Llywodraethu

Y Corff Llywodraethu

Mae Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 yn ei gwneud yn ofynnol i bob coleg yn y sector Addysg Bellach gael corff llywodraethu. Gelwir corff llywodraethu’r coleg yn Fwrdd y Gorfforaeth. Mae’n cynnwys 20 o lywodraethwyr ag amrywiaeth eang o arbenigeddau a phrofiad sy’n dymuno cyfrannu at y gymuned leol.

Y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd
Penodwyd Colin Cornelius yn Gadeirydd gan y Bwrdd ym Mai 2012. Penodwyd Carol Green yn Is-gadeirydd ym Mehefin  2012.

 Colin Cornelius    

Cyfrifoldebau
Mae Bwrdd y Gorfforaeth yn gyfrifol am allu ariannol y coleg, ei reolaeth gadarn ac ansawdd y gwasanaeth mae’n ei ddarparu. Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am y defnydd priodol o arian cyhoeddus a ymddiriedir iddo. Cyfrifoldeb y Gorfforaeth yw dod ag annibyniaeth barn i ddylanwadu ar faterion strategaeth, perfformiad, adnoddau a safonau ymddygiad.

Mae dyletswyddau Bwrdd y Gorfforaeth, fel y nodir yn yr Erthyglau Llywodraethu, yn cynnwys:

 • nodi cymeriad addysgol a chenhadaeth y sefydliad a goruchwylio’i weithgareddau
 • defnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau, gallu ariannol y sefydliad a’r Gorfforaeth a diogelu eu hasedau
 • cymeradwyo amcangyfrifon blynyddol incwm a gwariant
 • penodi, graddio, gwahardd, diswyddo a phenderfynu tâl ac amodau gwasanaeth deiliaid uwch swyddi a Chlerc y Gorfforaeth
 • gosod fframwaith ar gyfer tâl ac amodau gwasanaeth yr holl aelodau eraill o staff.

Mae’r cyfrifoldebau llawn, yr aelodaeth a’r wybodaeth weithdrefnol i’w gweld o fewn Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu ac mae ar gael yma:

Offerynnau ac Erthyglau    (1)

Mae rheolau ymddygiad busnes hefyd wedi cael eu cynnwys yn Is-ddeddfau’r Coleg ac maen nhw ar gael yma:

Is-ddeddfau Coleg Gŵyr Abertawe (2)

Bwrdd y Gorfforaeth a’i Bwyllgorau
Mae Bwrdd y Gorfforaeth yn cael gwybodaeth reolaidd ac amserol am berfformiad ariannol cyffredinol y Coleg, ynghyd â gwybodaeth arall megis, perfformiad yn erbyn targedau ariannu, gwariant cyfalaf arfaethedig, materion yn ymwneud ag ansawdd, materion yn ymwneud â phersonél megis iechyd a diogelwch a materion amgylcheddol.  Mae’r Bwrdd yn cwrdd o leiaf unwaith y tymor. 

Mae’r Bwrdd yn cynnal rhywfaint o’i fusnes trwy nifer o bwyllgorau. Mae gan bob pwyllgor gylch gorchwyl, a gymeradwywyd gan y Bwrdd. Y pwyllgorau hyn yw Archwilio, Cwricwlwm ac Ansawdd, Cyllid a Dibenion Cyffredinol, Adnoddau Dynol, Cymorth Dysgwyr, Cyflogau a Chwilio a Llywodraethu.

Rhoddir agendâu, papurau ac adroddiadau i’r llywodraethwyr mewn modd amserol, cyn cyfarfodydd y Bwrdd a’r Pwyllgorau. Cynhelir cyfarfodydd briffio hefyd ar sail ad hoc.

Y Pwyllgor Archwilio (3.1)

 • O dan gadeiryddiaeth Ray Singh mae’r chwe aelod yn adolygu ac yn cynghori’r Bwrdd ar ei ddulliau asesu a rheoli risg, trefnu a goruchwylio gwaith yr archwilwyr allanol a mewnol ac adolygu’r argymhellion a wneir gan yr archwilwyr hynny.

Y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd  (3.2)

 • O dan gadeiryddiaeth Dr David Ashelby mae’r wyth aelod yn cynghori’r Bwrdd ar gymeriad addysgol a chenhadaeth y Coleg. Mae hefyd yn cael ac yn ystyried canlyniadau adroddiadau mewnol ac allanol ar asesiadau ansawdd yn dilyn arolygiadau o feysydd cwricwlwm y Coleg.

Y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol (3.3)

 • O dan gadeiryddiaeth Andrew Donald mae’r saith aelod yn cynghori’r Bwrdd ar bob agwedd ar gyllid, polisïau a rheolaeth ariannol y Coleg, ac ar faterion eraill megis datblygiadau ystadau.

