Science

Prentis y Flwyddyn yn trafod ei llwyddiant gyda disgyblion ysgol uwchradd

Mae merch 19 oed o Bort Talbot yn annog disgyblion o’i chyn-ysgol uwchradd i ystyried prentisiaethau fel llwybr i yrfa lwyddiannus.

Roedd Sally Hughes yn ddisgybl yn Ysgol Cwm Brombil, Port Talbot, cyn mynychu Coleg Castell-nedd i wneud bioleg, cemeg a seicoleg Safon UG. Ar ôl cwblhau’i blwyddyn, aeth ymlaen i Goleg Gŵyr Abertawe i astudio BTEC Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. 

Cyn Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019, dychwelodd Sally i’w hen ysgol i siarad â myfyrwyr cyfredol am ei phrofiad llwyddiannus fel prentis.

Category

Maths, Science and Social Sciences

Apprentice of the Year talks success with secondary school pupils

A 19-year-old from Port Talbot is encouraging pupils from her former secondary school to consider apprenticeships as a chosen career path.

Sally Hughes attended Ysgol Cwm Brombil in Port Talbot before attending Neath college to do AS-Levels in biology, chemistry and psychology. After completing the year, Sally enrolled onto a BTEC Level 3 Applied Science at Gower College Swansea.  

Ahead of Apprenticeship Week Wales 2019, Sally has returned to her former school to talk to the current learners about her successful experience as an apprentice.

Category

Maths, Science and Social Sciences

Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Mae Sally Hughes yn edrych ymlaen at yrfa ddifyr gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ac yn gobeithio ysbrydoli merched eraill i ddilyn gyrfa wyddonol.

Sally oedd yr unig ferch mewn grŵp o brentisiaid technegol a gychwynnodd gyda’r cwmni ym Mhort Talbot ym mis Medi 2016 a dywed na fu’n hawdd llwyddo mewn amgylchedd mor wrywaidd.

Fodd bynnag, mae’r ferch ifanc 19 oed o Bort Talbot yn benderfynol o gyflawni ei photensial trwy fanteisio ar bob cyfle a gaiff. 

Category

Maths, Science and Social Sciences

Shortlisted Sally is a science career role model at Tata Steel

Sally Hughes is on course for a rewarding career with Tata Steel in Port Talbot and hopes to inspire other young women to follow a science career pathway.

The only female in a group of technical apprentices recruited by the company in Port Talbot in September, 2016, she says it has not been easy to be successful within a male dominated environment.

However, the 19-year-old from Port Talbot is determined to reach her full potential by embracing all opportunities available to her.

Category

Maths, Science and Social Sciences

Meddyg teulu blaenllaw yn dod adref i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o feddygon

Daeth meddyg teulu mwyaf blaenllaw Prydain, Yr Athro Helen Stokes-Lampard, yn ôl adref i Abertawe yn ddiweddar ar gyfer taith frysiog ddau ddiwrnod. Yn ystod y daith, ymwelodd hi â’i hen ysgol a choleg lle cymerodd ei chamau cyntaf tuag at lwyddiant.

Roedd yr Athro Stokes-Lampard, Cadeirydd Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu – y Coleg Brenhinol Meddygol mwyaf yn y DU sy’n cynrychioli 52,000 o feddygon teulu ar draws y DU – wedi cwrdd â phlant Blwyddyn 10 yn Ysgol Gyfun Pen-yr-heol a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio meddygaeth yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yng Ngorseinon.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Top GP comes home to inspire a whole new generation of doctors

Britain’s top GP, Professor Helen Stokes-Lampard, recently came home to Swansea for a whirlwind two-day trip during which she visited her old school and college where she took her first steps to success.

Prof Stokes-Lampard, Chair of the Royal College of GPs - the UK’s largest Medical Royal College representing 52,000 family doctors across the UK – met Year 10 children at Penyrheol Comprehensive School and students interested in studying medicine at Gower College Swansea in Gorseinon.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

William yn ennill gwobr am brosiect gwyddoniaeth

Mae myfyriwr Safon Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn gwobr yn ddiweddar gan Tata Steel i gydnabod y gwaith a wnaeth yn ystod lleoliad haf.

Roedd William Hughes, sy’n astudio Mathemateg a Gwyddoniaeth ar gampws Gorseinon, wedi derbyn siec a gwobr am y Prosiect Gwerth Ychwanegol Gorau.

Roedd y lleoliad haf yn rhan o Gynllun Cyswllt 2017, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr STEM weithio ar brosiectau ‘bywyd go iawn’ ym myd diwydiant, ac a noddir gan Worshipful Company of Armourers and Brasiers.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

William wins prize for science project

An A Level student from Gower College Swansea has been awarded a prize from Tata Steel in recognition of work he undertook during a summer placement.

William Hughes, who is studying Mathematics and Science at the Gorseinon campus, received a cheque and an award for Best Value Added Project.

The summer placement was part of the 2017 Link Scheme, which allows STEM students to work on ‘real life’ projects in industry, and which is sponsored by the Worshipful Company of Armourers and Brasiers.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Chemistry Olympiad success for students

A Level Chemistry students at Gower College Swansea have performed extremely well once again at the Royal Society of Chemistry Olympiad, which saw over 5300 young people participate in 2017.

The annual event is open to second year A Level students who are expected to achieve grades of A or A* in their exams, and is a challenging exercise that truly stretches the most committed young chemists.

Four candidates – Ivan Gelemerov, Matthew Brown, Aaron Robey and Briall Baker - achieved Silver certificates and one - Joshua Davies – gained a Certificate of Participation.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Pages

Subscribe to RSS - Science