Mae prentisiaethau’n ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i gael sgiliau penodol i’r swydd.

Cewch gyflog rheolaidd a gwyliau gyda thâl a’r un manteision â chyflogeion eraill. Wrth i’ch sgiliau ddatblygu, bydd eich cyflog yn cynyddu yn unol â hynny. Mae’n bosibl y cewch arian ychwanegol ar gyfer llyfrau hanfodol, dillad neu offer, neu gymorth os oes gennych anabledd.

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

ESF

Ariennir prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Prentisiaethau

Mae ceisiadau am brentisiaethau yn 18/19 a 19/20 ar agor nawr

Ymgeisiwch nawr!

Y Manteision i Brentisiaid

 • Ennill cyflog

 • Cael profiad gwaith gwerthfawr

 • Gwella eich rhagolygon gyrfa

 • Cael profiad yn y sector rydych chi am weithio ynddo

 • Datblygu eich sgiliau hanfodol ar gyfer y byd go iawn

Y Manteision i Gyflogwyr

 • Cynyddu cynhyrchedd a'r llinell waelod

 • Gwella morâl a lefelau cadw staff

 • Sylfaen sgiliau well o fewn y cwmni

 • Cyllid/grantiau ar gael mewn rhai achosion

 • Lleihau costau hyfforddi a recriwtio

 • Gallu llenwi bylchau sgiliau

Prentisiaethau

Does dim ffordd well o ennill tra'ch bod chi'n dysgu na dewis dilyn prentisiaeth. Byddwch chi'n ennill cyflog a hefyd yn cael profiad gwerthfawr yn y diwydiant rydych am weithio ynddo, ynghyd â chymhwyster i'ch helpu i symud ymlaen i'r yrfa o'ch dewis. Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un 16 oed neu'n hŷn.

Prentisiaethau Uwch

Mae Prentisiaethau Uwch yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar naill ai Lefel 4 neu 5, sy'n gyfwerth â thystysgrif addysg uwch, diploma addysg uwch neu radd sylfaen.

Barod am Waith

Mae'r rhaglenni hyn wedi'u hanelu at ddysgwyr 18 oed neu'n hŷn sydd am ddychwelyd i'r gwaith ar ôl bod yn ddi-waith ac sy'n derbyn lwfansau'r Adran Gwaith a Phensiynau. Bydd rhaid i chi gael gwiriad cymhwysedd cyn cael eich derbyn gyda'r Ganolfan Byd Gwaith os ydych chi am ymuno â'r Rhaglen Barod am Waith.

Lawrlwytho Prosbectws

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am ein cyrsiau o dan yr adrannau perthnasol ar y wefan. Ond os yw’n well gennych bori drwy’r llyfrynnau gallwch lawrlwytho ein prosbectysau diweddaraf yma.

 

Download a prospectus