employability

Rhaglen gyflogadwyedd yn dathlu ail ben-blwydd

Mae rhaglen gyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe – Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol - yn dathlu ail flwyddyn hynod lwyddiannus o ddarpariaeth.

Ers iddi lansio, mae’r rhaglen wedi cefnogi dros 1,500 o unigolion sy’n ceisio cyflogaeth newydd neu well - unigolion fel Dave, a oedd yn dangyflogedig mewn rolau tymhorol ac yn cael trafferth gyda phryder ar ôl i ddigwyddiad bywyd trawmatig ei orfodi i roi’r gorau i’w yrfa flaenorol yn Llundain.

Employability programme celebrates second birthday

Gower College Swansea’s employability programme - Better Jobs, Better Futures - is celebrating a second highly successful year of delivery.

Since it launched, the programme has supported over 1500 individuals seeking new or better employment - individuals like Dave, who was underemployed in seasonal roles and struggling with anxiety after a traumatic life event forced him to give up his previous career in London.

Pobl Abertawe’n sicrhau cyflogaeth well diolch i gynllun cyflogadwyedd y Coleg

Mae rhaglen a ddyluniwyd i gryfhau gweithlu Abertawe wedi cefnogi bron 400 o bobl ac 80 o fusnesau ar draws y ddinas yn ystod ei chwe mis cyntaf o wasanaeth.

Sefydlwyd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol a gyflwynir gan Goleg Gŵyr Abertawe, i wella rhagolygon cyflogaeth cyffredinol Abertawe drwy gyfuniad o gefnogaeth gyflogadwyedd un i un i unigolion a chyngor gweithlu a recriwtio pwrpasol i fusnesau.

Swansea people securing better employment thanks to College scheme

A programme designed to strengthen Swansea’s workforce has supported nearly 400 people and 80 businesses across the city during its first six months in operation. 

Better Jobs, Better Futures, which is run by Gower College Swansea, was established to improve Swansea’s overall employment prospects through a mixture of one-to-one employability support for individuals and dedicated workforce and recruitment advice for businesses.

Rhaglen gweithlu Abertawe yn parhau i dyfu

Mae rhaglen newydd sy'n ceisio cryfhau gweithlu Abertawe wedi croesawu sawl penodiad newydd i'r tîm.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sy'n cael ei redeg gan Goleg Gŵyr Abertawe, wedi recriwtio nifer o aelodau staff newydd o fewn ei dimau Gweithlu a Recriwtio i ddatblygu ymhellach eu cymorth ar gyfer busnesau lleol.

Mae Louise Dempster, Beth Fisher, Zoe Williams, a Mark James yn ymuno â'r tîm fel Cynghorwyr Gweithlu, gan helpu cyflogwyr lleol i ehangu a chryfhau eu gweithlu, a rhoi cymorth a chyngor wedi'i deilwra iddynt.

Swansea workforce programme continues growth

A new programme designed to strengthen Swansea’s workforce has welcomed several new appointments to its team.  

Better Jobs, Better Futures, which is run by Gower College Swansea, has taken on a number of new staff within their Workforce and Recruitment teams to further develop their support for local businesses.

Louise Dempster, Beth Fisher, Zoe Williams, and Mark James join the team as Workforce Advisers, assisting local employers to expand and strengthen their workforce, providing them with personalised support and advice.

Gwell Swyddi a Gwell Dyfodol ar y gorwel i Abertawe

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lansio menter newydd sbon gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyflogadwyedd a dilyniant yn y gwaith yn ardal Abertawe.

Bydd y rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni uwchsgilio presennol y coleg i helpu pobl ddi-waith i gael hyd i swydd, a helpu’r rhai sydd eisoes mewn cyflogaeth i gael gwell swyddi trwy gyngor a mentora wedi’u teilwra’n unigol.

Better Jobs and Better Futures on horizon for Swansea

Gower College Swansea is launching a brand new initiative aimed at maximising employability and in-work progression in the Swansea area.

The Better Jobs, Better Futures programme will work alongside the college’s existing upskilling programmes to support unemployed people in finding work, while helping those already in employment to secure better jobs through individually tailored advice and mentoring.

Subscribe to RSS - employability