sicrhau bod gwaith ailwampio’r adeilad rhestredig Gradd II yn parhau.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed