Skip to main content

Arweinydd Busnes Strategol - ACCA

Rhan-amser
Lefel 7
ACCA
Sketty Hall
23 wythnos

Ffôn: 01792 284097   E-bost: accountancy@gcs.ac.uk

Trosolwg

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Logo ACCA

Gwybodaeth allweddol

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

Uned: Arweinydd Busnes Strategol

 Byddwch yn gallu:

  • Cymhwyso sgiliau arweinyddiaeth a moesegol ardderchog i osod y ‘cywair o’r brig’ a hyrwyddo diwylliant cadarnhaol o fewn y sefydliad, gan fabwysiadu persbectif sefydliad cyfan o ran rheoli perfformiad a chreu gwerthoedd.
  • Gwerthuso effeithiolrwydd system lywodraethu ac asiantaethau y sefydliad a chydnabod cyfrifoldeb y bwrdd neu asiantiaid eraill tuag at eu rhanddeiliaid, gan gynnwys cyfrifoldebau cymdeithasol y sefydliad a’r goblygiadau adrodd.
  • Gwerthuso sefyllfa strategol y sefydliad yn erbyn yr amgylchedd allanol ac argaeledd adnoddau mewnol, i nodi opsiynau strategol dichonadwy.
  • Dadansoddi proffil risg y sefydliad ac unrhyw opsiynau strategol a nodwyd, mewn diwylliant o reoli risg yn gyfrifol.
  • Dewis a chymhwyso technolegau gwybodaeth priodol a dadansoddeg data, i ddadansoddi ffactorau sy’n effeithio ar gadwyn gwerthoedd y sefydliad i adnabod cyfleoedd strategol a gweithredu opsiynau strategol o fewn fframwaith o reolaethau diogelwch TG cadarn.
  • Gwerthuso adroddiadau rheolwyr a rheolaeth fewnol a systemau archwilio i sicrhau cydymffurfiaeth a chyflawniad amcanion y sefydliad a diogelu asedau sefydliadol.
  • Cymhwyso technegau ariannol lefel uchel o arholiadau Sgiliau o ran cynllunio, gweithredu a gwerthuso opsiynau a gweithredoedd strategol.
  • Galluogi llwyddiant trwy feddwl yn arloesol, cymhwyso’r strategaethau dosbarth a’r technolegau aflonyddol gorau i reoli newid; dechrau, arwain a threfnu prosiectau, wrth reoli doniau ac adnoddau busnes eraill yn effeithiol.
  • Cymhwyso amrywiaeth o Sgiliau Proffesiynol wrth roi sylw i ofynion yn yr arholiad Arweinydd Strategol ac wrth baratoi ar gyfer, neu i ategu, profiad gwaith presennol.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at unedau ACCA SBR eraill ac unedau pynciau dewisol. Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097, neu accountancy@gcs.ac.uk.

SBL (P1 & P3) - Strategic Business Leader
Cod y cwrs: PC002 PTP1
28/08/2024
Plas Sgeti
22 weeks
Wed
12.30 - 4.30pm
£1,130
Lefel 7