Skip to main content

Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) – Diploma Uwch

Rhan-amser, Prentisiaeth
Lefel 3
AAT
Sketty Hall
32 wythnos

Trosolwg

Nod y cymhwyster hwn yw sicrhau bod myfyrwyr wedi’u paratoi’n dda i symud ymlaen i yrfa mewn busnes, cyllid neu gyfrifeg broffesiynol, neu i addysg bellach.

Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau sydd eu hangen ar gyfer prosesau ariannol, gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifo, cadw cyfrifon lefel uwch a pharatoi datganiadau ariannol. Byddwch hefyd yn deall yr amgylchedd busnes, technoleg a ddefnyddir mewn cyllid a chyfrifyddu, materion busnes yn ymwneud â chyflogres a threth ar werth (TAW) (a all fod yn gyfarwydd fel enw arall mewn gwledydd eraill), materion mewn busnes, technegau cyfrifyddu rheoli, egwyddorion moesegol a ystyriaethau cynaliadwyedd i gyfrifwyr.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o fusnes a’i strwythur a’i ddiben, yn ogystal â gwerthfawrogi’r amgylchedd busnes ehangach. Byddwch yn datblygu sgiliau cefnogi prosesau ariannol cymhleth, megis cyfrifon terfynol, adroddiadau a ffurflenni, defnyddio technoleg i ddarparu gwybodaeth cyfrifyddu rheoli, a chwblhau ffurflenni TAW.

Bydd disgwyl i chi gymryd cyfrifoldeb am gychwyn a chwblhau tasgau a gweithdrefnau, yn ogystal ag arfer ymreolaeth a barn o fewn paramedrau cyfyngedig, megis ymwybyddiaeth o wahanol safbwyntiau neu ddulliau gweithredu o fewn maes astudio neu waith. Bydd angen i chi ddefnyddio amrywiaeth o ddata a gwybodaeth am fusnes i ddelweddu a chyfathrebu gwybodaeth allweddol sydd ei hangen ar gyfer gwneud penderfyniadau busnes.

Mae unedau’n cynnwys:-
Cyfrifyddu Ariannol: Paratoi Datganiadau Ariannol

Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall yr egwyddorion cyfrifyddu sy’n sail i baratoi cyfrifon terfynol, deall egwyddorion cadw cyfrifon cofnod dwbl uwch, gweithredu gweithdrefnau ar gyfer caffael a gwaredu asedau anghyfredol, paratoi a chofnodi cyfrifiadau dibrisiant, cofnodi addasiadau diwedd cyfnod, cynhyrchu ac ymestyn y fantolen brawf, cynhyrchu datganiadau ariannol ar gyfer unig fasnachwyr a phartneriaethau, dehongli datganiadau ariannol gan ddefnyddio cymarebau proffidioldeb, paratoi cofnodion cyfrifyddu o wybodaeth anghyflawn.

Prosesau Treth ar gyfer Busnes
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall gofynion deddfwriaeth sy’n ymwneud â TAW, cyfrifo TAW, adolygu a gwirio ffurflenni TAW, deall egwyddorion cyflogres, adrodd ar wybodaeth o fewn y sefydliad.

Ymwybyddiaeth Busnes
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - Deall mathau o fusnes, strwythurau a llywodraethu, a’r fframwaith cyfreithiol y maent yn gweithredu ynddo, deall effaith yr amgylchedd allanol a mewnol ar fusnesau, eu perfformiad a’u penderfyniadau, deall sut mae busnesau a chyfrifwyr yn cydymffurfio ag egwyddorion moeseg broffesiynol, deall effaith technolegau newydd ym maes cyfrifyddu a’r risgiau sy’n gysylltiedig â diogelwch data, cyfleu gwybodaeth i randdeiliaid.

Technegau Cyfrifyddu Rheoli
Mae’r uned yn cwmpasu’r canlynol: - deall pwrpas a defnydd cyfrifyddu rheoli o fewn sefydliadau, defnyddio technegau sydd eu hangen ar gyfer ymdrin â chostau, priodoli costau yn unol â gofynion y sefydliad, ymchwilio i wyriadau oddi wrth gyllidebau, defnyddio technegau taenlen i ddarparu gwybodaeth cyfrifyddu rheoli, defnyddio technegau cyfrifyddu rheoli i gefnogi gwneud penderfyniadau tymor byr, deall egwyddorion rheoli arian parod.

05/07/23

Gwybodaeth allweddol

Wedi cwblhau AAT Lefel 2 Cyfrifeg neu gymwysterau Cyfrifeg cyfwerth neu brofiad gwaith ym maes Cyfrifeg. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.
 

Addysgir y cwrs trwy ddarlithoedd ystafell ddosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol. Asesiadau ar-lein yw’r arholiadau. 

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i’r cymhwyster AAT Lefel 4 ar ôl cwblhau’r lefel hon. Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gallai’r cwrs hwn gael ei ariannu trwy ein Cynllun Prentisiaeth – gofynnwch am ragor o fanylion.

AAT Level 3 Diploma in Accounting
Cod y cwrs: N3D003 PTA
09/09/2024
Plas Sgeti
32 weeks
Mon
9.30am - 5pm
£888
Lefel 3
AAT Level 3 Diploma in Accounting
Cod y cwrs: N3D003 PTA2
09/09/2024
Plas Sgeti
32 weeks
Mon
1.30 - 9pm
£888
Lefel 3
AAT Level 3 Diploma in Accounting
Cod y cwrs: N3D003 PT1A
06/01/2025
Plas Sgeti
19 weeks
Mon
9.30am - 5pm
£888
Lefel 3
AAT Level 3 Diploma in Accounting
Cod y cwrs: N3D003 PT1A2
06/01/2025
Plas Sgeti
19 weeks
Mon
2 - 9pm
£888
Lefel 3