international

Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel

Mae saith myfyriwr Safon Uwch Rhyngwladol wedi gwneud cais i astudio yn naill ai Caergrawnt neu Rydychen ym mis Medi 2019.

Roedd pob un o’r rhain wedi cael o leiaf dair gradd A yn eu harholiadau Safon UG ac maen nhw eisoes wedi cael cynigion gan brifysgolion sy’n enwog ar draws y byd megis Coleg Imperial Llundain, UCL ac Ysgol Economeg Llundain.

Roedd yr holl fyfyrwyr wedi cwblhau eu hasesiadau gallu Rhydgrawnt dros hanner tymor ac nawr maen nhw’n aros i weld a fyddan nhw’n cael cyfweliad.

Dymunwn bob lwc i holl fyfyrwyr y Coleg gyda’u ceisiadau Rhydgrawnt.

Category

International

International students aiming high

Seven International A Level students have applied to study at either Cambridge or Oxford University in September 2019.

All of these students achieved at least three A grades in their AS exams and have already received offers from world renowned universities such as Imperial College London, UCL and London School of Economics.

All students completed their Oxbridge aptitude assessments over half term and are now waiting to see if they will be given an interview.

We wish all College students the very best of luck with their Oxbridge applications.

Category

International

Coleg wedi arwyddo cytundeb partneriaeth addysgol

Mae’r Rheolwr Rhyngwladol Kieran Keogh wedi arwyddo cytundeb mewn partneriaeth â Britlink, un ois-gwmniau Dimensions Education Group, a’i leolir yn Singapore er mwyn darparu cymhwysterau galwedigaethol ledled Malaysia, Myanmar a Vietnam.

Mewn partneriaeth â Britlink, bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig cymwysterau lefel 2 a 3 mewn disgybliaethau sy’n gysylltiedig â busnes, o ddechrau 2019.

Category

International

College signs educational partnership agreement

International Manager Kieran Keogh has signed an educational partnership agreement with Britlink, a subsidiary of the large Singapore based Dimensions Education Group, to deliver vocational qualifications throughout Malaysia, Myanmar and Vietnam.

In partnership with Britlink, Gower College Swansea will offer Level 2 and 3 qualifications in a business related discipline from early 2019.

Category

International

Cwm gwyrdd yn plesio

Roedd y Myfyrwyr Rhyngwladol wedi dod at ei gilydd i edmygu golygfeydd godidog Cwm Garw yn ystod eu hymweliad hanner tymor â Pharc Gwledig Bryngarw.

Roedden nhw wedi mwynhau troedio llwybrau’r coetir a chael hwyl yn yr ardal chwarae – yn enwedig mynd i lawr y llithren enfawr.

Wedyn, roedd y grŵp wedi treulio amser yng Nghanolfan Siopa McArthur Glen, yn cael rhywbeth i’w fwyta a phrynu eu hoff nwyddau.

Unwaith eto, roedd yr haul yn gwenu ac roedd rhai o’r myfyrwyr wedi dweud na allen nhw gredu pa mor wyrdd yw cefn gwlad Cymru.

Category

International

How green is my valley?

International Students got together to take in the great views of the Garw Valley during their half term visit to Bryngarw Country Park.

They enjoyed exploring the woodland paths and having fun in the play area - especially going down its gigantic slide.

Afterwards the group spent time at  McArthurGlen Shopping Centre, grabbing a bite to eat and stocking up on their favourite goods.

Once again the sun shone brightly and some of the students said they couldn’t believe just how green the Welsh countryside is.

Category

International

Yr haul yn gwenu ar fyfyrwyr Rhyngwladol!

Roedd rhai o fyfyrwyr Rhyngwladol newydd Coleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau golygfeydd ysblennydd Bae Rhosili dros y Sul.

Gyda’r haul yn disgleirio’n braf, roedd y myfyrwyr wedi cerdded i’r wylfa ger Pen Pyrod cyn mynd i lawr i’r traeth lle roedden nhw wedi chwarae pêl-droed, Frisbee a chis.

Roedd pawb wrth eu bodd a dywedodd un myfyriwr mai Rhosili yw’r lle ‘mwyaf hardd’ mae erioed wedi ymweld ag ef.

Category

International

The sun shines on International students!

Some of Gower College Swansea's new International students enjoyed the spectacular views of Rhosilli Bay at the weekend.

Basking in glorious sunshine, the students trekked to the lookout house at Worms Head and then headed down to the beach where they participated in games of football, Frisbee and tag.

It was sunshine and smiles all around with one student commenting that Rhosilli was 'the most beautiful place' she had ever visited.

Category

International

Myfyrwyr Rhyngwladol newydd yn mwynhau profiad canol y ddinas

Yn ddiweddar roedd grŵp o’n myfyrwyr newydd wedi mwynhau ymarfer ymgyfarwyddo â chanol dinas Abertawe gyda’r tîm Rhyngwladol.

Roedden nhw wedi ymweld â marchnad dan do enwog Abertawe lle roedden nhw wedi blasu cocos, bara lawr a phice ar y maen. Roedd y daith hefyd yn cynnwys Gerddi’r Castell a Marina Abertawe.

Mae bron 100 o fyfyrwyr Rhyngwladol yn astudio yn y Coleg ar hyn o bryd ar draws campysau Gorseinon, Tycoch a Llwyn y Bryn.

Category

International

New International students enjoy the city centre experience

A group of our new students recently enjoyed a Swansea city centre orientation exercise with the International team.

They visited Swansea's famous indoor market where they sampled cockles, laverbread and Welsh cakes. The tour also took in Castle Gardens and Swansea Marina.

The College has almost 100 International students currently studying across the Gorseinon, Tycoch and Llwyn y Bryn campuses.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international