Llinell glirio 01792 284284 | Sut y bydd eich cwrs yn cael ei addysgu ym mis Medi.

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd ar gyfer ein Nosweithiau Agored Rhithwir! Cyfle gwych i archwilio’r cyrsiau rydyn ni’n eu cynnig, sgwrsio â’n staff ac i gael blas ar fywyd yn y Coleg. Cofrestrwch nawr!

Pam astudio AU gyda ni?

 1. Rhagolygon gyrfa gwell

 2. Dulliau addysgu hyblyg

 3. Darlithwyr â phrofiad o fyd diwydiant

 4. Canolbwyntio ar yr elfen alwedigaethol

 5. Cyfle i ychwanegu i gael gradd anrhydedd

 6. Dosbarthiadau llai o faint

 1. Cysylltiadau cryf â diwydiant

 2. Digon o gymorth

 3. Arbed amser ac arian

 4. Dilysiad prifysgol

 5. Canolfan AU benodedig

 6. Cyfleoedd lleoliadau gwaith

Seremoni Graddio Addysg Uwch 2019

Addysg Uwch wedi'i hesbonio

Graddau sylfaen

Mae graddau sylfaen yn gymwysterau lefel gradd sy'n cyfuno astudiaethau academaidd â dysgu yn y gweithle.

Wedi'u cynllunio ar y cyd â chyflogwyr, mae'r cymwysterau hyn yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth berthnasol i bobl gan arwain at ganlyniadau academaidd yn ogystal â gwella perfformiad a chynhyrchedd yn y gweithle.

Mae graddau sylfaen yn canolbwyntio ar swydd neu broffesiwn arbennig.

Eu nod yw gwella sgiliau proffesiynol a thechnegol staff presennol neu ddarpar staff o fewn proffesiwn, neu'r rhai sy'n bwriadu ymuno â'r proffesiwn hwnnw.

Maen nhw'n cyfateb i ddwy ran o dair o radd anrhydedd lawn ac yn gymhwyster hollol hyblyg sy'n caniatáu i fyfyrwyr astudio'n rhan-amser neu'n amser llawn i weddu i'w ffordd o fyw. Fel arfer bydd hi'n cymryd tua dwy flynedd i gwblhau gradd sylfaen amser llawn, a gall gymryd yn hwy i gwblhau cyrsiau rhan-amser.

Mae dewis i ychwanegu at y cymhwyster i gael gradd anrhydedd lawn ar y diwedd. Fel rheol bydd hyn yn cymryd blwyddyn ychwanegol.

HNCs/HNDs

Mae Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HND) yn gyrsiau cysylltiedig â gwaith sydd fel arfer yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa benodol.

Yn wahanol i nifer o gyrsiau gradd, maen nhw'n canolbwyntio ar yr elfen alwedigaethol ac felly gallan nhw arwain yn syth at yrfa.

Maen nhw'n gam gwych hefyd at gymhwyster addysg uwch a gallwch 'ychwanegu atynt' a'u troi nhw'n radd Bagloriaeth. Mae HNC un lefel yn is na HND ac fel arfer mae'n cyfateb i flwyddyn gyntaf prifysgol.

Mae HND yn gyfwerth ag ail flwyddyn prifysgol.

Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau HNC amser llawn (dwy flynedd yn rhan-amser) ac mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau HND yn amser llawn (tair i bedair blynedd yn rhan-amser).

Cymwysterau proffesiynol

Mae cymwysterau proffesiynol wedi'u cysylltu'n benodol â rhai dewisiadau gyrfa arbennig ac wedi'u cydnabod gan y cyrff proffesiynol perthnasol (megis CMI, CIM, CIPD).

Mae ardystio proffesiynol yn profi bod gan rywun yr wybodaeth, y profiad a'r sgiliau i berfformio swydd benodol, a'i fod wedi cyflawni lefel gydnabyddedig o gymhwysedd.

Gall ennill cymhwyster proffesiynol gynnig manteision megis cael eich derbyn i'r yrfa o'ch dewis, a dyrchafiad neu gynnydd mewn cyflog.

Tystysgrif Addysg Uwch (TystAU)

Mae tystysgrif addysg uwch yn gymhwyster annibynnol sy’n canolbwyntio ar naill ai proffesiwn penodol neu bwnc academaidd. Fel Lefel 4 dyma’r cymhwyster isaf y gall myfyriwr ei ennill mewn addysg uwch. Mae’n gymhwyster academaidd yn hytrach na chymhwyster galwedigaethol.

Mae cwblhau TystAU yn gallu dangos gallu unigolion i astudio ar lefel prifysgol. Gall godi hyder, cefnogi newid gyrfa, neu ddilyniant mewn gyrfa bresennol. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel cam cyntaf sawl lefel gradd i fynd ymlaen i ennill gradd sylfaen, diploma Addysg Uwch (DipAU) neu radd anrhydedd lawn trwy astudiaethau ychwanegol. Gallai TystAU fod yn ddefnyddiol ar gyfer cael swydd, yn dibynnu ar y proffesiwn, gan ei bod yn gyfwerth â chymwysterau eraill.

Gallwch ddefnyddio TystAU fel cam tuag at radd lawn, ac mae’n bosibl y byddwch yn gallu hepgor blwyddyn ar gwrs gradd. Mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn diwallu gofynion mynediad y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo o hyd, a holi i weld a oes modd trosglwyddo’ch astudiaethau blaenorol.

Wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau?
Eisiau newid gyrfa?

Mae dal yn bosib mynd i'r brifysgol er nad oes gennych chi'r cymwysterau traddodiadol. Cofrestrwch ar gyfer un o'r cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch ac rydych chi un cam yn agosach.
 
Gwybod rhagor

Mae'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn gymhwyster sy'n paratoi pobl heb gymwysterau traddodiadol i astudio cyrsiau addysg uwch. Mae ar gyfer y rhai a hoffai astudio ym maes addysg uwch sydd wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau fel Safon Uwch neu sydd wedi mynd yn syth i fyd gwaith ond nawr sydd am newid gyrfa. Mae cyrsiau Mynediad yn denu amrywiaeth o fyfyrwyr ac nid oes terfyn oed uchaf. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, mae gan y diploma yr un statws â Safon Uwch. Mae cyrsiau Mynediad yn gyffredinol yn cael eu teilwra fel llwybrau; maen nhw’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’r myfyrwyr ac yn rhoi'r wybodaeth briodol sydd ei hangen ar gyfer gyrfa israddedig benodol. Er enghraifft mae llwybrau 'mynediad i'r gyfraith', 'mynediad i les cymdeithasol’ a 'mynediad i nyrsio'.