Skip to main content

Celf a Dylunio Lefel 3 - Diploma Estynedig

Amser-llawn
Lefel 3
OCR
Llwyn y Bryn
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 284021 (Llwyn y Bryn)

Trosolwg

Mae’r cwrs dwy flynedd Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL) yn ffordd wych o archwilio arferion creadigol ac adeiladu eich portffolio y gallwch ei ddefnyddio i wneud cais am astudiaethau pellach neu swydd yn sector y celfyddydau.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o dechnegau Celf a Dylunio, ac yn datblygu sgiliau lluniadu gan ddefnyddio llyfrau braslunio er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r broses greadigol. Byddwch yn cael eich annog i ganolbwyntio ar bwnc arbenigol fel lluniadu, peintio, cerflunio, dylunio 2D neu 3D.

Bydd y cwrs hwn yn gorffen gyda’ch prosiect mawr terfynol y gellir ei arddangos yn ein sioe diwedd blwyddyn.

Mae’r cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer dyfodol yn y diwydiannau creadigol gan gynnig amrywiaeth o ddisgyblaethau ymarferol mewn celf a dylunio gan gynnwys ffasiwn, ffotograffiaeth, dylunio graffeg, celfyddyd gain a chrefftau 3D.

Cewch eich herio gydag amrywiaeth o friffiau cyffrous a fydd yn eich annog i archwilio eich creadigrwydd a magu hyder wrth gyfleu syniadau.

Canlyniadau’r cwrs:

 • Datblygu ymwybyddiaeth feirniadol a chyd-destunol o wahanol safbwyntiau a dulliau mewn celf a dylunio neu bynciau astudio cysylltiedig neu waith  
 • Dysgu sut i ymchwilio, dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth a syniadau perthnasol er mwyn datblygu atebion creadigol  
 • Gallu deall, addasu a defnyddio dulliau a sgiliau priodol ac ymarferol yn ddiogel ar gyfer cynhyrchu creadigol
 • Datrys problemau cymhleth trwy gymhwyso celf a dylunio neu drwy ddealltwriaeth ymarferol, ddamcaniaethol a thechnegol gysylltiedig
 • Adolygu’n feirniadol effeithiolrwydd a phriodoldeb dulliau, gweithredoedd a chanlyniadau
 • Defnyddio sgiliau gwerthuso a myfyrio er mwyn cymryd cyfrifoldeb am eich datblygiad dysgu a’ch penderfyniadau eich hun
 • Cymryd cyfrifoldeb am reoli amser, cynllunio, ymchwil, a chamau gweithredu er mwyn manteisio ar gyfleoedd dilyniant
 • Cyflwyno’ch syniadau a’ch gwaith celf yn effeithiol i gynulleidfaoedd priodol
 • Prosiect mawr terfynol.

Gwybodaeth allweddol

 • O leiaf bum gradd A-C ar lefel TGAU, gan gynnwys Celf a Dylunio
 • Derbynnir cymwysterau cyfwerth, gan gynnwys Teilyngdod Lefel 2 Celf a Dylunio
 • Yn amodol ar gyfweliad a phortffolio o waith. 

Mae tîm o staff arbenigol yn addysgu unedau fel aseiniadau â thema trwy gydol y flwyddyn. Cynhelir arddangosiadau ymarferol, ynghyd â thrafodaethau, gwaith grŵp, gwaith unigol, cyflwyniadau ac arddangosfeydd.

Asesir y gwaith yn erbyn ystod o feini prawf sy’n edrych ar amrywiaeth ymchwil, datblygu syniadau, archwilio cyfryngau a thechnegau, dadansoddi a gwerthuso canlyniadau, canlyniad terfynol mewn ffurfiau 2D a 3D.

Mae asesiad parhaus gan y tîm yn digwydd trwy gydol y flwyddyn, yn ystod ac ar ôl pob aseiniad, a darperir adborth llafar ac ysgrifenedig.

Bydd myfyrwyr yn treulio tua 18 awr yr wythnos ar y cwrs.

Mae myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i nifer o gyrsiau addysg uwch fel gradd, diploma sylfaen neu HND.

Mae myfyrwyr llwyddiannus wedi mynd ymlaen i gyrsiau gradd amrywiol ledled y DU, gan ennill nifer o gystadlaethau celf a dylunio nodedig hefyd.

Bydd gwibdeithiau amrywiol i orielau, amgueddfeydd a digwyddiadau yn cael eu cynnal trwy gydol y cwrs. Lle bo modd, bydd y Coleg yn cymorthdalu cost y gwibdeithiau hyn, ond bydd gofyn i fyfyrwyr gyfrannu hefyd.

Offer: Mae ffioedd stiwdio (£75 y flwyddyn) yn cynnwys y canlynol - pecyn celf rhagarweiniol bach (sy’n cael ei ddarparu ar ddechrau’r cwrs), pecyn arbenigol pan fydd y myfyriwr yn dewis ei lwybr, cynnal a chadw offer arbenigol ac mae’n cyfrannu at adnoddau celf a dylunio hanfodol. Disgwylir i fyfyrwyr brynu eu llyfrau braslunio eu hunain ac unrhyw offer ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer eu hastudiaethau.

Costau argraffu: Gall myfyrwyr brynu credydau argraffu ar gyfer cyfrifiaduron personol a MACs yn ôl yr angen yn ystod y flwyddyn. 

Explore in VR