Addysg Uwch

 

Pam astudio AU gyda ni?

 1. Canolfan Brifysgol Bwrpasol

 2. Dosbarthiadau llai o faint

 3. Digon o gymorth

 4. Dulliau addysgu hyblyg

 5. Cyrsiau sy’n canolbwyntio ar swydd neu broffesiwn penodol

 1. Wedi’u dilysu gan brifysgolion blaenllaw

 2. Cyfle i ychwanegu i gael gradd anrhydedd

 3. Cyfleoedd lleoliadau gwaith

 4. Rhagolygon gyrfa gwell

 5. Cysylltiadau cryf â diwydiant

Addysg Uwch wedi'i hesbonio

Graddau sylfaen

Mae graddau sylfaen yn gymwysterau sy’n cyfuno astudiaethau academaidd ag elfen o leoliad gwaith.

Wedi’u dylunio ar y cyd â chyflogwyr, maen nhw’n gymwysterau sy’n rhoi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth perthnasol i bobl fel y gallant gyflawni canlyniadau academaidd a gwella perfformiad a chynhyrchedd yn y gweithle.

Mae graddau sylfaen yn canolbwyntio ar swydd neu broffesiwn penodol. Eu bwriad yw cynyddu sgiliau proffesiynol a thechnegol staff mewn proffesiwn neu bobl sy’n bwriadu mynd i mewn i’r proffesiwn hwnnw.

Maen nhw’n gyfwerth â dau draean o radd anrhydedd lawn a gall cyrsiau fod yn amser llawn neu’n rhan-amser.

Bydd gradd sylfaen amser llawn yn cymryd dwy flynedd i’w chwblhau a gall cyrsiau rhan-amser gymryd mwy o amser. Bydd opsiwn i fynd ymlaen i wneud gradd anrhydedd lawn ar y diwedd. Bydd hyn fel arfer yn cymryd blwyddyn ychwanegol.

HNCs/HNDs

Mae Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) a Diplomas Cenedlaethol Uwch (HND) yn gyrsiau cysylltiedig â gwaith sydd fel arfer yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa benodol.

Yn annhebyg i nifer o gyrsiau gradd, maen nhw’n canolbwyntio ar alwedigaeth/swydd ac felly gallant arwain yn syth at yrfa.

Mae’r HNC yn un lefel yn is na’r HND ac yn gyffredinol mae’n gyfwerth â blwyddyn gyntaf prifysgol. Mae’n cymryd dwy flynedd i gwblhau cwrs rhan-amser.

Mae’r HND yn un lefel yn uwch na’r HNC ac mae’n gyfwerth â dau draean o radd anrhydedd lawn. Mae’n cymryd dwy flynedd i’w chwblhau. Gallwch ychwanegu ato a’i droi yn radd.

Cymwysterau proffesiynol

Cysylltir cymwysterau proffesiynol â dewisiadau gyrfa penodol a gydnabyddir gan y cyrff proffesiynol perthnasol (megis CMI, CIM, CIPD).

Mae ardystiadau proffesiynol yn profi bod gan rywun yr wybodaeth, y profiad a’r sgiliau i wneud swydd benodol a bod yr unigolyn hwnnw wedi cyflawni lefel o gymhwysedd a gydnabyddir.

Mae ennill cymhwyster proffesiynol yn gallu cynnig manteision fel mynediad i’r yrfa o’ch dewis, dyrchafiad neu gynnydd mewn cyflog.

Cyllid ar gyfer cyrsiau AU

Os ydych yn ystyried gwneud cais am gwrs AU bydd rhaid i chi gael gwybodaeth am eich opsiynau cyllid.

Gwneud synnwyr o gyllid myfyrwyr

Gwybodaeth am gyllid myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022

Myfyrwyr ag anableddau neu anghenion dysgu ychwanegol

Myfyrwyr rhan-amser

Myfyrwyr â phlant neu oedolion dibynnol

Cymorth gyda chostau cludiant

Bwrsari Coleg Gŵyr Abertawe

Cronfa galedi

Fel myfyriwr AU gallwch gael mynediad at amrywiaeth eang o gymorth

Cymorth i Fyfyrwyr

Y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth, cymorth a chyngor ar unrhyw beth o arweiniad gyrfaol i gymorth ariannol yw’r tîm AU canolog yng Nghanolfan y Brifysgol. Yn ogystal mae gan y Coleg dîm ymroddedig o Swyddogion Cymorth Myfyrwyr i’r myfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol y tu allan i’w hastudiaethau. Maen nhw’n cynnig cymorth un-i-un a gallant eich cyfeirio at at asiantaethau eraill os oes angen cymorth ychwanegol arnoch.

