international

Rhaglen hyfforddi athrawon yn llwyddiant

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu athrawon o Zhuzhou, Hunan, Tsieina i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi fer.

Roedd ein gwesteion o Tsieina wedi arsylwi ar amrywiaeth o ddosbarthiadau Safon Uwch gwahanol a sesiynau wedi’u haddysgu ac roeddent hefyd wedi cymryd rhan mewn digwyddiad cyfnewid diwylliannol, gyda rhai o’n myfyrwyr Tsieineaidd presennol yn gwneud gwaith cyfieithu ar y pryd.

Hoffai’r tîm Rhyngwladol ddiolch i bawb a helpodd gyda’r rhaglen ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu rhagor o athrawon o Tsieina yn y Flwyddyn Newydd.

Category

International

Teacher training programme a success

Gower College Swansea recently welcomed teachers from Zhuzhou, Hunan, China to participate in a short teacher training programme.

Our Chinese guests observed a range of different A Level classes and taught sessions and also participated in a cultural exchange event, with some of our current Chinese students performing in the role of interpreters.

The International team would sincerely like to thank everybody who helped with the programme and we look forward to welcoming more Chinese teachers in the New Year.

Category

International

Hwyl yr ŵyl

Cafodd y myfyrwyr rhyngwladol amser gwych yn mynd i ysbryd yr ŵyl yng Ngŵyl y Gaeaf yn Abertawe.

Dechreuodd y noson gyda sesiwn sgelfrio iâ wedi’i dilyn gan hwyl a sbri yn y ffair.

Roedd yn fendigedig gweld ein myfyrwyr yn ymlacio gyda’i gilydd cyn gwyliau’r Nadolig.

Category

International

Festive fun

International students had a great time getting into the festive spirit at Swansea’s Waterfront Winterland.

The evening started off with an ice skating session followed by all the fun of the fairground.

It was wonderful to see our students relaxing together before they break up for their Christmas holidays.

Category

International

Marciau llawn i’n mathemategwyr Rhyngwladol

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal rhagbrawf rhyngwladol ar gyfer Uwch Dîm yr Her Fathemateg, cystadleuaeth a gydlynir gan Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig ac a noddir gan Rolls Royce.

Roedd dros 1,200 o dimau wedi cymryd rhan eleni a daeth y myfyrwyr Rhyngwladol Jonas, Faye, Jasmine a Tony, sydd i gyd yn dod o Tsiena, yn gyntaf yn eu rhagbrawf nhw.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i’n myfyrwyr Rhyngwladol ennill y bencampwriaeth ranbarthol. Byddan nhw nawr yn symud ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol yn Llundain ym mis Chwefror.

Category

International

Top marks for our International mathematicians

Gower College Swansea recently hosted a regional heat for the Senior Team Mathematics Challenge, a competition coordinated by the United Kingdom Maths Trust and sponsored by Rolls Royce.

Over 1200 teams took part this year and International students Jonas, Faye, Jasmine and Tony, who are all from China, secured first place in their heat.

This is the second consecutive year that our international students have won the regional championship. They will now proceed to the national finals in London next February.

A great performance and result all round!

Category

International

Llwyddiant Tenis Bwrdd i fyfyriwr rhyngwladol

Llongyfarchiadau i’r myfyriwr Rhyngwladol Jarret-Yuzhe Zhang ar ennill Pencampwriaeth Tenis Bwrdd Colegau Cymru.

Cipiodd Jarrett, sy’n wreiddiol o Singapore'r safle cyntaf ar ôl curo’r cyn-bencampwr a chyd-fyfyriwr CGA – Jacob Young

Bydd y ddau, sy’n ffrindiau mawr ac yn aml yn ymarfer gyda'i gilydd, yn cynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol, Mis Ebrill nesaf.

Yn dilyn ei lwyddiant, pwysleisiodd Jarrett ei falchder wrth ennill y gystadleuaeth a’r boddhad wrth iddo gael arddangos baner Cymru yn y broses.

Ni’n falch iawn ohonot, Jarret – da iawn!

Category

International

Table tennis success for International student

Congratulations to International student Jarret-Yuzhe Zhang on winning the Welsh Colleges Table Tennis Championship.

Jarret, who is from Singapore, scooped first place by defeating the reigning champion - and fellow GCS student - Jacob Young.

The two, who are good friends and often practice together, will go on to represent Wales in the National Championships next April.

When congratulated, Jarret said he felt really proud to have won and to hold up a Welsh flag.

Well we’re all very proud of you too Jarret – well done!

Category

International

Merched yn gwneud yn dda

Mae myfyrwyr Rhyngwladol yr ail flwyddyn wedi rhoddi gwaith celf gwreiddiol cardiau cyfarch i godi arian tuag at Blant Mewn Angen.

Roedd Maggie ac Iris, sy’n astudio celfyddyd gain a thecstiliau a Trista, myfyriwr ffotograffiaeth, wedi darparu’r lluniau gwych.

Codwyd £100 trwy werthu’r cardiau.

Yn ogystal, roedd y Swyddfa Ryngwladol wedi trefnu stondin i werthu nwyddau Pydsi a bisgedi lwcus a chodwyd ychydig dros £200.

Category

International

The girls did good!

Second year International students have donated original artwork for greeting cards to raise money for Children in Need.

Maggie and Iris, who both study fine art and textiles and Trista, a photography student, supplied the fabulous images.

Sale of the cards generated almost £100.

In addition, the International Office organised a stall selling Pudsey merchandise and fortune cookies and managed to tot up just over £200.

Category

International

Pages

Subscribe to RSS - international