IT

Dyfais tracio anifeiliaid anwes direidus yn llwyddiant i fyfyrwyr TG

Mae myfyrwyr sy’n dilyn cwrs Diploma Lefel 3 90 Credyd mewn TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi cyflwyno eu prosiect diweddaraf yn Ffair y Glec Fawr yn y Weinyddiaeth Amddiffyn, Sain Tathan.

Roedd y digwyddiad hwn, a drefnwyd gan EESW/Stem Cymru, wedi denu dros 80 o dimau o ysgolion a cholegau ar draws De Cymru.

Category

Computing and Technology

Tracker for pesky pets a hit for IT students

Students on the Level 3 90 Credit Diploma in IT at Gower College Swansea have presented their latest project at the Big Bang Fair at MOD St Athan.

This event, which is organised by EESW/STEMCymru, attracted over 80 teams from schools and colleges across South Wales.

Josh James, Josh Brudenell, Jack Croft and Lauren Jones promoted their Geo Paw pet tracking device, which they designed and developed - in collaboration with the University of South Wales Trinity Saint David - using Arduino technology, GPS and GPRS wireless sensors and 3D printers

Category

Computing and Technology

Myfyriwr yn ennill medal Arian am ddylunio gwefan

Mae myfyriwr TG o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dod yn ail yng Nghystadleuaeth Sgiliau y DU yn y categori Dylunio Gwefan Uwch a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Ngholeg Sir Gâr.

Roedd Jordan James, sy’n astudio Diploma Lefel 3 Technoleg Gwybodaeth ar gampws Gorseinon, wedi cael y dasg o gynhyrchu gwefan i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid.  

Category

Computing and Technology

Cyfleoedd cysylltiedig â gwaith i fyfyrwyr TG

Cyn bo hir bydd cyfle gan fyfyrwyr TG yng Ngholeg Gŵyr Abertawe i gyfuno eu hastudiaethau academaidd â hyfforddiant realistig yn y gweithle, diolch i bartneriaeth newydd â'r rhaglen gyflogadwyedd fyd-eang Galaxias Tech.

Mae'r Rhaglen TG Uwch yn agored i fyfyrwyr TGCh Lefel 3 nad ydynt yn bwriadu symud ymlaen i'r brifysgol ond yn hytrach yn canolbwyntio ar fireinio eu sgiliau mewn lleoliad ymarferol.

Bydd y dosbarthiadau yn rhedeg ar gampws Tycoch/Hill House y Coleg i gychwyn cyn trosglwyddo i IndyCube yn Stryd y Gwynt.

Category

Computing and Technology

Work-related opportunities for IT students

IT students at Gower College Swansea will soon have an opportunity to combine their academic studies with realistic workplace training, thanks to a new partnership with global employability programme Galaxias Tech.

The Enhanced IT Programme is open to Level 3 ICT students who are not planning on progressing to university and are instead focusing on honing their skills in a practical setting.

The classes will run initially on the College’s Tycoch/Hill House campus before transferring to IndyCube in Wind Street.

Category

Computing and Technology

Entrepreneur meddalwedd yn ysbrydoli myfyrwyr TG

Roedd yr entrepreneur meddalwedd lleol – a chyn fyfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe - Adam Curtis wedi dychwelyd i gampws Gorseinon yn ddiweddar i roi anerchiad ysbrydoledig i fyfyrwyr TG galwedigaethol.

Mae Adam yn ddatblygwr meddalwedd a greodd yr asiantaeth Clockwork Bear ac sydd bellach yn ei rheoli. Mae hefyd wedi sefydlu Hoowla, meddalwedd trawsgludo ar-lein i gyfreithwyr. Mae’n arbenigo mewn creu meddalwedd pwrpasol i fusnesau newydd a helpu cwmnïau i adeiladu systemau i reoli eu prosesau a’u dogfennau busnes ar-lein.

Category

Computing and Technology

Software entrepreneur inspires IT students

Local software entrepreneur - and former Gower College Swansea student - Adam Curtis returned to the Gorseinon campus recently to deliver an inspirational talk to vocational IT students.

Adam is a software developer who created and now manages the Clockwork Bear agency in addition to founding Hoowla, an online conveyancing software for solicitors. He specialises in creating bespoke software for new start-ups and helping companies build systems to manage their business processes and documents online.

Category

Computing and Technology

Homeless project website sets challenge for students

IT students from Gower College Swansea's Tycoch campus have been working alongside the Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP) to assist them with the development of a dedicated website.

During a recent visit to the organisation, the Level 2 and 3 students were given an opportunity to understand the core values of the project and gained an appreciation of the vital role it plays in the local community.

SYSHP supports young people aged between 16 and 25 who are made homeless.

Category

Computing and Technology
Subscribe to RSS - IT