better jobs

£6.6m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi rhaglen cyflogadwyedd Coleg Gŵyr Abertawe

Mae buddsoddiad o £6.6m gan yr Undeb Ewropeaidd wedi’i sicrhau i ehangu ac ymestyn rhaglen gyflogadwyedd yn Abertawe tan 2021.

Fel rhan o’r rhaglen ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’, caiff pum prosiect newydd eu darparu gan Goleg Gŵyr Abertawe mewn partneriaeth â chyflogwyr lleol.

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at bobl sy’n ddi-waith, sydd wedi’u tangyflogi, neu sydd mewn swyddi cyflog isel. Bydd y rhaglen yn darparu ystod o gefnogaeth, megis hyfforddiant, mentora, lleoliadau gwaith, a chyfleoedd i ennill cymwysterau.

£6.6m EU funding to support Gower College Swansea employability programme

A major £6.6m EU investment is set to expand and extend a Swansea employability programme through to 2021.

Five new projects, part of the ‘Better Jobs, Better Futures’ programme, will be delivered by Gower College Swansea, in partnership with local employers.

The programme is targeted at people who are unemployed, under-employed or in lower paid jobs, and will offer a range of individualised support including coaching, mentoring, work placements, and opportunities to achieve qualifications.

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol – blwyddyn yn ddiweddarach

Mae rhaglen gyflogaeth sy’n cael ei rhedeg gan Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu blwyddyn gyntaf hynod lwyddiannus.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn darparu cyflogaeth a chymorth gyrfaol wedi’u teilwra i unigolion di-waith sy'n chwilio am waith ac i bobl sydd eisoes mewn gwaith sy'n chwilio am well cyflogaeth. Gall y rhaglen hefyd gynorthwyo busnesau sy'n bwriadu ehangu eu gweithlu.

Mewn dim ond 12 mis, mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol wedi cefnogi dros 700 o unigolion - pobl fel Sean, a ddaeth i Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol ar ôl bod yn ddi-waith am wyth mis.

Better Jobs, Better Futures – one year on

An employment programme run by Gower College Swansea is celebrating a highly successful first year of delivery.

Better Jobs, Better Futures provides tailored employment and career support to unemployed individuals seeking work and to people already in work who are seeking better employment. The programme can also assist businesses that are looking to expand their workforce.

In just 12 months, Better Jobs, Better Futures has supported over 740 individuals – people like Sean (pictured) who arrived at Better Jobs, Better Futures having been unemployed for eight months

Rhaglen gweithlu Abertawe yn parhau i dyfu

Mae rhaglen newydd sy'n ceisio cryfhau gweithlu Abertawe wedi croesawu sawl penodiad newydd i'r tîm.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sy'n cael ei redeg gan Goleg Gŵyr Abertawe, wedi recriwtio nifer o aelodau staff newydd o fewn ei dimau Gweithlu a Recriwtio i ddatblygu ymhellach eu cymorth ar gyfer busnesau lleol.

Mae Louise Dempster, Beth Fisher, Zoe Williams, a Mark James yn ymuno â'r tîm fel Cynghorwyr Gweithlu, gan helpu cyflogwyr lleol i ehangu a chryfhau eu gweithlu, a rhoi cymorth a chyngor wedi'i deilwra iddynt.

Swansea workforce programme continues growth

A new programme designed to strengthen Swansea’s workforce has welcomed several new appointments to its team.  

Better Jobs, Better Futures, which is run by Gower College Swansea, has taken on a number of new staff within their Workforce and Recruitment teams to further develop their support for local businesses.

Louise Dempster, Beth Fisher, Zoe Williams, and Mark James join the team as Workforce Advisers, assisting local employers to expand and strengthen their workforce, providing them with personalised support and advice.

Subscribe to RSS - better jobs