Newyddion a Digwyddiadau

05
Tach

Penodi myfyrwyr ffotograffiaeth newydd

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi penodi dau fyfyriwr ffotograffiaeth newydd sbon i helpu i ddal y gweithgareddau a digwyddiadau niferus sy’n digwydd drwy gydol y flwyddyn academaidd.

03
Tach

Buddsoddi mewn doniau ifanc

Mae cynlluniau ar droed i feithrin sgiliau a doniau pobl ifanc leol a rhoi hwb i'r gweithlu GIG a gwyddorau bywyd lleol.

03
Tach

Ymweliad cyfnewid â'r Almaen yn llwyddiant mawr

Treuliodd grŵp o brentisiaid o'r Almaen dair wythnos yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar lle y cawson nhw gyfle gwerthfawr i ddysgu am y diwydiant electroneg a thechnoleg ddigidol yn Ne Cymru.

Fel rhan o'r ymweliad, aeth y myfyrwyr i ymweld ag amrywiaeth o gwmnïau sydd â chysylltiadau agos â'r coleg fel Elite Aerials, Zeta Alarm Systems, Trojan Electronics, BSC a TongFang Global.

26
Hyd

Carreg filltir i Ffair Amrywiaeth y coleg

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe newydd ddathlu carreg filltir liwgar iawn - degfed pen-blwydd ei Ffair Amrywiaeth.

Bob blwyddyn ers 2005, mae myfyrwyr, staff a grwpiau cymunedol wedi dod at ei gilydd yn y coleg ar gyfer gwledd o gerddoriaeth a dawns.

22
Hyd

Her i Fyfyrwyr Menter

Mae naw myfyriwr Menter o Goleg Gŵyr Abertawe wedi gwneud cais llwyddiannus i gymryd rhan yn Her ‘Breuddwyd i Fusnes’ Llywodraeth Cymru, her ddwys dros dri diwrnod, fydd yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd.

Mae hyn yn dilyn digwyddiad clyweliadau yn ddiweddar ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant lle cafodd y myfyrwyr eu hyfforddi a’u mentora gan Swyddog Menter y coleg Lucy Turtle.

22
Hyd

Golygydd Lancet yn ymweld â myfyrwyr Gorseinon

Roedd myfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa ym maes meddygaeth/seiciatreg wedi cael cyfle yn ddiweddar i gwrdd ag un o ffigyrau blaenllaw y maes pan ymwelodd golygydd cyntaf The Lancet Psychiatry â Choleg Gŵyr Abertawe.

Roedd Niall Boyce wedi cwrdd â myfyrwyr ar gampws Gorseinon i siarad am feysydd sy’n datblygu yng ngwaith ymchwil iechyd meddwl.

16
Hyd

Llongyfarchiadau i'n graddedigion AU 2015!

Aeth myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i seremoni graddio arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn y ddinas i ddathlu ennill eu cymwysterau addysg uwch a phroffesiynol.

16
Hyd

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i rannu profiadau teithio

Roedd cyn-fyfyriwr y Celfyddydau Perfformio o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dychwelyd i gampws Gorseinon yn ddiweddar i roi cipolwg ysbrydoledig ar y diwydiant teledu a ffilm a’r cyfleoedd mae’n gallu eu cynnig i grwydro’r byd.

12
Hyd

Soprano yn rhoi dosbarth meistr ar glyweliadau

Cafodd myfyrwyr Cerddoriaeth Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych yn ddiweddar i fwynhau dosbarth meistr gyda'r soprano fyd-enwog Eiddwen Harrhy.

12
Hyd

Agor byd o lyfrau i'r myfyrwyr

Estynnwyd gwahoddiad yn ddiweddar i ysgolion lleol ddod i Goleg Gŵyr Abertawe i ddathlu lansio'r rhaglen HE+ ar gyfer 2015/16.

Yn dilyn gwahoddiad gan Brifysgol Caergrawnt, ac mewn cydweithrediad â'r brifysgol honno, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn gweithredu fel "hyb" Consortiwm HE+ Abertawe, gan weithio gyda'r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn yr ardal.

Tudalennau

Subscribe to Gower College Swansea Feed