Ydych chi’n Blentyn sy’n Derbyn Gofal neu’n Blentyn sy’n Gadael Gofal a hoofai gofrestru ar gwrs Addysg Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe? Os felly, gallwch gysylltu â Swyddog Cymorth dynodedig y Coleg a fydd yn gallu eich cynorthwyo bob cam o’r ffordd, o gofrestru hyd at ymgartrefu yn y Coleg.

Yn ogystal, mae gan y Coleg wasanaeth cwnsela ac Ymgynghorwyr Iechyd sy’n darparu gwasanaeth proffesiynol i fyfyrwyr gan gynnig cyngor a chyfarwyddyd ar faterion iechyd penodol. Eu nod yw hyrwyddo iechyd a lles ar draws y Coleg. 

togetherall

Mae togetherall yn wasanaeth cymorth lles ac iechyd meddwl digidol sydd ar gael ar-lein 24/7. Mae’n hollol ddienw ac felly gallwch eich mynegi’ch hun yn rhydd ac yn agored. Mae’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau sy’n rhoi modd i chi weithio trwy’r hyn sy’n eich pryderu.

I wybod rhagor am gymuned gefnogol ar-lein togetherall ewch i wefan togetherall.

Cymorth anabledd a chymorth i ddysgwyr ag anghenion penodol

Rydym yn cynnig cyngor i fyfyrwyr â gwahaniaethau dysgu penodol gan gynnwys dyslecsia, dyspracsia ac ADHD er enghraifft, ar sut i gael gafael ar gymorth arbenigol priodol, addasiadau rhesymol ar gyfer arholiadau, sgrinio ac asesu ynghyd â chanllawiau ar y broses ymgeisio am gyllid Lwfans Myfyrwyr Anabl.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: Hilary Langston - h.langston@gcs.ac.uk

Gallai cymorth ychwanegol gynnwys:

 • Cymorth un-i-un neu mewn grwpiau bach
 • Cymorth arbenigol i fyfyrwyr sydd â nam ar y clyw
 • Cymorth cyfathrebu i fyfyrwyr byddar neu sydd â nam ar y clyw
 • Offer arbenigol yn dilyn asesiad neu gais
 • Deunyddiau mewn print mawr, ar dâp sain a Braille
 • Amser ychwanegol ar gyfer arholiadau.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae’r Lwfans Myfyrwyr Anabl yn gynllun nad yw’n dibynnu ar brawf modd ac wedi’i ariannu gan y llywodraeth. Mae’n gallu talu am unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch i sicrhau nad ydych o dan anfantais yn ystod eich astudiaethau. 

Gallai myfyrwyr ag anabledd neu nam gan gynnwys anawsterau dysgu penodol fod yn gymwys. Gallwch wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabledd cyn neu ystod eich cwrs. Argymhellir eich bod yn gwneud hyn cyn gynted ag y bo modd oherwydd mae’n gallu cymryd amser i gael popeth yn ei le. I wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl bydd rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch cyflwr. Mae gwybodaeth bellach ar gael yma.

Fel rhan o’r broses ymgeisio bydd rhaid i chi fynd i gyfarfod asesu anghenion a bydd y canlyniad yn cael ei anfon i’r Coleg ar eich rhan. Bydd yr asesiad yn cael ei gynnal yn eich canolfan asesu anghenion lleol e.e. Prifysgol Abertawe.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses, eich cysylltiadau yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yw

Ceri Low (Cydlynydd Cymorth Dysgu)
ceri.low@gcs.ac.uk  

Hilary Langston (Cymorth Dysgwyr h.y. cymorth dyslecsia)
hilary.langston@gcs.ac.uk

Llyfrgell

Yng Nghanolfan y Brifysgol mae llyfrgell groesawgar ag amrywiaeth eang o adnoddau ar gyfer ein myfyrwyr AU. Er bod ein lleoedd ffisegol yn gyfyngedig ar hyn o bryd mae myfyrwyr o hyd yn gallu cael gafael ar lyfrau trwy ein gwasanaeth clicio a chasglu ac mae ganddynt fynediad ar-lein at ein helaethrwydd o adnoddau electronig, gan gynnwys e-lyfrau, e-gyfnodolion ac e-bapurau newydd a chronfeydd data arbenigol. Rydym hefyd wedi cyflwyno sesiynau galw heibio.

