vocational

A demonstration of world-class skills

Gower College Swansea joins forces with WorldSkills UK to demonstrate world-class skills.

Students at Gower College Swansea demonstrated their world-class electronic engineering skills this week when they took part in a virtual training event with students from across China. 

The event was the first of its kind to be held in Wales, and was organised by WorldSkills UK, the education and skills charity, supporting its programme to exchange best practice in skills development with countries around the world.

Category

Electronic Engineering

Diwrnod VQ 2018 – myfyrwyr yn dathlu llwyddiant galwedigaethol

Wrth i Goleg Gŵyr Abertawe ddathlu Diwrnod VQ (Cymwysterau Galwedigaethol), bu rhai o’n myfyrwyr presennol yn dweud pam gwnaethant ddewis dilyn y llwybr galwedigaethol trwy’r Coleg.

Ar hyn o bryd mae Chloe Houlton yn astudio tuag at Diploma Lefel 3 mewn Triniaethau Sba a’r Corff yng Nghanolfan Broadway, ar ôl cwblhau cwrs Diploma Lefel 2 mewn Technegau Arbenigwr Harddwch.

Bron 4,500 o fyfyrwyr yn dechrau'r flwyddyn academaidd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe

Mae bron 4,500 o fyfyrwyr amser llawn wedi dechrau’r flwyddyn academaidd newydd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe - ar gyrsiau Safon Uwch a galwedigaethol mewn amrywiaeth o feysydd pwnc gan gynnwys cyfrifeg, peirianneg, trin gwallt a phlymwaith.

Maen nhw'n ymuno â'r Coleg ar adeg gyffrous, gyda'r gwaith adnewyddu ar fin gael ei gwblhau a fydd yn gwella cyfleusterau'r myfyrwyr.

Almost 4,500 students start academic year at Gower College Swansea

Almost 4,500 full time students have started the new academic year at Gower College Swansea – signing up for A Levels and vocational courses in a range of subject areas including accountancy, engineering, hair & beauty and plumbing.

They are joining the College at an exciting time, with the imminent completion of renovation work and refurbishments set to enhance student facilities.

Gwybodaeth bwysig am gasglu tystysgrifau (BTEC, City & Guilds ac ati)

TYSTYSGRIFAU: BTEC / CITY & GUILDS / EAL / VTCT / CACHE / NCFE / IFS

Bydd tystysgrifau nifer o gyrff dyfarnu ar gael cyn bo hir i’w casglu o’r coleg (gweler diwedd yr hysbysiad hwn i gael manylion penodol). Bydd cerdyn yn cael ei bostio atoch sy’n rhoi manylion yr amserau casglu ac yn eich hysbysu o’r prosesau casglu. Bydd y cardiau yn darllen fel a ganlyn:

**

Important information on the collection of certificates (BTEC, City & Guilds etc)

CERTIFICATES: BTEC / CITY & GUILDS / EAL / VTCT / CACHE / NCFE / IFS

Certificates for many awarding bodies will be available shortly for collection from the college (see the end of this notice for specific details). A card will be posted to you detailing the collection times and informing you of the collection processes. The cards will read as follows:

NB: All students who receive a postcard notifying that their certificates are ready for collection MUST bring the card in to claim the certificate.

**

Subscribe to RSS - vocational