international

Canlyniadau gwych ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch Rhyngwladol

Roedd dosbarth U2 eleni wedi ennill canlyniadau Safon Uwch anhygoel gyda chanran drawiadol o 64% yn ennill graddau A* neu A.

Mae dros 90% o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn gan brifysgolion Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Roedd gan ein myfyrwyr Safon UG achos i ddathlu hefyd, gyda 10 myfyriwr yn ennill naill ai pedair neu dair gradd A.

Hoffem ddweud da iawn i bob un o’r pedwar myfyriwr a dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw yn eu hastudiaethau i ddod.

Category

International

Outstanding results for International A Level students

This year’s A2 class scooped amazing A Level results with an impressive 64% achieving A* or A grades.

Over 90% of these students have been accepted by Russell Group universities, including Oxbridge.

Our AS Level students had a lot to celebrate too, with ten students achieving either four or three A grades.

We would like to say a big well done to all of our students and wish each and every one of them success in their forthcoming studies.

Category

International

Llwyddiant i Maggie yn yr Urdd

Enillodd un o’n myfyrwyr Rhyngwladol y drydedd wobr yn ddiweddar yn Eisteddfod yr Urdd 2018 (categori dewis rhanbarthol). 
 
Roedd Maggie, sy’n dod yn wreiddiol o Tsieina, wedi dylunio a chynhyrchu print leino yn seiliedig ar thema amgylchedd trefol. 

Roedd ei hathrawon celf yn meddwl bod y print yn un o’r dyluniadau mwyaf gwreiddiol o’r grŵp o fyfyrywr celfyddyd gain yn y flwyddyn gyntaf. 

Da iawn Maggie, canlyniad gwych ar gyfer eich blwyddyn gyntaf yng Nghymru!

Category

International

Urdd success for Maggie

One of our International students took third prize at the recent Urdd Eisteddfod 2018 (regional selection category).  

Maggie, who is originally from China, designed and produced a lino cut print based on the theme of urban environment.

Her art teachers thought her print was one of the most original designs from the group of first year fine art students.

Well done Maggie, a fantastic result for your first year in Wales!

Category

International

Ymweliad â Tsieina yn llwyddiant

Cafodd y Pennaeth Mark Jones wahoddiad gan Brifysgol Astudiaethau Tramor Beijing (PATB) – y brifysgol ieithoedd tramor orau yn Tsieina – i draddodi araith arbennig yn ei phumed Prif Uwchgynhadledd Bord Gron ar ‘heriau ac atebion ym maes addysg Ryngwladol’.

Roedd Mark hefyd wedi cael yr anrhydedd o gael ei benodi i Fwrdd Cynghori Rhyngwladol PATB.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae PATB wedi sefydlu nifer o ysgolion Rhyngwladol K-12, ac mae rhai ohonynt yn cynnig cymwysterau TGAU Rhyngwladol a Safon Uwch.

Category

International

China visit a success

Principal Mark Jones was invited by Beijing Foreign Studies University (BFSU) - the number one ranked foreign languages university in China - to deliver a keynote speech at their fifth Principal Round Table Summit on ‘challenges and solutions in International education’.

Mark also had the honour of being appointed to the BFSU International Advisory Board.

In recent years, BFSU has established a number of K-12 International schools, some of which offer IGCSE and A Level qualifications.

Category

International

Dosbarth 2018

Daeth ein myfyrwyr A2 rhyngwladol i seremoni raddio ym Mhas Sgeti yn ddiweddar i ddathlu eu hamser yn y Coleg. Defnyddiwyd y digwyddiad hefyd fel cyfle i gydnabod y ffaith bod 100% o’n myfyrwyr A2 rhyngwladol wedi derbyn cynigion i astudio mewn prifysgolion Grŵp Russel.

Yn ogystal â staff y Coleg, daeth gwesteiwyr Homestay i’r digwyddiad hefyd y mae myfyrwyr wedi byw gyda nhw yn ystod eu hamser yn Abertawe.  

Hoffai’r Adran Ryngwladol ffarwelio â’n myfyrwyr A2 rhyngwladol a dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

Category

International

Class of 2018

Our 2018 class of A2 international students attended a graduation lunch ceremony at Sketty Hall.

The event was an opportunity to recognise the fact that 100% of our International A2 students received offers to study at Russell Group universities.

College staff and Homestay hosts, who our students had lived with during their time in Swansea, were able to congratulate the group on their amazing success.

The International department wishes all of our A2 students a fond farewell and every success for their future.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international