Celf a Dylunio Diploma Sylfaen L3

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ddelfrydol i’r rhai a hoffai ddilyn gyrfa mewn celf a dylunio ar lefel broffesiynol. Mae’r cwrs yn ymarferol yn bennaf gan eich galluogi i archwilio syniadau ffres a dyfeisgar i ddatblygu llais ac arddull unigol trwy arbrofi mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau celf a dylunio. Fe’i haddysgir trwy gyfres o weithdai, darlithoedd a seminarau dan arweiniad artistiaid.

Mae ffi stiwdio o £100 ond nid oes ffioedd dysgu yn gysylltiedig â’r cwrs hwn.

Strwythur y rhaglen
Cam Archwilio
Mae hyn yn ddiagnostig ei natur ac yn rhoi modd i fyfyrwyr nodi eu potensial a’u dewis personol ar gyfer meysydd astudio arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i arbrofi gydag amrywiaeth o ddefnyddiau a dulliau ac maen nhw’n cael eu cyflwyno i’r chwe phrif faes astudio: Celfyddyd Gain, Cyfathrebu Gweledol, Ffasiwn/Tecstilau, Astudiaethau 3D, Ffotograffiaeth/Fideo ac Astudiaethau Cyd-destunol.

Cam Llwybr
Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu portffolio o waith ac yn ymchwilio i’r maes arbenigol o’u dewis. Gall opsiynau astudio gynnwys: Animeiddio, Cerameg, Ffasiwn, Graffeg, Darlunio, Gemwaith, Peintio, Ffotograffiaeth, Gwneud Printiau, Cerflunwaith, Gwydr, Patrwm Arwyneb, Tecstilau, Dylunio Theatr a Fideo.

Cam Cadarnhau
Bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiect mawr terfynol hunangyfeiriedig, a gyflwynir i’w asesu a’i ardystio ar ffurf arddangosfa gyhoeddus a gynhelir ar ddiwedd y cwrs. Ategir tri cham y rhaglen gan ymweliadau ag orielau a lleoedd o ddiddordeb.

Enquiry Form Button

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Un pwnc Safon Uwch a phum gradd C neu uwch ar lefel TGAU neu gymwysterau eraill yr ystyrir eu bod yn gyfwerth. Mae croeso i fyfyrwyr hŷn wneud cais. Yn amodol ar gyfweliad a phortffolio o waith.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cwrs Sylfaen yn ymarferol yn bennaf ac yn cael ei addysgu trwy gyfres o weithdai, darlithoedd a seminarau dan arweiniad artistiaid. Mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi trwy sesiynau tiwtorial rheolaidd a thrafodaethau grŵp.

Cyfleoedd Dilyniant

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, gallech symud ymlaen i’r cwrs Gradd Sylfaen mewn Ffasiwn a Dylunio Tecstilau

Mae cwblhau’r cwrs Sylfaen yn llwyddiannus yn ofyniad hanfodol ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch ac mae’n paratoi myfyrwyr i wneud cais i astudio amrywiaeth eang o gyrsiau gradd sy’n cyfuno astudiaethau ymarferol a damcaniaethol – h.y. hysbysebu, animeiddio, dylunio gemau, graffeg, ffasiwn, ffilm, celfyddyd gain, ffotograffiaeth, dylunio cynnyrch, cerflunio, tecstilau, gemwaith, dylunio theatr, gwydr a gwisgoedd.

Yn y blynyddoedd blaenorol mae 100% o fyfyrwyr wedi cael lleoedd prifysgol gan gynnwys Dylunio Theatr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffotograffiaeth yng Nghasnewydd, Cerflunwaith ym Mhrifysgol y Celfyddydau Llundain, Camberwell, Dylunio yn Central St. Martins, Dylunio Ffasiwn yn Nottingham Trent a Chelfyddyd Gain yn Leeds.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar y cwrs rhaid i fyfyrwyr ymweld ag arddangosfeydd yn rheolaidd yn lleol ac yn bellach i ffwrdd. Mae taith dros nos i Lundain yn ystod y tymor cyntaf yn rhoi cyfle gwerthfawr i ymweld ag arddangosfeydd ar raddfa fawr yn ogystal â phrifysgol yn Llundain. Mae cyfle hefyd i gael ymweliad estynedig â dinas Ewropeaidd.

Mae’r tîm Sylfaen yn annog pob myfyriwr i ymgymryd â lleoliadau gwaith ac yn y blynyddoedd blaenorol mae myfyrwyr wedi cael cymorth i gael lleoliadau gwaith fel steilio ffasiwn ar S4C, dylunio set ar Dr Who, gwaith darlunio ar gyfer y label ffasiwn Jayne Pierson a chysgodi ffotograffydd ar gyfer cylchgrawn Swansea Life.

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No