international

Yr haul yn gwenu ar fyfyrwyr Rhyngwladol!

Roedd rhai o fyfyrwyr Rhyngwladol newydd Coleg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau golygfeydd ysblennydd Bae Rhosili dros y Sul.

Gyda’r haul yn disgleirio’n braf, roedd y myfyrwyr wedi cerdded i’r wylfa ger Pen Pyrod cyn mynd i lawr i’r traeth lle roedden nhw wedi chwarae pêl-droed, Frisbee a chis.

Roedd pawb wrth eu bodd a dywedodd un myfyriwr mai Rhosili yw’r lle ‘mwyaf hardd’ mae erioed wedi ymweld ag ef.

Category

International

The sun shines on International students!

Some of Gower College Swansea's new International students enjoyed the spectacular views of Rhosilli Bay at the weekend.

Basking in glorious sunshine, the students trekked to the lookout house at Worms Head and then headed down to the beach where they participated in games of football, Frisbee and tag.

It was sunshine and smiles all around with one student commenting that Rhosilli was 'the most beautiful place' she had ever visited.

Category

International

Myfyrwyr Rhyngwladol newydd yn mwynhau profiad canol y ddinas

Yn ddiweddar roedd grŵp o’n myfyrwyr newydd wedi mwynhau ymarfer ymgyfarwyddo â chanol dinas Abertawe gyda’r tîm Rhyngwladol.

Roedden nhw wedi ymweld â marchnad dan do enwog Abertawe lle roedden nhw wedi blasu cocos, bara lawr a phice ar y maen. Roedd y daith hefyd yn cynnwys Gerddi’r Castell a Marina Abertawe.

Mae bron 100 o fyfyrwyr Rhyngwladol yn astudio yn y Coleg ar hyn o bryd ar draws campysau Gorseinon, Tycoch a Llwyn y Bryn.

Category

International

New International students enjoy the city centre experience

A group of our new students recently enjoyed a Swansea city centre orientation exercise with the International team.

They visited Swansea's famous indoor market where they sampled cockles, laverbread and Welsh cakes. The tour also took in Castle Gardens and Swansea Marina.

The College has almost 100 International students currently studying across the Gorseinon, Tycoch and Llwyn y Bryn campuses.

Category

International

Canlyniadau gwych ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch Rhyngwladol

Roedd dosbarth U2 eleni wedi ennill canlyniadau Safon Uwch anhygoel gyda chanran drawiadol o 64% yn ennill graddau A* neu A.

Mae dros 90% o’r myfyrwyr hyn wedi cael eu derbyn gan brifysgolion Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt.

Roedd gan ein myfyrwyr Safon UG achos i ddathlu hefyd, gyda 10 myfyriwr yn ennill naill ai pedair neu dair gradd A.

Hoffem ddweud da iawn i bob un o’r pedwar myfyriwr a dymunwn bob llwyddiant iddyn nhw yn eu hastudiaethau i ddod.

Category

International

Outstanding results for International A Level students

This year’s A2 class scooped amazing A Level results with an impressive 64% achieving A* or A grades.

Over 90% of these students have been accepted by Russell Group universities, including Oxbridge.

Our AS Level students had a lot to celebrate too, with ten students achieving either four or three A grades.

We would like to say a big well done to all of our students and wish each and every one of them success in their forthcoming studies.

Category

International

Llwyddiant i Maggie yn yr Urdd

Enillodd un o’n myfyrwyr Rhyngwladol y drydedd wobr yn ddiweddar yn Eisteddfod yr Urdd 2018 (categori dewis rhanbarthol). 
 
Roedd Maggie, sy’n dod yn wreiddiol o Tsieina, wedi dylunio a chynhyrchu print leino yn seiliedig ar thema amgylchedd trefol. 

Roedd ei hathrawon celf yn meddwl bod y print yn un o’r dyluniadau mwyaf gwreiddiol o’r grŵp o fyfyrywr celfyddyd gain yn y flwyddyn gyntaf. 

Da iawn Maggie, canlyniad gwych ar gyfer eich blwyddyn gyntaf yng Nghymru!

Category

International

Urdd success for Maggie

One of our International students took third prize at the recent Urdd Eisteddfod 2018 (regional selection category).  

Maggie, who is originally from China, designed and produced a lino cut print based on the theme of urban environment.

Her art teachers thought her print was one of the most original designs from the group of first year fine art students.

Well done Maggie, a fantastic result for your first year in Wales!

Category

International

Ymweliad â Tsieina yn llwyddiant

Cafodd y Pennaeth Mark Jones wahoddiad gan Brifysgol Astudiaethau Tramor Beijing (PATB) – y brifysgol ieithoedd tramor orau yn Tsieina – i draddodi araith arbennig yn ei phumed Prif Uwchgynhadledd Bord Gron ar ‘heriau ac atebion ym maes addysg Ryngwladol’.

Roedd Mark hefyd wedi cael yr anrhydedd o gael ei benodi i Fwrdd Cynghori Rhyngwladol PATB.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae PATB wedi sefydlu nifer o ysgolion Rhyngwladol K-12, ac mae rhai ohonynt yn cynnig cymwysterau TGAU Rhyngwladol a Safon Uwch.

Category

International

China visit a success

Principal Mark Jones was invited by Beijing Foreign Studies University (BFSU) - the number one ranked foreign languages university in China - to deliver a keynote speech at their fifth Principal Round Table Summit on ‘challenges and solutions in International education’.

Mark also had the honour of being appointed to the BFSU International Advisory Board.

In recent years, BFSU has established a number of K-12 International schools, some of which offer IGCSE and A Level qualifications.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international