Y Pwyllgor Adnoddau Dynol (3.4)

 • O dan gadeiryddiaeth Chantal Patel mae’r chwe aelod yn cynghori’r Bwrdd ar faterion yn ymwneud â pholisïau adnoddau dynol a materion yn ymwneud â’r strategaeth adnoddau dynol.

Y Pwyllgor Cymorth i Ddysgwyr (3.5)

 • O dan gadeiryddiaeth Fiona Rees mae’r wyth aelod yn cynghori’r Bwrdd ar bob agwedd yn ymwneud â lles, cyfarwyddyd ac ymddygiad dysgwyr.

Y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu (3.6)

 • O dan gadeiryddiaeth Colin Cornelius mae’r chwe aelod yn delio â recriwtio a dethol, gwerthuso sesiynau sefydlu a datblygiad llywodraethol aelodau o’r Bwrdd a materion llywodraethu eraill gan gynnwys adolygu perfformiad y Bwrdd.

Y Pwyllgor Cyflogau (3.7)

 • O dan gadeiryddiaeth Colin Cornelius mae’r tri aelod yn cynghori’r Bwrdd ar gyflogau a thelerau ac amodau eraill deiliaid uwch swyddi.

Cedwir cofnodion holl gyfarfodydd Bwrdd y Gorfforaeth a’r Pwyllgorau. Rhoddir cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau i’r holl Lywodraethwyr (yn amodol ar yr eithriadau a ddisgrifiwyd yng Ngorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Disodli Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu) (Cymru) 2006) ac mae Bwrdd y Gorfforaeth yn cael adroddiadau gan Gadeiryddion y Pwyllgorau amrywiol.

Mae cofnodion cyfarfodydd Bwrdd y Gorfforaeth ar gael i’r cyhoedd (yn amodol ar yr eithriadau a ddisgrifiwyd yng Ngorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Disodli Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu) (Cymru) 2006).  Mae cofnodion y Bwrdd yn ymgorffori unrhyw faterion arwyddocaol a gyflwynir gan y Pwyllgorau. 

29/6/2017

11/5/2017

23/3/2017

9/2/2017

15/12/2016

13/10/2016

Cyfarfodydd
Mae amserlen cyfarfodydd Bwrdd y Gorfforaeth a’i Bwyllgorau ar gael yma:

Amserlen Cyfarfodydd 2015-16 (4)

Yn unol â Chynllun Cyhoeddi Coleg Gŵyr Abertawe bydd cofnodion cyfarfodydd ar gael ar gopi caled, electronig neu ar gais gan Glerc y Gorfforaeth. 

Aelodaeth o’r Bwrdd
Mae Bwrdd y Gorfforaeth wedi mabwysiadu Cod Ymddygiad i helpu i sicrhau effeithiolrwydd y broses lywodraethu trwy nodi’r safonau ymddygiad a ddisgwylir gan aelodau o’r Bwrdd. Mae’r Cod Ymddygiad ar gael yma:

Cod Ymddygiad (5)

Mae gwybodaeth am aelodau o’r Bwrdd ac aelodaeth Pwyllgorau a chyfnodau mewn swydd ar gael yma:

Y Llywodraethwyr (6)

Aelodaeth o'r pwyllgorau (7)

Mae Clerc y Corff Llywodraethu yn cadw Cofrestr o Ddiddordebau’r Aelodau ac mae copi ar gael ar gais.

Adroddiad blynyddol llywodraethu
Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â gweithgareddau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe...

Recriwtio Aelodau Newydd i Fwrdd y Gorfforaeth
Mae’r Coleg bob amser yn awyddus i glywed gan bobl sy’n teimlo y gallan nhw gyfrannu at y Coleg trwy’r Bwrdd. Er nad oes swyddi gwag ar hyn o bryd, os hoffech gael rhagor o wybodaeth am rôl aelod o’r Bwrdd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a hoffech gael eich ystyried ar gyfer aelodaeth pan fydd swydd wag ar gael cysylltwch â Chlerc y Gorfforaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Fwrdd y Gorfforaeth neu faterion yn ymwneud â llywodraethu ffoniwch Sharon Barron, Clerc y Gorfforaeth, ar 01792 284222 neu anfon e-bost ati sharon.barron@coleggwyrabertawe.ac.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Coleg Gŵyr Abertawe

Sylwch y bydd pob dogfen ddyddiedig cyn 20 Awst 2010 yn cyfeirio at ‘Goleg Abertawe’ a/neu ‘Goleg Gorseinon’ oherwydd iddynt gael eu hysgrifennu cyn ffurfio Coleg Gŵyr Abertawe.

Diweddarwyd April 2018