digital technology

Coleg yn dathlu Medaliwn Rhagoriaeth i Tom

Yn ystod digwyddiad cystadleuaeth WorldSkills Kazan 2019 yn ddiweddar, o’r 19 o fedalau a enillwyd gan Team UK roedd dim llai na chwech ohonynt wedi dod o Gymru.

Ymhlith enillwyr y medalau roedd Collette Gorvett, a astudiodd Letygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Gŵyr Abertawe cyn cael ei chyflogi gan The Ritz yn Llundain. Roedd Collette wedi cystadlu yn y categori Gwasanaethau Bwyty, gan greu argraff ar y beirniaid gyda’i doniau gwneud moctêls, mise en place bwyty a bwyta mewn steil, i ennill Medaliwn Rhagoriaeth.

Category

Electronic Engineering

College celebrates Medallion of Excellence for Tom

During the recent WorldSkills Kazan 2019 competition event, no less than six of the 19 medals won by Team UK came from Wales.

Among the medal winners was Collette Gorvett, who studied Hospitality and Catering at Gower College Swansea before being snapped up by The Ritz in London. Collette competed in the Restaurant Services category, where she impressed the judges with her talents in making mocktails, restaurant mise en place and fine dining, and was eventually awarded a coveted Medallion of Excellence.

Category

Electronic Engineering

Prentis Coleg Gŵyr Abertawe ar ei ffordd i Rwsia

Prentis o Goleg Gŵyr Abertawe yw'r myfyriwr cyntaf o Gymru i gael ei gynnwys yn nhîm Worldskills y DU yn y sector Electroneg Ddiwydiannol.

Bydd James Williams, sy'n gweithio yn Haven Automation yn Fforestfach, yn cael dwy flynedd o hyfforddiant arbenigol dwys a allai ei gymryd yr holl ffordd i Rownd Derfynol y Byd Worldskills yn Kazan, Rwsia, yn 2019.

Category

Digital Skills

GCS apprentice has Russia in his sights

An apprentice from Gower College Swansea has become the first Welsh student to make the Worldskills UK Squad in the sector of Industrial Electronics.

James Williams, who works at Haven Automation in Fforestfach, will now undergo two years of intensive specialist training which could take him all the way to the Worldskills World Finals in Kazan, Russia, in 2019.

Category

Electronic Engineering

Stepping up to STEM

For the past six weeks, pupils from local schools have attended a Saturday Club at Gower College Swansea which aims to develop their skills and enthusiasm for engineering. 

The Saturday Club allows pupils to access the expertise of the teaching staff, the industry-specific equipment and on-site facilities of the Tycoch campus.

Category

Electronic Engineering Engineering Motor Vehicle

Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fyfyriwr electroneg o Abertawe

Mae bachgen 22 oed o Mayhill wedi cipio’r fedal aur mewn electroneg, yn rownd derfynol cystadleuaeth sgiliau genedlaethol.

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir mewn colegau ar hyd a lled y wlad yw Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, gyda’r nod o ddathlu sgiliau galwedigaethol a chreu gweithwyr cyflogedig arobryn, hynod fedrus ar gyfer gweithlu Cymru.

Category

Electronic Engineering

Skills Competition success for electronics student

A 22 year-old from Gower College Swansea has won a Gold medal in the electronics final of a national skills competition.

Backed by the Welsh Government through the European Social Fund, Skills Competition Wales is a series of events held in colleges across the country, designed to celebrate vocational skills and create highly skilled, award winning employees for the Welsh workforce.

Category

Electronic Engineering

Cydweithrediad coleg / diwydiant yn arwain at gyfleoedd prentisiaeth

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi datblygu cydweithrediad cyffrous gyda’r arbenigwyr electroneg diwydiannol Kontroltek, sydd wedi'u lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ar ôl i’r ddau sefydliad weld cyfle posibl i symud myfyrwyr yn ddi-dor o amgylchedd y coleg i brentisiaethau llwyddiannus, ysgogol.

Mae Kontroltek yn arbenigo mewn atgyweirio a chyflenwi nwyddau electronig, trydanol a mecanyddol. Ar hyn o bryd mae ganddynt 40 o weithwyr, ond mae gan y cwmni uchelgais helaeth i dyfu eu gweithlu gan ddefnyddio'r 'genhedlaeth nesaf' o beirianwyr electronig.

Category

Electronic Engineering

College / industry collaboration leads to apprenticeship opportunities

Gower College Swansea has developed an exciting collaboration with industrial electronics specialists Kontroltek, who are based in Bridgend, after both organisations saw a potential opportunity to move students seamlessly from the college environment into successful, motivating apprenticeships.

Kontroltek specialise in electronic, electrical and mechanical repairs and supply. They currently have 40 employees but have extensive ambitions to grow their workforce using the ‘next generation’ of electronic engineers.

Category

Electronic Engineering

Tîm Technoleg Ddigidol yn edrych ymlaen at Ffair y Glec Fawr

Roedd llwyddiant myfyrwyr Technoleg Ddigidol yn destun balchder i Goleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar yn ystod Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Worldskills yn Birmingham NEC.

Roedd y myfyrwyr, ynghyd â’r darlithwyr Steve Williams a Clive Monks a’r Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Teresa Jayathilaka, wedi treulio pum diwrnod dwys yn paratoi ar gyfer y sioe, ac yn cymryd rhan ynddi.

Cafodd Sara Vonk a Chloe Moore y dasg o redeg Arddangosfa Electroneg Ddiwydiannol yn ystod y digwyddiad, ac roedd cannoedd o bobl wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau hwyliog ac addysgol.

Category

Electronic Engineering

Pages

Subscribe to RSS - digital technology