Mae gennym enw cryf eisoes am addysg bellach ond a wyddoch chi fod dros gant o bobl bob blwyddyn yn astudio ar gyfer cymhwyster addysg uwch (AU) gyda ni? Mae pedwar opsiwn gwahanol – graddau sylfaen, HNC/HNDs, graddau a chymwysterau proffesiynol – gyda sefydliadau addysg uwch blaenllaw yng Nghymru yn dilysu llawer o’n cyrsiau.

Rydym wedi agor Canolfan Addysg Uwch bwrpasol ar Gampws Tycoch yn ddiweddar. Fe’i dyluniwyd i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau ar lefel uwch ac mae’n cynnwys chwe ystafell ddosbarth newydd, llyfrgell ac ardal ystafell gyffredin.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglyn ag astudio cwrs AU yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, cysylltwch â’n llinell gymorth derbyn AU dynodedig ar 01792 284098.

Pam astudio AU gyda ni?

 1. Rhagolygon gyrfa gwell

 2. Dulliau addysgu hyblyg

 3. Darlithwyr â phrofiad o fyd diwydiant

 4. Canolbwyntio ar yr elfen alwedigaethol

 5. Cyfle i ychwanegu i gael gradd anrhydedd

 6. Dosbarthiadau llai o faint

 1. Cysylltiadau cryf â diwydiant

 2. Digon o gymorth

 3. Arbed amser ac arian

 4. Dilysiad prifysgol

 5. Canolfan AU benodedig

 6. Cyfleoedd lleoliadau gwaith

SUT I WNEUD CAIS

Gallwch wneud cais am gwrs AU rhan-amser trwy'r coleg. Os yw'r cwrs y mae genn ych ddiddordeb ynddo yn amser llawn ac mae ganddo gyfeirnod UCAS, rhaid i chi fynd trwy wefan UCAS.

Telerau ac amodau ar gyfer myfyrwyr sy’n derbyn cynigion cyrsiau trwy UCAS.

Mae hyn yn berthnasol i’r myfyrwyr sy’n dal cynnig Cadarn gan Goleg Gŵyr Abertawe. Os oes gennych gynnig Yswiriant , byddai’r telerau a’r amodau hyn yn berthnasol o’r adeg pan gafodd eich cais dewis cyntaf ei wrthod ac mae’ch statws wedi newid i gynnig Cadarn.

Telerau ac amodau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Telerau ac amodau Prifysgol De Cymru .
Telerau ac amodau Prifysgol Swydd Gaerloyw.

FFÏOEDD A CHYLLID

Ar gyfer ceisiadau'r flwyddyn academaidd 2019/20, mae ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs yr hoffech ei astudio felly edrychwch yn ofalus ar y cerdyn cwrs. Ar gyfer cyrsiau amser llawn, gallwch gael benthyciad ffioedd dysgu i dalu am y ffioedd dysgu llawn. Bydd myfyrwyr sy'n hanu o Gymru yn cael grant cynhaliaeth rhwng £1,000 a £8,100 sy'n dibynnu ar brawf modd. Mae benthyciadau cynhaliaeth ychwanegol ar gael. Yr uchafswm cymorth cynhaliaeth sydd ar gael yw cyfuniad o grantiau a benthyciadau hyd at uchafswm o £9,000. Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw gartref, uchafswm y cymorth cynhaliaeth yw £7,650. Nid oes rhaid ad-dalu'r grant cynhaliaeth. Rydych yn ad-dalu'r ffioedd dysgu a'r benthyciadau cynhaliaeth dim ond pan fyddwch yn dechrau ennill £25,000 neu ragor. Gallwch hefyd dderbyn hyd at £1,000 o fwrsari Coleg ar gyfer cyrsiau addysg uwch amser llawn. Mynnwch olwg ar gardiau'r cyrsiau unigol am ragor o fanylion.

I gael gwybodaeth lawn am yr holl gymorth ariannol sydd ar gael a sut i wneud cais ewch i http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar y nodiadau canllaw hyn.

GOFYNION MYNEDIAD

Mae hyn i gyd yn dibynnu ar y lefel a'r math o gwrs rydych chi am astudio. Mae'r gofynion mynediad i'w gweld yn yr wybodaeth am gyrsiau unigol.

