Skip to main content

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd ac Ymarfer Lefel 3 Available in Welsh

Rhan-amser, Prentisiaeth
Lefel 3
WJEC
Tycoch
18 mis
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Nod ein rhaglen Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi ddarparu gofal cyfannol, meithrin dysgu seiliedig ar chwarae, a chefnogi datblygiad iach plant. P’un ai ydych yn awyddus i fod yn weithiwr proffesiynol gofal plant, addysgwr, neu riant, mae’r cwrs hwn yn cynnig gwybodaeth werthfawr am greu amgylcheddau sy’n hyrwyddo lles a thwf plant.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel opsiwn rhan-amser ac fel prentisiaeth.

Gwybodaeth allweddol

Rhaid i ddysgwyr ddod am gyfweliad gyda’r tîm gofal plant a bydd cynigion cwrs yn amodol ar brawf sgrinio llythrennedd byr.

Rhan-amser

Bydd yn ofynnol i chi sicrhau eich lleoliad mewn lleoliad gofal plant addas. Bydd angen i chi gwblhau 700 awr ar leoliad dros gyfnod o 18 mis.

Prentisiaeth

Bydd angen i brentisiaid sicrhau lleoliad ysgol a rhaid bod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos mewn ysgol addas gyda phlant o ysgol oedran gorfodol.

Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau perthnasol mewn Saesneg a Mathemateg (Gradd C neu uwch ar lefel TGAU) bydd angen i chi astudio sgiliau hanfodol fel rhan o’ch fframwaith prentisiaeth

Mae dwy elfen i’r cwrs: CBAC Lefel 2 Craidd a Lefel 3 Ymarfer. Bydd hyn yn cael ei astudio dros 18 mis. Addysgir y cwrs wyneb yn wyneb ar Gampws Tycoch am un prynhawn yr wythnos. Cewch eich addysgu gan ddarlithydd profiadol a bydd gennych fynediad i amrywiaeth eang o arfau dysgu ar-lein ar gyfer astudiaethau pellach yn eich amser eich hun.

Amcanion

Bydd myfyrwyr yn deall:  

  • Datblygiad plant  
  • Dulliau cyfannol
  • Dysgu seiliedig ar chwarae  
  • Cwricwlwm Cymru.

Canlyniadau

Mae’r llwybr hwn yn cyfuno cymhwyster craidd Lefel 2 â chymhwyster ymarfer Lefel 3, gan roi cyfle i ddysgwyr fod yn ymarferwyr cymwysedig Lefel 3 dros 18 mis. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer y rhai sy’n dilyn gyrfa mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar a gofal plant megis gofal dydd, Dechrau’n Deg neu ysgolion.

Asesu

Er mwyn cyflawni’ch cymhwyster craidd, byddwn yn eich paratoi i basio un asesiad dewis lluosog.  

Er mwyn cyflawni’r cymhwyster ymarfer, cewch eich cefnogi i gwblhau portffolio lleoliad, ac felly byddwch yn arsylwi ac yn cynllunio gweithgareddau ar gyfer plant 0-7 oed.  

Yn yr holl asesiadau dyfernir gradd ‘pasio’ neu ‘fethu’.

Os byddwch yn pasio’r cwrs hwn, gallech symud ymlaen i’r canlynol:

  • Addysg Bellach: Prentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant neu Gradd Sylfaen Ymarfer Datblygiad Plentyndod
  • Cyflogaeth mewn meithrinfa ddydd neu leoliad Dechrau’n Deg fel ymarferydd gofal plant dan oruchwyliaeth
  • Cyflogaeth fel cynorthwyydd addysgu.

Bydd yn ofynnol i chi gael gwiriad DBS am gost ychwanegol.  

Bydd myfyrwyr yn cael aseswr a fydd yn eich cefnogi drwy gydol y cwrs. Cewch fynediad i amrywiaeth o gyfleusterau a gwasanaethau cymorth yn y Coleg i gynorthwyo’ch profiad dysgu. 

Explore in VR

C&G/WJEC Level 3 Children's Care, Play, Learning & Development: Practice
Cod y cwrs: CC777P PTB
17/09/2024
Tycoch
17 weeks
Tue
12.30 - 4.30pm
£250
Lefel 3
C&G/WJEC Level 3 Children's Care, Play, Learning & Development: Practice
Cod y cwrs: CC777P PTB2
04/02/2025
Tycoch
17 weeks
Tue
12.30 - 4.30pm
£250
Lefel 3