international

Myfyrwyr rhyngwladol yn teithio o gwmpas adeg y Nadolig

Yn y cyfnod prysur cyn y Nadolig, mae ein Myfyrwyr Rhyngwladol wedi bod yn teithio o gwmpas – a mynd i hwyl yr ŵyl.

Yn gyntaf, aethon nhw i Gaerfaddon lle roedden nhw wedi ymweld â’r Baddonau Rhufeinig cyn galw heibio i farchnad Nadolig drawiadol y ddinas a’r Royal Crescent hanesyddol.

Yn ôl yn Abertawe, roedd y myfyrwyr wedi cymryd ychydig o amser i ffwrdd o’u hastudiaethau a mentro allan yn y tywydd oer i ymweld â Gwledd y Gaeaf ar y Glannau i fwynhau’r reidiau a sglefrio ar yr iâ.
 

Category

International

International students out and about at Christmas

In the busy run-up to Christmas, our International Students have been out and about - and getting into the festive spirit.

First up was a visit to Bath where they explored the Roman Baths before making a stop at the city's impressive Christmas market and historic Royal Crescent.

Back home in Swansea, the students took time out from their studies to visit the annual Waterfront Winterland attraction where they braved the elements to enjoy the rides and a spot of ice skating.

Category

International

Myfyrwyr o Tsieina yn mwynhau profiad y Coleg

Mae ein hadran Ryngwladol wedi croesawu grŵp o fyfyrwyr a staff o Ysgol Ganolog Zhuzhou Rhif 8.

Roedd y myfyrwyr wedi mynychu dosbarthiadau bob bore ac roedden nhw wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol amrywiol bob prynhawn.

Ar ddiwedd yr ymweliad cynhaliwyd digwyddiad ‘cyfnewid diwylliannol’ rhwng myfyrwyr o Tsieina a myfyrwyr lleol a pherfformiad cerddoriaeth/dawns gan rai o’n carfan bresennol o fyfyrwyr Safon Uwch Rhyngwladol.

Category

International

Chinese students enjoy College experience

Our International department has hosted a group of Chinese students and staff from Zhuzhou No. 8 Middle School.

The students attended classes in the mornings and then spent the afternoons participating in various social activities.

The visit culminated with a ‘cultural exchange’ event between Chinese and local students and a music/dance performance from some of our current cohort of International A Level students.

Category

International

Taith lwyddiannus arall ar gyfer yr Adran Ryngwladol

Mae Kieran Keogh, Rheolwr Rhyngwladol Coleg Gŵyr Abertawe, wedi dychwelyd o daith busnes bythefnos lwyddiannus i Tsieina lle roedd wedi ymweld â chyfanswm o naw dinas wahanol, gan ddechrau yn Hong Kong a gorffen yn Beijing.

Yn ystod y daith, roedd Kieran wedi cwrdd â nifer o gynrychiolwyr colegau, cyfweld â darpar fyfyrwyr, ymweld â phartneriaid addysgol a chynnal trafodaethau â thri buddsoddwr ynghylch campws gyda brand Coleg Gŵyr Abertawe yn Tsieina.

Category

International

Another successful trip for our International department

Kieran Keogh, Gower College Swansea's International Manager, has returned from a successful two-week business trip to China where he visited a total of nine different cities, starting with Hong Kong and finishing in Beijing.

During the trip, Kieran met with a number of college representatives, interviewed prospective students, visited educational partners and held discussions with three investors about a Gower College Swansea-branded Chinese campus.

Category

International

Danteithion Cymreig i fyfyrwyr Rhyngwladol newydd

Roedd adran Ryngwladol Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal digwyddiad ‘ymgyfarwyddo â chanol y ddinas’ ar gyfer ei charfan newydd o fyfyrwyr.

Uchafbwynt y diwrnod oedd blasu cocos, bara lawr a phice ar y maen ym Marchnad Abertawe – diolch yn fawr iddyn nhw am ddarparu’r bwydydd blasus am ddim! 

Mae Campws Gorseinon wedi croesawu cyfanswm o 36 o fyfyrwyr Safon Uwch newydd ym mis Medi o wledydd megis Tsieina, Hong Kong, Taiwan, De Corea, Singapôr a’r Aifft.
 

Category

International

Welsh treats for new International students

Gower College Swansea's International department held a ‘city centre orientation’ event for its new cohort of students.

The highlight of the day was trying cockles, laverbread and Welsh cakes at Swansea Market – a big thank you to them for providing delicious free tasters! 

In total, the Gorseinon campus has welcomed 36 new international A Level students this September from countries such as China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Singapore and Egypt.

Category

International

Gower College Swansea...in China

Gower College Swansea Principal Mark Jones and International Manager Kieran Keogh recently visited Guangzhou (Southern China) to discuss the prospect of opening a Gower College Swansea-branded A Level campus there.

Mark and Kieran held successful meetings with both the investment team and the Local Education Bureau and conducted two site visits regarding potential locations for the campus.

Watch this space!

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international