Colur ar gyfer Theatr, Effeithiau Arbennig, Gwallt a’r Cyfryngau (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn VTCT Diploma Lefel 3 mewn Colur Theatr, Effeithiau Arbennig, Gwallt a’r Cyfryngau yn gymhwyster lefel dechnegol i ddysgwyr sydd am gael gyrfa fel arlunydd colur y cyfryngau theatraidd cyflogedig a/neu hunangyflogedig. Bydd yn rhoi cyfle i chi weithio gyda pherfformwyr i allu galwedigaethol o safon uchel gan ddarparu gwasanaethau gwallt a cholur yn niwydiannau’r cyfryngau, y theatr, y celfyddydau perfformio, ffasiwn a ffotograffiaeth. 

Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol trin gwallt a therapi harddwch ac mae wedi’i gydnabod gan gymdeithas broffesiynol therapi harddwch y DU (Cymdeithas Therapi Harddwch a Chosmetoleg Prydain - BABTAC) fel un sy’n addas at y diben o ran paratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa fel arlunydd colur y cyfryngau theatraidd proffesiynol. 

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych brofiad a diddordeb angerddol mewn colur y cyfryngau, gallech fod wedi eich dysgu eich hun. Rhaid darparu tystiolaeth o’ch gwaith yn y cyfweliad.

Byddai cymhwyster gwallt neu harddwch Lefel 2 yn cael ei ystyried yn fantais

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sydd eu hangen i weithio’n effeithiol fel arlunydd colur y cyfryngau theatraidd proffesiynol gan gynnwys:

 • Colur llunberffeithio
 • Colur cuddliw
 • Colur y cyfryngau
 • Colur ffasiwn a ffotograffig
 • Darnau prosthetig a chapiau moel
 • Anatomeg a ffisioleg
 • Steilio a gosod pastiche
 • Dyluniadau gwallt ffantasi i berfformwyr
 • Sgiliau dylunio trin gwallt creadigol
 • Iechyd a diogelwch
 • Gofal cleientiaid a chyfathrebu
Byddwch hefyd yn datblygu nifer o sgiliau gan gynnwys sgiliau rhifedd, llythrennedd, digidol a chyflogadwyedd drwy gydol y cwrs. Cewch eich asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau, arholiadau allanol, astudiaethau achos ac asesiadau parhaus yn y dosbarth.
 

Cyfleoedd Dilyniant

Er mai brif bwrpas y cymhwyster hwn yw paratoi dysgwyr ar gyfer cyflogaeth fel arlunydd colur y cyfryngau theatraidd proffesiynol, gall dysgwyr ddewis datblygu eu sgiliau ymhellach drwy ddilyn cymwysterau arbenigol uwch ar Lefel 4. 

Gweithdai ychwanegol undydd wedi’u rhedeg gan gwmnïau harddwch proffesiynol am gost fach er mwyn gwella cyflogadwyedd a sgiliau. 

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys arlunwyr colur proffesiynol, gweithio gyda pherfformwyr, theatr, ffilm, stiwdios ffotograffig a’r gwasanaeth iechyd gwladol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i’r holl fyfyrwyr ddod am sesiwn arweiniad cyn ymgeisio – ffoniwch Ganolfan Broadway ar 01792 284049 i drefnu hyn.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddilyn cod gwisg y Coleg a mynd ar wibdeithiau cysylltiedig â’r diwydiant am gost ychwanegol. Rhaid prynu cit er mwyn astudio ar y cwrs hwn (cost i’w chadarnhau – mae cyllid CAWG ar gael yn dibynnu ar amgylchiadau personol).

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.