corporate

Coleg Gŵyr Abertawe yn ymuno â Grŵp Collab o Golegau

Mae’r Grŵp Collab o Golegau yn falch o gyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe fel ei aelod mwyaf newydd.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn un o’r colegau addysg bellach mwyaf yng Nghymru,  mae ganddo enw da iawn a bydd yn ychwanegiad gwych i’n rhwydwaith o golegau blaengar.

Mae’r Coleg yn ymfalchïo yn ei ddarpariaeth cyrsiau Safon Uwch, galwedigaethol, proffesiynol ac addysg uwch o safon uchel, yn ogystal â phortffolio prentisiaethau cynyddol a addysgir mewn partneriaeth â chyflogwyr allweddol.

Gower College Swansea joins the Collab Group of Colleges

The Collab Group of Colleges is pleased to announce Gower College Swansea as its newest member.

Gower College Swansea, one of the largest further education colleges in Wales, has a strong reputation and will be a fantastic addition to our network of forward thinking colleges.

The College prides itself on its high quality of A Level, vocational, professional and higher education course provision, as well as an ever-growing apprenticeship portfolio which is delivered in partnership with key employers.

Recriwtio aelodau newydd i fwrdd y gorfforaeth

Mae Bwrdd Corfforaeth y Coleg, corff o 20 o aelodau, yn gyfrifol am solfedd ariannol y Coleg, ei reolaeth gadarn ac ansawdd y gwasanaeth mae’n ei ddarparu. Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am y defnydd iawn o’r cyllid cyhoeddus a ymddiriedwyd iddo.

Cyfrifoldeb y gorfforaeth yw dod â barn annibynnol i drafod materion strategaeth, perfformiad, adnoddau a safonau ymddygiad.

Yn yr ychydig fisoedd nesaf mae Bwrdd y Gorfforaeth yn disgwyl i nifer y swyddi gwag i aelodau o’r bwrdd godi ac mae’n awyddus i recriwtio pobl sy’n teimlo y gallant wneud cyfraniad i’r Coleg trwy’r Bwrdd.

Recruitment of new corporation board members

The Corporation Board of the College, a body of 20 members, is accountable for the financial solvency of the College, its sound management and the quality of the service that it provides. The Board is also accountable for the proper use of the public funds entrusted to it

It is the Corporation’s responsibility to bring independent judgment to bear on issues of strategy, performance, resources and standards of conduct.

Saith gyrfa y gallech eu lansio ar ôl y Coleg

Mae diwrnod canlyniadau TGAU yn nodi'r bennod nesaf ym mywyd oedolyn ifanc. Wrth i chi symud yn nes at fyd go iawn addysg uwch a chyflogaeth, mae penderfynu ar gynllun ar gyfer y dyfodol yn gallu ymddangos yn dipyn o dasg.

Efallai y bydd rhai yn gwneud penderfyniadau mympwyol ynghylch eu cyrsiau Safon Uwch/galwedigaethol, heb feddwl llawer am y peth (os o gwbl). Ond mae'n bwysig cofio y gall y dewisiadau hynny ddylanwadu ar eich dyfodol. Felly, dewiswch yn ddoeth!

Seven careers you could launch after College

GCSE results day marks the next chapter in a young adult’s life. Edging ever closer to the real world of higher education and employment, coming up with a plan for the future can seem like a seriously daunting task.

Some might decide on their A Level / vocational courses on a whim, without much (if any) thought. But it’s important to remember that those choices can influence your future. So, choose wisely!

To make things a little easier, here are seven careers that you can kick start with the help of courses available at Gower College Swansea.

Coleg yn ennill gwobr Efydd am fentrau iechyd a lles

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Efydd Safon Iechyd Corfforaethol am ei ymroddiad i ddarparu mentrau iechyd a lles i'w staff.

Mae'r Safon Iechyd Corfforaethol yn rhan o raglen Cymru Iach ar Waith ac yn farc ansawdd cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles yn y gweithle.

Dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, bu ystod o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar staff, megis seremoni wobrwyo gwasanaeth hir ar gyfer y rhai sydd wedi gweithio yn y Coleg ers dros 20 mlynedd, a pharti dathlu i gydnabod arolygiad cadarnhaol Estyn.

College scoops Bronze award for health and wellbeing initiatives

Gower College Swansea has achieved a Corporate Health Standard Bronze Award for its dedication to providing health and wellbeing initiatives for its staff.

The Corporate Health Standard is part of the Healthy Working Wales programme and is the national mark of quality for health and wellbeing in the workplace.

Over the last academic year, there has been a range of staff-centred events such as a long service awards ceremony for those who have worked at the College for more than 20 years, and a celebration party to acknowledge a positive Estyn inspection.

Arweinydd lleol a’r Coleg ar restr fer gwobrau arweinyddiaeth genedlaethol Cymru

Mae Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Gŵyr Abertawe, Mark Jones, wedi’i enwi fel terfynwr yng Ngwobrau Arwain Cymru eleni.

Mae Gwobrau Arwain Cymru 2018 – mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth – wedi cyhoeddi rhestr fer eleni a chynhelir eu cyfweliadau beirniadu ddydd Iau 12 Gorffennaf.

Enwebwyd Mark yn y categori Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus am ei rôl fel Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Gŵyr Abertawe – sef un o golegau addysg bellach mwyaf Cymru – ac mae’n un o ond pedwar terfynwr yn y categori.

Local leader and college shortlisted for Wales’ national leadership awards

Principal and Chief Executive Mark Jones from Gower College Swansea has been named a finalist in this year’s Leading Wales Awards.

The 2018 Leading Wales Awards – in association with the Institute of Leadership and Management – have announced this year’s shortlist and are holding their judging interviews on Thursday 12 July.

Mark has been nominated in the Leadership in the Public Sector category for his role as Principal and Chief Executive at Gower College Swansea – one of Wales’ largest further education colleges – and is one of only four finalists in the category.

Pages

Subscribe to RSS - corporate