Llywodraethu

Llywodraethu

Mae Bwrdd y Gorfforaeth yn gyfrifol am allu ariannol y coleg, ei reolaeth gadarn ac ansawdd y gwasanaeth mae’n ei ddarparu. Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am y defnydd priodol o arian cyhoeddus a ymddiriedir iddo. Cyfrifoldeb y Gorfforaeth yw dod ag annibyniaeth barn i ddylanwadu ar faterion strategaeth, perfformiad, adnoddau a safonau ymddygiad.

Mae’r cyfrifoldebau llawn, yr aelodaeth a’r wybodaeth weithdrefnol i’w gweld o fewn Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu ac mae ar gael yma:

Bwrdd y Gorfforaeth a’i Bwyllgorau
Mae Bwrdd y Gorfforaeth yn cael gwybodaeth reolaidd ac amserol am berfformiad ariannol cyffredinol y Coleg, ynghyd â gwybodaeth arall megis, perfformiad yn erbyn targedau ariannu, gwariant cyfalaf arfaethedig, materion yn ymwneud ag ansawdd, materion yn ymwneud â phersonél megis iechyd a diogelwch a materion amgylcheddol.  Mae’r Bwrdd yn cwrdd o leiaf unwaith y tymor. 

Mae’r Bwrdd yn cynnal rhywfaint o’i fusnes trwy nifer o bwyllgorau. Mae gan bob pwyllgor gylch gorchwyl, a gymeradwywyd gan y Bwrdd. Y pwyllgorau hyn yw Archwilio, Cwricwlwm ac Ansawdd, Cyllid a Dibenion Cyffredinol, Adnoddau Dynol, Cymorth Dysgwyr, Cyflogau a Chwilio a Llywodraethu.

Cedwir cofnodion holl gyfarfodydd Bwrdd y Gorfforaeth a’r Pwyllgorau. Rhoddir cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau i’r holl Lywodraethwyr (yn amodol ar yr eithriadau a ddisgrifiwyd yng Ngorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Disodli Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu) (Cymru) 2006) ac mae Bwrdd y Gorfforaeth yn cael adroddiadau gan Gadeiryddion y Pwyllgorau amrywiol.

Mae cofnodion cyfarfodydd Bwrdd y Gorfforaeth ar gael i’r cyhoedd (yn amodol ar yr eithriadau a ddisgrifiwyd yng Ngorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Disodli Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu) (Cymru) 2006).  Mae cofnodion y Bwrdd yn ymgorffori unrhyw faterion arwyddocaol a gyflwynir gan y Pwyllgorau. 

Yn unol â Chynllun Cyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe bydd cofnodion cyfarfodydd ar gael ar gopi caled, electronig neu ar gais gan Glerc y Gorfforaeth. 

Mae Clerc y Corff Llywodraethu yn cadw Cofrestr o Ddiddordebau’r Aelodau ac mae copi ar gael ar gais.

Recriwtio Aelodau Newydd i Fwrdd y Gorfforaeth
Mae’r Coleg bob amser yn awyddus i glywed gan bobl sy’n teimlo y gallan nhw gyfrannu at y Coleg trwy’r Bwrdd. Er nad oes swyddi gwag ar hyn o bryd, os hoffech gael rhagor o wybodaeth am rôl aelod o’r Bwrdd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a hoffech gael eich ystyried ar gyfer aelodaeth pan fydd swydd wag ar gael cysylltwch â Chlerc y Gorfforaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fwrdd y Gorfforaeth neu faterion yn ymwneud â llywodraethu ffoniwch Sharon Barron, Clerc y Gorfforaeth, ar 01792 284222 neu anfon e-bost ati sharon.barron@coleggwyrabertawe.ac.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Coleg Gŵyr Abertawe

Sylwch y bydd pob dogfen ddyddiedig cyn 20 Awst 2010 yn cyfeirio at ‘Goleg Abertawe’ a/neu ‘Goleg Gorseinon’ oherwydd iddynt gael eu hysgrifennu cyn ffurfio Coleg Gŵyr Abertawe.

Diweddarwyd Ionawr 2019