apprentice

Prentis y Flwyddyn yn trafod ei llwyddiant gyda disgyblion ysgol uwchradd

Mae merch 19 oed o Bort Talbot yn annog disgyblion o’i chyn-ysgol uwchradd i ystyried prentisiaethau fel llwybr i yrfa lwyddiannus.

Roedd Sally Hughes yn ddisgybl yn Ysgol Cwm Brombil, Port Talbot, cyn mynychu Coleg Castell-nedd i wneud bioleg, cemeg a seicoleg Safon UG. Ar ôl cwblhau’i blwyddyn, aeth ymlaen i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. 

Cyn Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019, dychwelodd Sally i’w hen ysgol i siarad â myfyrwyr cyfredol am ei phrofiad llwyddiannus fel prentis.

Category

Maths, Science and Social Sciences

Apprentice of the Year talks success with secondary school pupils

A 19-year-old from Port Talbot is encouraging pupils from her former secondary school to consider apprenticeships as a chosen career path.

Sally Hughes attended Ysgol Cwm Brombil in Port Talbot before attending Neath college to do AS-Levels in biology, chemistry and psychology. After completing the year, Sally enrolled onto a BTEC Level 3 Applied Science at Gower College Swansea.  

Ahead of Apprenticeship Week Wales 2019, Sally has returned to her former school to talk to the current learners about her successful experience as an apprentice.

Category

Maths, Science and Social Sciences

Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Mae Sally Hughes yn edrych ymlaen at yrfa ddifyr gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ac yn gobeithio ysbrydoli merched eraill i ddilyn gyrfa wyddonol.

Sally oedd yr unig ferch mewn grŵp o brentisiaid technegol a gychwynnodd gyda’r cwmni ym Mhort Talbot ym mis Medi 2016 a dywed na fu’n hawdd llwyddo mewn amgylchedd mor wrywaidd.

Fodd bynnag, mae’r ferch ifanc 19 oed o Bort Talbot yn benderfynol o gyflawni ei photensial trwy fanteisio ar bob cyfle a gaiff. 

Category

Maths, Science and Social Sciences

Shortlisted Sally is a science career role model at Tata Steel

Sally Hughes is on course for a rewarding career with Tata Steel in Port Talbot and hopes to inspire other young women to follow a science career pathway.

The only female in a group of technical apprentices recruited by the company in Port Talbot in September, 2016, she says it has not been easy to be successful within a male dominated environment.

However, the 19-year-old from Port Talbot is determined to reach her full potential by embracing all opportunities available to her.

Category

Maths, Science and Social Sciences

Prentis trin gwallt yn mynd i Wythnos Ffasiwn Llundain

Mae prentis Trin Gwallt o Gorseinon wedi cael blas ar y ‘bywyd bras’ yn ystod Wythnos Ffasiwn Llundain, diolch i’w chysylltiadau â Choleg Gŵyr Abertawe.

Mae Lucy Britton, sy’n astudio tuag at NVQ Lefel 2 yng Nghanolfan Broadway y coleg, wedi bod yn gweithio’n amser llawn yn The Hair Lounge yn Fforestfach am y flwyddyn ddiwethaf. Mae perchennog y salon, Marc Isaac, hefyd yn cael ei gyflogi gan y coleg fel tiwtor / aseswr trin gwallt.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Hairdressing apprentice heads to London Fashion Week

A Hairdressing apprentice from Gorseinon got a taste of the ‘absolutely fabulous’ life at London Fashion Week, thanks to her links with Gower College Swansea.

Lucy Britton, who is studying towards a Level 2 NVQ at the college’s Broadway Centre, has worked full time at the Hair Lounge in Fforestfach for the past year. The owner of the salon, Marc Isaac, is also employed by the college as a tutor / assessor in hairdressing.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Wythnos Prentisiaid 2015

Ymunodd Coleg Gŵyr Abertawe â'r Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Chyflogaeth Hyfforddiant (LLETS) a 96.4FM The Wave i ddathlu Wythnos Prentisiaid 2015.

Roedd y gohebydd crwydrol Claire Scott wedi treulio amser yn ymweld â phrentisiaid a chyflogwyr ar draws y ddinas i glywed am eu profiadau.

Apprentice Week 2015

Gower College Swansea joined up with the Lifelong Learning & Employment Training Service (LLETS) and 96.4FM The Wave to celebrate Apprentice Week 2015.

Roving reporter Claire Scott spent time visiting apprentices and employers across the city to hear about their experiences.

Award represents turnaround for Joshua

Plumbing student Joshua D’Auria has returned to Gower College Swansea for the new term with a Young Apprentice of the Year award under his belt.

He scooped the award over the summer at the Swansea Bay Young Achievers event, held in association with Nation Hits.

The award, and the nomination from his lecturers, represented a real turnaround for Josh who had no formal qualifications when he joined the college.

Category

Plumbing and Construction
Subscribe to RSS - apprentice