Mynediad i Nyrsio a’r Proffesiynau Iechyd

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Mynediad i Nyrsio a’r Proffesiynau Iechyd yn rhaglen lwyddiannus sy’n paratoi myfyrwyr hŷn neu bobl sy’n newid gyrfa ar gyfer byd gwaith neu addysg uwch (galwedigaethol neu academaidd).

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau sgiliau astudio i ddatblygu sgiliau yn ogystal ag astudiaethau academaidd i baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch. Mae’r cwrs yn cefnogi myfyrwyr trwy system geisiadau UCAS ar gyfer mynediad i sefydliadau addysg uwch ledled y DU a Gogledd Iwerddon.

Mae’r unedau hyn yn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer addysg uwch:

 • Sgiliau astudio mynediad hanfodol
 • Sgiliau astudio ar gyfer llwyddiant
 • Cyfathrebu – llafar ac ysgrifenedig
 • Rhifedd ar gyfer iechyd 1 a 2
 • Anatomeg a ffisioleg
 • Cymdeithaseg
 • Polisi cymdeithasol
 • Y gyfraith a deddfwriaeth
 • Seicoleg
 • Cynnig ymchwil
 • Prosiect ymchwil
 • Cyflwyniad llafar
 • Technoleg gwybodaeth
 • Uned/myfyrdod profiad gwaith

Gofynion Mynediad

Gyda gofynion y rhaglen Lefel 3 a’r angen i gyflawni, mae disgwyl i fyfyrwyr gwblhau’r rhaglen Gyn-fynediad yn llwyddiannus. Mae’r rhaglen ar gael o fis Ionawr tan fis Mai o’r flwyddyn academaidd, ond os nad yw hyn yn bosibl mae modd gwneud trefniadau ar gyfer asesiad yn y dosbarth er mwyn i’r myfyriwr gael lle.

Bydd angen i fyfyrwyr ddangos yn y cyfweliad bod ganddynt ddiddordeb go iawn mewn pobl, agwedd gadarnhaol, yr angen i wneud yn dda ac ymrwymiad a brwdfrydedd dros astudio. Mae angen i fyfyrwyr fod yn ddibynadwy, yn onest, yn deilwng o ymddiriedaeth, a llawn brwdfrydedd.

Dylai myfyrwyr fod yn ymgeiswyr hŷn gyda thystiolaeth o brofiad bywyd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs gan ddefnyddio arholiadau, traethodau, cyflwyniadau, seminarau, adroddiadau ac asesiadau wedi’u hamseru yn y dosbarth. Disgwylir i fyfyrwyr fod â lleoliad gwaith (myfyrwyr Tycoch yn unig – tua 30 awr i’r rhai a hoffai wneud cais am bob maes nyrsio/radiograffeg/ffisiotherapi/awdioleg/therapi llefaredd ac ati).

Addysgir y cwrs gan ddefnyddio darlithoedd, siaradwyr gwadd, arddangosiadau/arsylwadau clinigol yn ogystal â sesiynau holi ac ateb anffurfiol i helpu’r myfyrwyr i wneud cynnydd.

Mae’r cwrs amser llawn yn cynnwys 14.5 awr o astudio yr wythnos dros dri diwrnod. Mae un awr ar gyfer amser tiwtorial i gefnogi dysgwyr yn eu cais UCAS, technegau cyfweliad a gofal bugeiliol.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i’r brifysgol i astudio: nyrsio oedolion, nyrsio plant, nyrsio ym maes iechyd meddwl, bydwreigiaeth, awdioleg, radiograffeg, parafeddygaeth, therapi lleferydd, podiatreg, ODP, seicoleg glinigol ac ati.

Mae nifer o fyfyrwyr yn cael gwaith ar ôl y rhaglen hon e.e. cynorthwyydd gwaith cymdeithasol, gweithiwr cymorth gofal iechyd, gweithiwr ieuenctid ac ati.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os nad yw’r myfyrwyr yn gweithio ym maes iechyd ar hyn o bryd, cânt eu hannog i gael profiad gwaith sy’n addas i’r llwybr dilyniant a ddewiswyd ganddynt.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ymweld â sefydliadau AU lleol ledled gorllewin Cymru i gwrdd â’r timau derbyn a bydd cost fach i dalu am deithio.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No