Cyfrifiadura (Diploma Estynedig Cenedlaethol L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y cwrs dwy flynedd hwn yw darparu llwybr gyrfa i TG, gan roi’r sgiliau i chi ar gyfer y dyfodol fel rhaglennydd gemau, technegydd, dyluniwr gwe neu reolwr prosiect.

Beth fydda i’n ei ddysgu?

 • Cael dealltwriaeth eang o TGCh a byddwch yn gallu astudio meysydd dethol yn fwy manwl.
 • Datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o TGCh.
 • Cael cyfle i gymhwyso dysgu mewn ffordd ymarferol a realistig.
 • Dilyn rhaglen astudio sy’n caniatáu dilyniant i addysg uwch a chyflogaeth ym maes TGCh.
 • Magu hyder trwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol.

Bydd 13 modiwl yn cael eu hastudio:

Blwyddyn 1

 • Egwyddorion Cyfrifiadureg – arholiad allanol – dysgu am sgiliau meddwl cyfrifiadurol, elfennau cyffredin y gwahanol fathau o ieithoedd rhaglennu a’r offer a ddefnyddir i ddylunio a datblygu cymwysiadau o safon uchel.
 • Hanfodion Systemau Cyfrifiadurol – arholiad allanol – deall sut mae gwahanol rannau o system gyfrifiadurol yn cydweithio.
 • Diogelwch ac Amgryptiad Systemau TG – deall sut i ddiogelu rhwydweithiau TG rhag gwahanol fathau o ymosodiadau diogelwch.
 • Cymwysiadau Busnes y Cyfryngau Cymdeithasol – dysgu sut y gellir defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol at ddibenion busnes.
 • Datblygu Gemau Cyfrifiadurol – dysgu sut i ddylunio a chreu’ch gêm gyfrifiadurol eich hun gan ddefnyddio iaith raglennu.
 • Datblygu Gwefannau – dylunio, creu a chyhoeddi gwefannau gan ddefnyddio amrywiaeth o gymwysiadau meddalwedd
 • Seiberddiogelwch.

Blwyddyn 2

 • Cynllunio a Rheoli Prosiectau Cyfrifiadurol – asesiad rheoledig - deall sut i gymhwyso technegau cynllunio a rheoli i brosiect cyfrifiadura.
 • Prosiect Dylunio a Datblygu Meddalwedd – asesiad rheoledig - dysgu sut i ddylunio, profi a datblygu datrysiad meddalwedd.
 • Effaith Cyfrifiadura – deall effaith datblygiadau cyfrifiadura ar y sefydliad a’r gymdeithas ehangach.
 • Graffeg ac Animeiddio Digidol – dysgu sut i greu animeiddiadau cyfrifiadurol ar gyfer y rhyngrwyd a chymwysiadau eraill.
 • Datblygu Cronfa Ddata Berthynol – dysgu sut i ddylunio cronfa ddata a chreu, poblogi a phrofi cronfa ddata berthynol sy’n cynnwys nodweddion uwch.
 • Rhwydweithio Cyfrifiadurol – sefydlu rhwydwaith cyfrifiadurol a dysgu’r wybodaeth a’r sgiliau gofynnol i ddefnyddio’r offer a’r technolegau sydd ar gael i’r rheolwr rhwydwaith er mwyn rheoli rhwydwaith.
 • Rhithwirio – astudio sut a pham mae rhithwirio’n gallu cael ei ddefnyddio gan unigolion a sefydliadau a sefydlu datrysiadau wedi’u rhithwirio i ateb anghenion a nodwyd.

24/10/22

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Pum gradd C ar lefel TGAU neu’r Diploma Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddarparu yn yr ystafell ddosbarth a bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â chyfres o aseiniadau, yn ogystal ag arholiad allanol yn ystod Blwyddyn 1 a dau asesiad rheoledig yn ystod Blwyddyn 2.

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND Cyfrifiadura Cymhwysol.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i astudio amrywiaeth eang o raddau cysylltiedig â TG neu gyfrifiadura yn y brifysgol gan gynnwys systemau gwybodaeth gyfrifiadurol, gwaith fforensig ar gyfrifiaduron, datblygu gemau cyfrifiadurol a chyfrifiadureg. Mae eu dewis prifysgol hefyd wedi bod yn amrywiol, gan gynnwys Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Caerdydd neu Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No