Dysgwch ragor am wasanaethau’r Llyfrgell a sut i gael gafael ar lyfrau yma.

Mae cyfleusterau’n cynnwys cyfrifiaduron personol, nifer o liniaduron i’w benthyca, meddalwedd arbenigol, cyfelusterau argraffu lliw/sganio/copïo, llyfrau penodol i’r cwricwlwm, benthyciadau hunanwasanaeth a lleoedd astudio. Mae ein holl lyfrau’n berthnasol ac yn gysylltiedig â rhestrau darllen y cyrsiau.

Mae gan ein Llyfrgell AU ymgynghorydd profiadol sy’n gweithio’n agos gyda’r tîm cwricwlwm i sicrhau bod cymorth ac adnoddau ar gael drwy gydol eich cwrs. Mae’r Ymgynghorydd AU wrth law i gefnogi pob agwedd ar eich astudiaethau yn y llyfrgell a gallwch drefnu cymorth un-i-un drwy Teams ar office 365 ac e-bost.

Mae’r cymorth yn cynnwys:

 • Prawfddarllen
 • Dod o hyd i adnoddau
 • Cyfeirnodi a llên-ladrad
 • Arddulliau ysgrifennu academaidd
 • Cyflwyniadau
 • Turnitin.

Cyswllt Llyfrgell Canolfan y Brifysgol
Angela.pearce@gcs.ac.uk

Cyrchu gwybodaeth

Wi-Fi  Mae Wi-Fi’r Coleg ar gael trwy Eduroam ar ein holl safleoedd

Porth myfyrwyr CGA – ar gael ar unrhyw gyfrifiadur coleg trwy Explorer a gellir ei gyrchu gartref

Outlook mae gan bob myfyriwr ei gyfeiriad e-bost ei hun sy’n gysytlltiedig â’i gyfrif coleg

Microsoft Office 365  gellir cyrchu holl raglenni Office 365 a bydd TEAMS yn cael ei ddefnyddio fel ffordd o gyfathrebu ac mewn rhai achosion fel ffordd o gael gwersi o bell.

Amgylchedd Dysgu Rhithwir

Mae gan y Coleg ei Amgylchedd Dysgu Rhithwir ei hun, sef Moodle, a gellir ei ddefnyddio i

 • Gael gafael ar adnoddau a lanlwythir gan eich darlithwyr
 • Ianlwytho aseiniadau i’w marcio
 • Cwblhau cwisiau ac asesiadau
 • Sgwrsio â dysgwyr eraill a darlithwyr gan ddefnyddio’r fforymau.

Cyflogadwyedd

Gall yr holl fyfyrwyr AU ddefnyddio gwasanaeth cyflogadwyedd y Coleg, Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol.

Bydd ein tîm o Hyfforddwyr Gyrfa yn gallu eich helpu i ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais, paratoi ar gyfer cyfweliad a gwneud gwaith ymchwil, a chynnal cyfweliadau ffug gyda chyflogwyr. Mae ganddynt bolisi drws agored ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth galw heibio. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn gallu cael Hyfforddwr Gyrfa ar gyfer cymorth un-i-un os bydd angen.

Mae myfyrwyr hefyd yn gallu cael gafael ar gymorth a chyngor ar-lein drwy’r gwasanaeth gwe-sgwrsio yn www.gyrfacymru.com

Sgiliau graddedigion ar gyfer cyflogaeth

Dylech ystyried amser yn y Coleg fel amser i baratoi ar gyfer byd gwaith, sydd, yn gynyddol, yn fyd sy’n rhoi gwerth ar hyblygrwydd a’r gallu i addasu i sefyllfaoedd sy’n newid.

