Skip to main content

Newyddion y Coleg

Grŵp yn sefyll y tu allan i adeilad brics â murlun

Lansio Hwb Gwyrdd y Coleg yn swyddogol

Fe wnaeth staff a myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe groesawu gwestai arbennig iawn i lansiad swyddogol eu Hwb Gwyrdd.

Aeth Iolo Williams, eiriolwr o fri dros gadwraeth amgylcheddol a wyneb cyfarwydd ar raglenni teledu fel Springwatch, The Last Wilderness of Wales, Iolo's Borderlands a Natur Gudd Cymru ar daith o gwmpas y cyfleusterau a threulio amser yn sgwrsio â myfyrwyr.

Mae’r Coleg wedi cynnig cyrsiau tirlunio ac eco-adeiladu ers 2019 ond nawr – gyda lansiad yr Hwb Gwyrdd – bydd gan fyfyrwyr ofod penodedig lle gallant ddysgu ac ymlacio.

Darllen mwy
 

Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig hyfforddiant wedi’i ariannu’n llawn i fusnesau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymrwymedig i ddarparu atebion hyfforddi wedi’u teilwra i fusnesau ledled Cymru.

Gyda ffocws ar uwchsgilio gweithluoedd a datblygu cyfleoedd i dyfu, mae’r Coleg arobryn yn cynnig nifer o gyrsiau wedi’u hariannu’n llawn* sy’n dechrau ar ddiwedd mis Mai.

Mae meysydd yn cynnwys:

Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad/gwasanaeth cwsmeriaid, addas i’r rhai sy’n gweithio mewn rôl sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, p’un ai yw mewn amgylchedd canolfan gyswllt, gwasanaethau tai, hybiau cymunedol, ysbytai, lletygarwch neu adwerthu.

Darllen mwy
 

Coleg yn Cyrraedd Rownd Derfynol Gwobrau Hyfforddiant Prydain 2024

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi cyrraedd y Rownd Derfynol yng Ngwobrau Hyfforddiant Prydain 2024.

Mae’r gwobrau yn dathlu’r sefydliadau a’r unigolion sy’n wirioneddol angerddol am rôl dysgu a datblygiad o ran adeiladu gweithlu ffyniannus.

Darllen mwy
Adult Learning Partnership Swansea (ALPS) Logo

Adult Learning Partnership Swansea unveils new strategic plan

Mae Partneriaeth Dysgu Oedolion Abertawe (PDOA) yn falch o lansio cynllun strategol newydd, gyda’r nod o drawsnewid addysg oedolion yn y gymuned leol.


Casgliad o sefydliadau blaenllaw yw PDOA sy’n gweithredu fel corff cynrychioliadol o addysg hygyrch o ansawdd uchel. Mae’r sefydliad yn diwallu anghenion ac uchelgeisiau amrywiol oedolion sy’n dysgu yn y gymuned leol. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy
A person with a laptop smiling

Yn cyflwyno Sgiliau ar gyfer Abertawe: Cyrsiau am ddim i ailhyfforddi ac uwchsgilio

Ydych chi’n barod i ddarganfod cyfleoedd newydd a gwella eich sgiliau? Dyma bwrpas Sgiliau ar gyfer Abertawe, sef casgliad o gyrsiau am ddim* a ddarperir gan Goleg Gŵyr Abertawe ar gyfer unigolion sy’n byw neu yn gweithio yn Abertawe. Darllen mwy
QSCS Logo

Coleg Gŵyr Abertawe yn cyflawni ailachrediad QSCS

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi cyflawni ail-achrediad Safon Ansawdd mewn Cymorth i Ofalwyr (QSCS) Ffederasiwn y Gofalwyr, gan ddangos ei arferion da a’i ymrwymiad parhaus i ddysgwyr sydd hefyd yn oedolion ifanc sy’n gofalu.

Mae ail-achrediaid yn ofynnol bob tair blynedd ac mae hyn yn sicrhau bod y Coleg yn parhau i wella a datblygu’r ffordd y mae’n cynorthwyo oedolion ifanc sy’n gofalu, a lles myfyrwyr yn ei gyfanrwydd.

Darllen mwy
Menyw yn siarad ar y meic, yn rhoi cyflwyniad

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn rhoi cyflwyniad yng nghynhadledd genedlaethol y menopos

Yn ddiweddar, siaradodd Sarah King, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Coleg Gŵyr Abertawe, yng nghynhadledd flynyddol Menopos yn y Gweithle yng Nghaerdydd, dan arweiniad Policy Insight Wales.

Trefnwyd y gynhadledd fel bod sefydliadau yn gallu dysgu sut i gynorthwyo, gwerthfawrogi a chadw aelodau staff sy’n profi symptomau’r perimenopos a’r menopos yn well.

Yn sgil y canllawiau newydd a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,  mae’n hollbwysig nawr bod cyflogwyr yn gwneud addasiadau rhesymol i weithwyr sy’n mynd trwy’r menopos.

Darllen mwy
Tri o bobl yn sefyll y tu allan i adeilad coleg

Coleg Gŵyr Abertawe yn Lansio Ymgyrch i Gefnogi Myfyrwyr yn ystod Arholiadau ac Asesiadau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi lansio’r ymgyrch ANADLWCH i helpu myfyrwyr i leihau straen a rheoli unrhyw orbryder sydd ganddynt yn ystod y cyfnod arholiadau ac asesiadau sydd ar ddod.

Darllen mwy
Grŵp o bobl yn cael eu tywys o amgylch yr adeilad

Cyn-ddisgyblion yn dychwelyd i Lwyn y Bryn

Roedd criw o gyn-ddisgyblion Llwyn y Bryn yn hel atgofion yn ddiweddar pan ddychwelon nhw am daith dywys arbennig.

Roedd y ffrindiau, dan arweiniad Liz Mundee, yn ddisgyblion yn Ysgol Ramadeg Llwyn y Bryn rhwng 1965 a 1972.

Mae’r hen adeilad hardd bellach yn rhan o Goleg Gŵyr Abertawe ac mae’n gartref i grŵp amrywiol o fyfyrwyr sy’n astudio ystod o bynciau gan gynnwys celf a dylunio, ffotograffiaeth, cerddoriaeth ac ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill).

Darllen mwy
 

Cyflwyno gwobr seiberddiogelwch nodedig i’r Coleg

Cyflwynwyd Gwobr Aur CyberFirst yn swyddogol i Goleg Gŵyr Abertawe gan gynrychiolwyr o CyberFirst a Jisc ar ddydd Iau, 25 Ebrill. 

Mae’r wobr yn dod ar ôl i’r Coleg gael ei gydnabod am ei ymrwymiad i ysbrydoli’r genhedlaeth ddiweddaraf o arbenigwyr seiberddiogelwch a phontio’r bwlch sgiliau seibr.

Darllen mwy