a levels; progression; university

Rhaglen Ryngwladol Ar-lein yr Haf Rhydgrawnt: 6-17 Gorffennaf 2020

Coleg Gŵyr Abertawe yw’r prif goleg Safon Uwch yng Nghymru (DU) sydd ag enw da am lwyddiant Rhydgrawnt.
 
Mae ein rhaglen Rhydgrawnt wedi bod yn rhedeg am fwy na dau ddegawd, gan roi’r paratoad gorau posibl i fyfyrwyr gael eu derbyn i Rydychen, Caergrawnt a phrifysgolion Russel Group eraill. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Newydd, Rhydychen a Choleg Churchill, Caergrawnt.
 

Category

International

Oxbridge Online International Summer Programme: 6-17 July 2020

Gower College Swansea is the leading A Level College in Wales (UK) with a reputation for Oxbridge success. 
 
Our Oxbridge programme has been running for more than two decades, providing students with the best possible preparation for acceptance to Oxford, Cambridge and other Russell Group universities. Gower College Swansea is partnered with New College, Oxford and Churchill College, Cambridge. 
 

Category

International

Annog disgyblion i ‘anelu’n uchel’ mewn digwyddiad Coleg

Yn ddiweddar, trefnodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad arbennig i ddisgyblion Blwyddyn 10 o ysgolion uwchradd ar draws Abertawe.

Roedd lansiad rhaglen Sylfaen Seren yn Stadiwm Liberty wedi rhoi cyfle i bron 400 o bobl ifanc ddysgu rhagor am yr amrywiaeth o ddewisiadau addysg uwch y gallent eu harchwilio ar ôl cwblhau eu cyrsiau Safon Uwch.

Category

A Level and GCSE

Pupils encouraged to ‘aim high’ at College event

Gower College Swansea recently organised a special event for Year 10 pupils from secondary schools across Swansea.

The launch of the Welsh Government’s Seren Foundation programme at the Liberty Stadium enabled almost 400 young people to find out more about the range of higher education options they could explore after they complete their A Levels.

Category

A Level and GCSE

Y camau nesaf: Cyngor Pennaeth Coleg i fyfyrwyr Abertawe ar y llwybr addysgol i’w gymryd ar ôl TGAU

Gyda myfyrwyr ar draws Abertawe ar fin cwblhau her fwyaf eu taith addysgol hyd yn hyn – arholiadau TGAU – nis oes amser gwell na nawr i feddwl am y dyfodol. I’r rhai ohonoch fydd wedi cwblhau eich arholiadau ym mis Mai a mis Mehefin, peidiwch â thynnu’ch troed oddi ar y sbardun! Efallai eich bod yn teimlo rhyddhad ar ôl cwblhau’r arholiadau ac nid oes unrhyw awydd gennych i feddwl am y camau nesaf yn eich bywydau academaidd, ond mae’r cyfnod cyn diwrnod y canlyniadau yn gyfle perffaith i ystyried beth i’w wneud nesaf.

The next steps: College Principal’s advice for Swansea students on what educational route to take after GCSEs

With students across Swansea set to complete the biggest challenge of their educational journey thus far – GCSE examinations - there is no better time than now to look to the future. Those of you who will have completed your exams this May and June, don’t take your foot of the gas! The relief of having finished exams may overwhelm any desire to think about the next steps in your academic lives, but the lead up to results day provides the perfect opportunity to consider where to go next.

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn Ennill Gwobrau Prifysgol Aberystwyth

Mae pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Aberystwyth. 

Eleni, mae’r Brifysgol wedi dyfarnu 68 o Ysgoloriaethau a nifer o Wobrau Teilyngdod i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i astudio yn Aberystwyth ym mis Medi 2018. 

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Athrofa i Enrique Thisby, Ysgoloriaeth Evan Morgan i Emma Burton, Gwobr Teilyngdod i Darson Beeston, a chynnig diamod i Jessica Lewis ar sail eu perfformiadau cryf yn yr arholiadau.

Category

A Level and GCSE

Gower College Swansea Students Win Aberystwyth University Awards

Four students from Gower College Swansea have been successful in Aberystwyth University’s Entrance Scholarship competition.

This year, the University awarded 68 Scholarships and a number of Merit Awards to students applying to study at Aberystwyth in September 2018. 

Enrique Thisby received an Institute Scholarship, Emma Burton received an Evan Morgan Scholarship, Darson Beeston received a Merit Award and an unconditional offer was awarded to Jessica Lewis on the basis of their strong performance in the exams.

Category

A Level and GCSE

Pages

Subscribe to RSS - a levels; progression; university