Yn y cyd-destun hwn mae Sgiliau Trosglwyddadwy Personol (STP) a Chynllunio Datblygiad Proffesiynol (CDP) wedi bod yn amlwg iawn fel priodoleddau pwysig i raddedigion. 

Mae STP yn sgiliau a enillir yn ystod astudiaethau academiadd a allai fod yn annibynnol o’r ddisgyblaeth dan sylw ac, felly, yn drosglwyddadwy ac yn ddefnyddiadwy mewn cyd-destunau eraill, gan gynnwys byd gwaith.

CDP yw’r broses gynllunio rydych yn gallu myfyrio arni a dadansoddi cryfderau personol a nodi meysydd i’w datblygu yn y dyfodol. Nodwyd pedwar categori o’r sgiliau hyn: datrys problemau, rheoli/trefnu, gwaith tîm a chyfathrebu.

Mae pob rhaglen astudio’n cynnwys cyfleoedd i ennill a datblygu sgiliau personol a chynllunio datblygiad personol ar gyfer graddio.

Cyfoethogi

Wedi’i redeg gan fyfyrwyr i fyfyrwyr, mae Undeb Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yma i’ch cynrychioli.

Rydym yn hyrwyddo llais y dysgwr ac felly mae’ch cyfraniad yn hollbwysig i sicrhau y cewch y profiad myfyriwr gorau. Gallech hyd yn oed ddod yn rhan o Grŵp Rheoli Undeb y Myfyrwyr a helpu i lunio dyfodol y Coleg.

Pan fyddwch yn cofrestru yn y Coleg byddwch yn dod yn aelod o’r Undeb a gallwch siarad â ni am unrhyw broblemau sydd gennych.


Mae TOTUM yn rhoi mynediad i ddisgowntiau a bargeinion myfyrwyr ar fwyd a ffasiwn, technoleg a theithio, a phopeth rhyngddynt.

Gallwch sicrhau bod eich arian yn mynd yn bellach gyda TOTUM – a’i ymestyn yr holl ffordd o Amazon i Zavvi!


Mae gennym amrywiaeth o gymdeithasau yn y Coleg gyda llawer o feysydd diddordeb gwahanol gan gynnwys cynaliadwyedd, Undeb Cristnogol a Chymraeg. Bydd Undeb y Myfyrwyr yn eich helpu i sefydlu’r gymdeithas neu’r grŵp sydd ei angen yn eich barn chi.


Mae aelodaeth myfyriwr Ganolfan Chwaraeon y Coleg yn costio dim ond £30 y flwyddyn a bydd yn rhoi hawl i chi gael y canlynol yn ystod y tymor:

 • Defnyddio cyfleusterau campfa
 • Hurio cwrt sboncen am bris rhatach
 • Hyfforddiant personol am bris rhatach
 • Dosbarthiadau ymarfer corff am bris rhatach.

Mae tîm CGA Egnïol y Coleg hefyd yn trefnu nifer o weithgareddau adeiladu tîm/awyr agored/chwaraeon ac ymweliadau â digwyddiadau chwaraeon ac atyniadau lleol.

Seremoni Graddio Addysg Uwch 2019

Wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau?
Eisiau newid gyrfa?

Mae dal yn bosib mynd i'r brifysgol er nad oes gennych chi'r cymwysterau traddodiadol. Cofrestrwch ar gyfer un o'r cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch ac rydych chi un cam yn agosach.
 
Gwybod rhagor

Mae'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn gymhwyster sy'n paratoi pobl heb gymwysterau traddodiadol i astudio cyrsiau addysg uwch. Mae ar gyfer y rhai a hoffai astudio ym maes addysg uwch sydd wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau fel Safon Uwch neu sydd wedi mynd yn syth i fyd gwaith ond nawr sydd am newid gyrfa. Mae cyrsiau Mynediad yn denu amrywiaeth o fyfyrwyr ac nid oes terfyn oed uchaf. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, mae gan y diploma yr un statws â Safon Uwch. Mae cyrsiau Mynediad yn gyffredinol yn cael eu teilwra fel llwybrau; maen nhw’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’r myfyrwyr ac yn rhoi'r wybodaeth briodol sydd ei hangen ar gyfer gyrfa israddedig benodol. Er enghraifft mae llwybrau 'mynediad i'r gyfraith', 'mynediad i les cymdeithasol’ a 'mynediad i nyrsio'.