international

Tîm rhyngwladol yn ehangu eu gorwelion

Mae Rheolwr Rhyngwladol y Coleg, Kieran Keogh, wedi dychwelyd yn ddiweddar o daith lwyddiannus i Hong Kong a thir mawr Tsiena.

Yn Hong Kong, aeth Kieran i ddigwyddiad recriwtio gydag Amber Education, un o asiantaethau recriwtio mwyaf yr ardal. Ar dir mawr Tsiena, llofnododd gytundebau gyda chwe ysgol bartner newydd yn Zhuzhou, Lanzhou, Shenyang a Beijing.

Cyfarfu Kieran hefyd â buddsoddwyr Tsieineaidd ynghylch y potensial i ddatblygu campws Coleg Gŵyr Abertawe yn Tseina.

Category

International

Horizons broaden for International team

The College's International Manager Kieran Keogh has recently returned from a successful business trip to Hong Kong and mainland China.

In Hong Kong, Kieran attended a recruitment event with Amber Education, one of the largest student recruitment agencies in the area. In mainland China, he signed agreements with six new partner schools in Zhuzhou, Lanzhou, Shenyang and Beijing.

Kieran also met with Chinese investors regarding the potential to develop a Gower College Swansea campus in China.

Category

International

Perfformiad anhygoel gan Cissy

Cafodd gwrandawyr eu diddanu gan Cissy, un o'n myfyrwyr Rhyngwladol, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i arddangos diwylliant Tsieina a dathlu Blwyddyn Newydd Tsieina.

Roedd y digwyddiad, a gafodd ei drefnu gan y Gymdeithas Tsieineaid yng Nghymru, wedi denu urddasolion ac ymwelwyr o'r ardal.

Mae Cissy yn chwarae'r erhu, offeryn traddodiadol Tsieina, a gofynnwyd iddi chwarae ar ôl iddi ddenu sylw mewn digwyddiad arall.

Cafodd y perfformiad ei ganmol ac roedd pawb wedi ei fwynhau. 

Category

International

A stunning performance from Cissy

Cissy, one of our current International students, delighted listeners at a recent National Waterfront Museum event to showcase Chinese culture and celebrate Chinese New Year.

The event, which was organised by the Chinese in Wales Association, attracted dignitaries and visitors from across the region.

Cissy plays the erhu, a traditional Chinese instrument, and was requested to play after being spotted at another event.

The performance was very well received and enjoyed by all.

Category

International

Llwyddiant Caergrawnt!

Mae dau o’n myfyrwyr o Tsieina, Fuhao Song a Han Xuanyuan, wedi cael eu derbyn yn ddiweddar i astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Enillodd y myfyrwyr hyn 7 gradd A* rhyngddyn nhw – mae hyn yn anhygoel.

Bydd Fuhao yn astudio Mathemateg yng Ngholeg Homerton a bydd Han yn astudio Cyfrifiadureg yng Ngholeg Churchill.

Category

A Level and GCSE International

Cambridge success!

Two of our Chinese students, Fuhao Song and Han Xuanyuan, have recently been accepted to study at the University of Cambridge.

These students achieved an amazing 7 A* grades between them.

Fuhao will study Mathematics at Homerton College and Han will study Computer Science at Churchill College.

Category

A Level and GCSE International

Myfyrwyr rhyngwladol yn teithio o gwmpas adeg y Nadolig

Yn y cyfnod prysur cyn y Nadolig, mae ein Myfyrwyr Rhyngwladol wedi bod yn teithio o gwmpas – a mynd i hwyl yr ŵyl.

Yn gyntaf, aethon nhw i Gaerfaddon lle roedden nhw wedi ymweld â’r Baddonau Rhufeinig cyn galw heibio i farchnad Nadolig drawiadol y ddinas a’r Royal Crescent hanesyddol.

Yn ôl yn Abertawe, roedd y myfyrwyr wedi cymryd ychydig o amser i ffwrdd o’u hastudiaethau a mentro allan yn y tywydd oer i ymweld â Gwledd y Gaeaf ar y Glannau i fwynhau’r reidiau a sglefrio ar yr iâ.
 

Category

International

International students out and about at Christmas

In the busy run-up to Christmas, our International Students have been out and about - and getting into the festive spirit.

First up was a visit to Bath where they explored the Roman Baths before making a stop at the city's impressive Christmas market and historic Royal Crescent.

Back home in Swansea, the students took time out from their studies to visit the annual Waterfront Winterland attraction where they braved the elements to enjoy the rides and a spot of ice skating.

Category

International

Myfyrwyr o Tsieina yn mwynhau profiad y Coleg

Mae ein hadran Ryngwladol wedi croesawu grŵp o fyfyrwyr a staff o Ysgol Ganolog Zhuzhou Rhif 8.

Roedd y myfyrwyr wedi mynychu dosbarthiadau bob bore ac roedden nhw wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol amrywiol bob prynhawn.

Ar ddiwedd yr ymweliad cynhaliwyd digwyddiad ‘cyfnewid diwylliannol’ rhwng myfyrwyr o Tsieina a myfyrwyr lleol a pherfformiad cerddoriaeth/dawns gan rai o’n carfan bresennol o fyfyrwyr Safon Uwch Rhyngwladol.

Category

International

Chinese students enjoy College experience

Our International department has hosted a group of Chinese students and staff from Zhuzhou No. 8 Middle School.

The students attended classes in the mornings and then spent the afternoons participating in various social activities.

The visit culminated with a ‘cultural exchange’ event between Chinese and local students and a music/dance performance from some of our current cohort of International A Level students.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international