Diploma Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Amser llawn
Lefel 2
AGORED
Tycoch, Gorseinon
One year
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Bwriedir y cwrs hwn i fyfyrwyr a hoffai baratoi ar gyfer y rhaglenni Mynediad i AU yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr sydd ag anghenion llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn ogystal â’r rhai sydd â diffyg hyder ar gyfer y rhaglen Mynediad blwyddyn sydd wedi bod yn heriol ers cyflwyno’r drefn raddio yn 2009.

Mae’n gwrs amser llawn am flwyddyn ac yn paratoi myfyrwyr yn llawn ar gyfer gofynion addysg Mynediad. Drwy gydol y flwyddyn bydd myfyrwyr yn cael cyfweliadau un-i-un gyda’r Pennaeth Addysg Mynediad i sicrhau eu bod ar y trywydd iawn ac i’w cefnogi yn eu datblygiad academaidd.

Asesir y cwrs gan ddefnyddio arholiadau, traethodau, cyflwyniadau, seminarau, adroddiadau a thrwy asesiadau wedi’u hamseru yn y dosbarth. Gallai’r unedau newid wrth i’r gofynion ar gyfer myfyrwyr a sefydliadau Addysg Uwch newid.

Addysgir y cwrs gan ddefnyddio darlithoedd, siaradwyr gwadd, arddangosiadau/arsylwadau clinigol ynghyd â sesiynau holi ac ateb anffurfiol i helpu myfyrwyr i wneud cynnydd. Mae gan y cwrs amser llawn 14.5 awr yr wythnos o astudio dros dri diwrnod. Neilltuir awr ar gyfer gofal bugeilio a thiwtorial i gefnogi dysgwyr.

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr sy’n gallu ymdopi ag astudio Lefel 2. Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu gan ddefnyddio asesiadau ar-lein, ysgrifenedig a llafar i sicrhau bod y myfyrwyr yn cael eu rhoi ar y rhaglen astudio gywir.

Dylai myfyrwyr fod yn ymgeiswyr aeddfed gyda thystiolaeth glir o brofiad bywyd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Dyma ddadansoddiad o’r unedau i’w hastudio:

Teitl

Lefel

Credydau

Ysgrifennu ffeithiol

2

3

Cyfrifiadau: Ffracsiynau, degolion, canrannau

1

3

Prosiect integredig

2

6

Defnyddio cyfrifiadau: rhifau cyfain, ffracsiynau, degolion a chanrannau

1

3

Atalnodi

1

3

Sgiliau cyflwyno

2

3

Sgiliau astudio: Cymryd nodiadau

1

3

Llên-ladrad

2

1

Rhif a chyfrif

1

3

Cyflwyno prosiect ymchwil

2

6

Darllen a deall

2

3

Cyfathrebu ysgrifenedig

2

3

Ysgrifennu traethawd

2

2

Cymdeithaseg trosedd a gwyriad

2

3

Arferion gwaith cymdeithasol

2

3

Hanes y Wladwriaeth Les hyd at 1950

2

3

Cyflwyniad i gymdeithaseg

2

3

Ymwybyddiaeth o amddiffyn a diogelu...

1

3

Seicoleg

2

3

Seicoleg gymdeithasol

2

3

Sgiliau cwnsela a chyfathrebu

2

3

Sgiliau cwnsela

2

3

Cyflwyniad i ddatblygiad plant a phobl ifanc

1

3

 

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i’r cyrsiau Mynediad yn y Coleg neu i raglenni Lefel 3 eraill yn y Coleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os nad ydynt yn cael eu cyflogi ym maes iechyd ar hyn o bryd, disgwylir i fyfyrwyr ennill profiad gwaith sy’n addas i’r llwybr dilyniant y maen nhw wedi’i ddewis. Rhoddir cyfle hefyd i fyfyrwyr ymweld â sefydliadau AU lleol ledled Gorllewin Cymru i gwrdd â’r timau derbyn a bydd cost fach i dalu am y teithio.

 

Hoffech chi astudio'r cwrs hwn?

Ymgeisiwch nawr!