Cyflogwyr

 

Hyfforddiant GCS yw braich hyfforddiant busnes y Coleg, gan ddarparu atebion hyfforddi i gyflogwyr sydd am gael y gorau allan o'u staff. Fel rhan o'r prif golegau AB yng Nghymru, nid yn unig mae Hyfforddiant GCS yn cynnig atebion hyfforddi pwrpasol, ond mae hefyd yn gallu teilwra cyrsiau hyfforddi i ateb eich union ofynion, gan dynnu ar adnoddau yn Hyfforddiant GCS ac ar draws darpariaeth y Coleg. A chydag amrywiaeth o opsiynau dysgu seiliedig ar waith, ystafell ddosbarth a dysgu o bell, mae gennych gymysgedd perffaith ar gyfer eich busnes.

ESF

Cyfrifon Dysgu Personol

Os ydych chi’n gyflogwr sydd wedi teimlo effeithiau COVID-19, cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gall ein cyrsiau cyfrif dysgu personol eich helpu chi a’ch busnes.

Cyflogwyr, cysylltwch â ni

Welsh Gov

Y Prentis

Nid y prentisiaid yn unig sydd ar eu hennill drwy gofrestru i ddilyn prentisiaeth. Fel cyflogwr, cewch gyfle i feithrin eich doniau tra'ch bod chi'n datblygu gweithle brwdfrydig, medrus a chymwysedig. Felly pam oedi? Darllen rhagor

Lleihau costau

Rydym yn deall yr effaith y gall hyfforddiant ei chael ar eich cyllidebau, yn enwedig yn ystod cyfnodau economaidd caled, felly gadewch i ni archwilio’r holl ffrydiau arian sydd ar gael i chi a rhoi cyngor ar y dewisiadau gorau i’ch cwmni i leihau costau hyfforddiant. Rydym bob amser yn cynnig gwerth am arian on nid ydym byth yn amharu ar ansawdd. Darllen rhagor
Advice, Guidance & Employment Related Services
Mae’r cymwysterau achrededig hyn ar gyfer y rhai sy’n rhoi cyngor a chyfarwyddyd i gleientiaid a chwsmeriaid wyneb yn wyneb a dros y ffôn...
Business Administration
Nid ydym byth yn diystyru’r effaith y mae swyddog gweinyddol yn ei chael mewn busnes, a dyna pam rydym yn cynnig cymwysterau ar wahanol lefelau i bobl...
 
Contact Centre
Mae’r cymwysterau hyn a gydnabyddir yn genedlaethol yn darparu ar gyfer pawb sy’n gweithio mewn amgylchedd canolfan gyswllt. Yn dibynnu ar y lefel, mae’r cyrsiau...
Customer Service
Er mwyn i’ch busnes gael effaith am yr holl resymau iawn, rhaid i’ch gofal cwsmeriaid fod yn berffaith! Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau a gydnabyddir gan fyd diwydiant...
 
Drug & Alcohol Awareness
Ar gyfer y bobl a allai ddod i gyswllt ag unigolion gyda phroblemau cyffuriau a/neu alcohol, mae’r cymwysterau hyn yn rhoi ymwybyddiaeth i’r myfyrwyr o’r problemau allweddol...
Mae Canolfan Ynni CGA yn siop un-stop ar gyfer eich holl anghenion hyfforddi gwasanaethau adeiladu. P’un ai ydych yn dechrau gyrfa neu’n ystyried...
 
Engineering & Manufacturing
Bwriad ein cyrsiau yn y sector peirianneg a gweithgynhyrchu yw rhoi sylw i fylchau sgiliau yn y diwydiant a chynorthwyo gyda chynlluniau busnes hirdymor...
Facilities Management
Gyda chyllidebau llai a chost-effeithiolrwydd ar frig yr agenda, mae sefydliadau’r sector preifat a chyhoeddus dan bwysau i arbed arian...
 
First Aid
Mae pob un o’n cyrsiau cymorth cyntaf yn diwallu gofynion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac yn addas i unrhyw un sy’n hŷn na 18 oed sydd am wella’i ddealltwriaeth o...
Rydym yn ganolfan rhagoriaeth iechyd a gofal cymdeithasol ac mae ein holl hyfforddiant yn canolbwyntio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a osodir gan...
 
Health and Safety
O dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974, rhaid i gyflogwyr roi hyfforddiant iechyd a diogelwch i staff i berfformio’n gyfrifol yn eu...
Housing

Tai

Mae’r cymwysterau galwedigaethol hyn ar gyfer y rhai sy’n ystyried swydd reng-flaen ym maes tai fel gyrfa neu sy’n newydd i’r sector i...
 
Hospitality and Catering
Mae’r cymwysterau achrededig cydnabyddedig hyn yn addas i’r rhai sy’n newydd i’r diwydiant yn ogystal â’r rhai sydd mewn rôl rheoli.
OCR ITQ yw’r prif brofiad dysgu TG yn y DU. Mae gan yr ITQ newydd, sy’n seiliedig ar gredydau, amrywiaeth ehangach o unedau a gall gynnwys credydau a enillwyd o sectorau eraill...
 
Leadership and Management
Mae ein cyrsiau arweinyddiaeth a rheolaeth wedi’u hachredu gan fyd diwydiant ac yn addas ar gyfer darpar reolwyr neu reolwyr presennol sydd am ennill sgiliau newydd...
Learning and Development
Mae ein holl gyrsiau ar gyfer y rhai sydd mewn rôl asesu ac sydd am ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Addysgir y tri chwrs gan...
 
Retail
Mae ein cyrsiau adwerthu yn addas i’r rhai sydd eisoes yn gymwys mewn sgiliau adwerthu sylfaenol ond sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau ymhellach yn y diwydiant...
Waste Management
Gyda chyllidebau llai a chost-effeithiolrwydd ar frig yr agenda, mae sefydliadau’r sector preifat a chyhoeddus dan bwysau i arbed arian...
 
Travel and Tourism
Rydym yn cynnig cyrsiau Lefel 2 a Lefel 3 amrywiol sy’n addas i’r rhai a hoffai gael effaith yn y diwydiant teithio a thwristiaeth....
Warehousing and Storage
Mae ein cymwysterau warysau a storio yn addas i’r rhai sy’n gweithio yn y sector neu a hoffai weithio yn y sector, gan ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol...
 

Ewch i wefan Hyfforddiant GCS i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau hyfforddiant busnes.

GCS Training