international

Llwyddiant Tenis Bwrdd i fyfyriwr rhyngwladol

Llongyfarchiadau i’r myfyriwr Rhyngwladol Jarret-Yuzhe Zhang ar ennill Pencampwriaeth Tenis Bwrdd Colegau Cymru.

Cipiodd Jarrett, sy’n wreiddiol o Singapore'r safle cyntaf ar ôl curo’r cyn-bencampwr a chyd-fyfyriwr CGA – Jacob Young

Bydd y ddau, sy’n ffrindiau mawr ac yn aml yn ymarfer gyda'i gilydd, yn cynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol, Mis Ebrill nesaf.

Yn dilyn ei lwyddiant, pwysleisiodd Jarrett ei falchder wrth ennill y gystadleuaeth a’r boddhad wrth iddo gael arddangos baner Cymru yn y broses.

Ni’n falch iawn ohonot, Jarret – da iawn!

Category

International

Table tennis success for International student

Congratulations to International student Jarret-Yuzhe Zhang on winning the Welsh Colleges Table Tennis Championship.

Jarret, who is from Singapore, scooped first place by defeating the reigning champion - and fellow GCS student - Jacob Young.

The two, who are good friends and often practice together, will go on to represent Wales in the National Championships next April.

When congratulated, Jarret said he felt really proud to have won and to hold up a Welsh flag.

Well we’re all very proud of you too Jarret – well done!

Category

International

Merched yn gwneud yn dda

Mae myfyrwyr Rhyngwladol yr ail flwyddyn wedi rhoddi gwaith celf gwreiddiol cardiau cyfarch i godi arian tuag at Blant Mewn Angen.

Roedd Maggie ac Iris, sy’n astudio celfyddyd gain a thecstiliau a Trista, myfyriwr ffotograffiaeth, wedi darparu’r lluniau gwych.

Codwyd £100 trwy werthu’r cardiau.

Yn ogystal, roedd y Swyddfa Ryngwladol wedi trefnu stondin i werthu nwyddau Pydsi a bisgedi lwcus a chodwyd ychydig dros £200.

Category

International

The girls did good!

Second year International students have donated original artwork for greeting cards to raise money for Children in Need.

Maggie and Iris, who both study fine art and textiles and Trista, a photography student, supplied the fabulous images.

Sale of the cards generated almost £100.

In addition, the International Office organised a stall selling Pudsey merchandise and fortune cookies and managed to tot up just over £200.

Category

International

Myfyrwyr rhyngwladol yn anelu’n uchel

Mae saith myfyriwr Safon Uwch Rhyngwladol wedi gwneud cais i astudio yn naill ai Caergrawnt neu Rydychen ym mis Medi 2019.

Roedd pob un o’r rhain wedi cael o leiaf dair gradd A yn eu harholiadau Safon UG ac maen nhw eisoes wedi cael cynigion gan brifysgolion sy’n enwog ar draws y byd megis Coleg Imperial Llundain, UCL ac Ysgol Economeg Llundain.

Roedd yr holl fyfyrwyr wedi cwblhau eu hasesiadau gallu Rhydgrawnt dros hanner tymor ac nawr maen nhw’n aros i weld a fyddan nhw’n cael cyfweliad.

Dymunwn bob lwc i holl fyfyrwyr y Coleg gyda’u ceisiadau Rhydgrawnt.

Category

International

International students aiming high

Seven International A Level students have applied to study at either Cambridge or Oxford University in September 2019.

All of these students achieved at least three A grades in their AS exams and have already received offers from world renowned universities such as Imperial College London, UCL and London School of Economics.

All students completed their Oxbridge aptitude assessments over half term and are now waiting to see if they will be given an interview.

We wish all College students the very best of luck with their Oxbridge applications.

Category

International

Coleg wedi arwyddo cytundeb partneriaeth addysgol

Mae’r Rheolwr Rhyngwladol Kieran Keogh wedi arwyddo cytundeb mewn partneriaeth â Britlink, un ois-gwmniau Dimensions Education Group, a’i leolir yn Singapore er mwyn darparu cymhwysterau galwedigaethol ledled Malaysia, Myanmar a Vietnam.

Mewn partneriaeth â Britlink, bydd Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig cymwysterau lefel 2 a 3 mewn disgybliaethau sy’n gysylltiedig â busnes, o ddechrau 2019.

Category

International

College signs educational partnership agreement

International Manager Kieran Keogh has signed an educational partnership agreement with Britlink, a subsidiary of the large Singapore based Dimensions Education Group, to deliver vocational qualifications throughout Malaysia, Myanmar and Vietnam.

In partnership with Britlink, Gower College Swansea will offer Level 2 and 3 qualifications in a business related discipline from early 2019.

Category

International

Cwm gwyrdd yn plesio

Roedd y Myfyrwyr Rhyngwladol wedi dod at ei gilydd i edmygu golygfeydd godidog Cwm Garw yn ystod eu hymweliad hanner tymor â Pharc Gwledig Bryngarw.

Roedden nhw wedi mwynhau troedio llwybrau’r coetir a chael hwyl yn yr ardal chwarae – yn enwedig mynd i lawr y llithren enfawr.

Wedyn, roedd y grŵp wedi treulio amser yng Nghanolfan Siopa McArthur Glen, yn cael rhywbeth i’w fwyta a phrynu eu hoff nwyddau.

Unwaith eto, roedd yr haul yn gwenu ac roedd rhai o’r myfyrwyr wedi dweud na allen nhw gredu pa mor wyrdd yw cefn gwlad Cymru.

Category

International

How green is my valley?

International Students got together to take in the great views of the Garw Valley during their half term visit to Bryngarw Country Park.

They enjoyed exploring the woodland paths and having fun in the play area - especially going down its gigantic slide.

Afterwards the group spent time at  McArthurGlen Shopping Centre, grabbing a bite to eat and stocking up on their favourite goods.

Once again the sun shone brightly and some of the students said they couldn’t believe just how green the Welsh countryside is.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international