Skip to main content

Hysbysiadau Preifatrwydd

Rhaid i Goleg Gŵyr Abertawe gasglu, prosesu, cadw a defnyddio mathau penodol o wybodaeth am bobl y mae’n delio â nhw er mwyn cyflawni ei swyddogaethau o ddydd i ddydd. Mae’r bobl hyn yn cynnwys cyn-fyfyrwyr, myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr, cwsmeriaid, staff, partneriaid, aelodau o’r Gorfforaeth, cyflenwyr nwyddau ac eraill. Rhaid i’r wybodaeth bersonol hon, boed ar bapur, ar gyfrifiadur neu wedi’i chofnodi ar ddeunydd arall, gael ei defnyddio’n deg ac wedi’i phrosesu yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Ni ddylid datgelu’r data i unrhyw unigolyn arall yn anghyfreithlon hefyd.

Rhaid i staff a myfyrwyr fod yn ymwybodol o’r canlynol:-

  • bod yr holl wybodaeth a gesglir, a gedwir ac a brosesir (gan gynnwys meddalwedd y Rhyngrwyd) boed â llaw, yn ddigidol, yn electronig neu ar unrhyw ffurf arall yn destun y GDPR
  • yr amgylchiadau lle gellir a lle na ellir cael mynediad i ddata personol, eu prosesu neu eu datgelu.

Noder – cyfeirir at unigolion, gan gynnwys staff a myfyrwyr, y mae’r Coleg yn cadw gwybodaeth amdanynt fel testunau data.

Mae’r Coleg yn gorff corfforaethol a Bwrdd y Llywodraethwyr felly sy’n gyfrifol yn y pen draw am gydymffurfio â’r GDPR. Y Swyddog Diogelu Data sy’n ymgymryd â gweithrediad o ddydd i ddydd y polisi hwn a’i gyfeiriad e-bost yw dpo@coleggwyrabertawe.ac.uk

Eich hawliau dros eich gwybodaeth bersonol

Mae gennych chi nifer o hawliau dros eich gwybodaeth bersonol, sef:

  • Yr hawl i wneud cwyn gerbron Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os ydych chi’n anfodlon gyda’r ffordd mae’ch data personol yn cael eu defnyddio - gweler gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am ragor o wybodaeth am hyn (https://ico.org.uk/)
  • Yr hawl i ofyn i ni ba wybodaeth bersonol rydym yn cadw amdanoch a chael mynediad i’ch gwybodaeth bersonol;
  • Yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw gamgymeriadau yn eich gwybodaeth bersonol;
  • Mewn achosion penodol, megis lle bydd ein defnydd o ‘ch gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar eich cydsyniad ac nid oes gennym unrhyw sail gyfreithiol arall i ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol, yr hawl i ofyn i ni ddileu’ch gwybodaeth bersonol;
  • Mewn rhai amgylchiadau, megis lle na fydd angen eich gwybodaeth bersonol arnom fwyach, yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol;
  • Mewn amgylchiadau penodol, yr hawl i ofyn i ni adolygu ac esbonio ein diddordebau cyfreithlon i chi; a
  • Lle byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol chi at ddibenion cytundeb â ni a chaiff ei gyflawni drwy ffyrdd awtomatig, yr hawl i ofyn i ni ddarparu copi o’ch gwybodaeth bersonol ar ffurf strwythuredig, gyffredin ei defnydd y gellir ei darllen gan beiriant.