Addysg Uwch wedi'i hesbonio

[Tri llwybr gwahanol]

Graddau Sylfaen

Mae Graddau Sylfaen yn gymwysterau lefel gradd sy'n cyfuno astudiaethau academaidd â dysgu yn y gweithle. Wedi'u cynllunio ar y cyd â chyflogwyr, mae'r cymwysterau hyn yn rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth berthnasol i bobl gan arwain at ganlyniadau academaidd yn ogystal â gwella perfformiad a chynhyrchedd yn y gweithle. Mae graddau sylfaen yn canolbwyntio ar swydd neu broffesiwn arbennig. Eu nod yw gwella sgiliau proffesiynol a thechnegol staff presennol neu ddarpar staff o fewn proffesiwn, neu'r rhai sy'n bwriadu ymuno â'r proffesiwn hwnnw. Maen nhw'n cyfateb i ddwy ran o dair o radd anrhydedd lawn ac yn gymhwyster hollol hyblyg sy'n caniatáu i fyfyrwyr astudio'n rhan-amser neu'n amser llawn i weddu i'w ffordd o fyw. Fel arfer bydd hi'n cymryd tua dwy flynedd i gwblhau gradd sylfaen amser llawn, a gall gymryd yn hwy i gwblhau cyrsiau rhan-amser. Mae dewis i ychwanegu at y cymhwyster i gael gradd anrhydedd lawn ar y diwedd. Fel rheol bydd hyn yn cymryd blwyddyn ychwanegol.

HNC/HND

Mae Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNC) a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HND) yn gyrsiau cysylltiedig â gwaith sydd fel arfer yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa benodol. Yn wahanol i nifer o gyrsiau gradd, maen nhw'n canolbwyntio ar yr elfen alwedigaethol ac felly gallan nhw arwain yn syth at yrfa. Maen nhw'n gam gwych hefyd at gymhwyster addysg uwch a gallwch 'ychwanegu atynt' a'u troi nhw'n radd Bagloriaeth. Mae HNC un lefel yn is na HND ac fel arfer mae'n cyfateb i flwyddyn gyntaf prifysgol. Mae HND yn gyfwerth ag ail flwyddyn prifysgol. Mae'n cymryd blwyddyn i gwblhau HNC amser llawn (dwy flynedd yn rhan-amser) ac mae'n cymryd dwy flynedd i gwblhau HND yn amser llawn (tair i bedair blynedd yn rhan-amser).

Cymwysterau Proffesiynol

Mae cymwysterau proffesiynol wedi'u cysylltu'n benodol â rhai dewisiadau gyrfa arbennig ac wedi'u cydnabod gan y cyrff proffesiynol perthnasol (megis CMI, CIM, CIPD). Mae ardystio proffesiynol yn profi bod gan rywun yr wybodaeth, y profiad a'r sgiliau i berfformio swydd benodol, a'i fod wedi cyflawni lefel gydnabyddedig o gymhwysedd. Gall ennill cymhwyster proffesiynol gynnig manteision megis cael eich derbyn i'r yrfa o'ch dewis, a dyrchafiad neu gynnydd mewn cyflog.

Wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau?
Eisiau newid gyrfa?

Mae dal yn bosib mynd i'r brifysgol er nad oes gennych chi'r cymwysterau traddodiadol. Cofrestrwch ar gyfer un o'r cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch ac rydych chi un cam yn agosach.
 
Gwybod rhagor

Mae'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch (AU) yn gymhwyster sy'n paratoi pobl heb gymwysterau traddodiadol i astudio cyrsiau addysg uwch. Mae ar gyfer y rhai a hoffai astudio ym maes addysg uwch sydd wedi gadael yr ysgol heb gymwysterau fel Safon Uwch neu sydd wedi mynd yn syth i fyd gwaith ond nawr sydd am newid gyrfa. Mae cyrsiau Mynediad yn denu amrywiaeth o fyfyrwyr ac nid oes terfyn oed uchaf. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, mae gan y diploma yr un statws â Safon Uwch. Mae cyrsiau Mynediad yn gyffredinol yn cael eu teilwra fel llwybrau; maen nhw’n rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’r myfyrwyr ac yn rhoi'r wybodaeth briodol sydd ei hangen ar gyfer gyrfa israddedig benodol. Er enghraifft mae llwybrau 'mynediad i'r gyfraith', 'mynediad i les cymdeithasol’ a 'mynediad i nyrsio'.