AAT Diploma Uwch mewn Cyfrifeg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Sylfaen AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) hwn yn gymhwyster cyfrifeg lefel mynediad, sy’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n ceisio cyflwyniad i egwyddorion a sgiliau cyfrifeg sylfaenol.

Addysgir y cwrs hyblyg hwn mewn partneriaeth â Mindful Education a bydd myfyrwyr yn dilyn dull cyfunol o ddysgu gyda rhai elfennau o ddysgu ar-lein a rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb (cynhelir y sesiynau olaf hyn yn Ysgol Fusnes Plas Sgeti sydd wedi cael ei datblygu’n ddiweddar).

Mae’r cymhwyster hwn yn cwmpasu amrywiaeth o dasgau cyfrifeg cymhleth. Byddwch yn dysgu ac yn meistroli prosesau ariannol, gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifeg, cadw cyfrifon uwch, cyfrifon terfynol, materion TAW mewn busnes, technegau costio cyfrifeg rheolwyr ac arferion moesegol i gyfrifwyr. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau meddalwedd trwy hyfforddiant taenlen ar gyfer cyfrifeg.

Diweddarwyd Hydref 2020

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych wybodaeth gadarn o egwyddorion cadw cyfrifon i gyflawni rhaglen AAT Lefel 3. Mae ennill AAT Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn Cyfrifeg yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae unedau’n cynnwys:-

Cadw Cyfrifon Uwch
Cynnwys yr uned:- deall egwyddorion cyfrifeg derbyniol a chofnodi dwbl, deall dulliau cyfrifeg neu gofnodi asedau anghyfredol, cyfrifeg ar gyfer prynu asedau anghyfredol, cyfrifeg ar gyfer dibrisiad a newidiadau, cyfrifeg ar gyfer gwerthu asedau anghyfredol, paratoi ac ehangu’r fantolen brawf.

Paratoi Cyfrifon Terfynol
Cynnwys yr uned:-  deall y broses sy’n ymwneud â pharatoi cyfrifon terfynol, paratoi cofnodion cyfrifyddu o wybodaeth anghyflawn, cynhyrchu cyfrifon terfynol ar gyfer unig fasnachwyr, deall gofynion cyfrifyddu a deddfwriaethol partneriaethau, paratoi datganiad cyfrif dyraniadau elw neu golled, paratoi datganiad sefyllfa ariannol yn ymwneud â phartneriaeth.

Cyfrifyddu Rheoli: Costio
Cynnwys yr uned:- deall system gostio sefydliad, cofnodi a dadansoddi gwybodaeth am gostau, dosrannu costau i ofynion sefydliadol, dadansoddi gwyriadau cyllideb ac adrodd y rhain i reolwyr, gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd o systemau costio i helpu i wneud penderfyniadau.

Treth anuniongyrchol
Cynnwys yr uned: - deall rheoleiddiadau TAW, cwblhau ffurflenni TAW yn gywir ac yn brydlon, deall cosbau TAW ac addasu ar gyfer gwallau blaenorol, cyfleu gwybodaeth TAW.

Moeseg i Gyfrifwyr – Synoptig
Cynnwys yr uned: - deall egwyddorion gweithio moesegol, deall ymddygiad moesegol wrth weithio gyda chwsmeriaid mewnol ac allanol, deall pryd a sut i gymryd camau priodol yn dilyn achosion a amheuir o dorri codau moesegol, deall cyfrifoldeb moesegol gweithwyr proffesiynol cyllid o ran hyrwyddo cynaliadwyedd.

Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg – Synoptig
Cynnwys yr uned: - defnyddio taenlen i fewnbynnu, golygu a threfnu data rhifiadol a data eraill, dethol a defnyddio fformiwlâu priodol ac arfau a thechnegau dadansoddi data, cyflwyno, fformatio a chyhoeddi gwybodaeth taenlenni.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu busnes a dysgu gydol oes, gan gymhwyso’r hyn rydych chi’n ei ddysgu ar y cwrs yng nghyd-destun ehangach y diwydiant.

Mae darlithoedd fideo ar-lein ar gael yn ôl y galw, a gellir eu gweld ar eich ffôn, eich llechen neu’ch cyfrifiadur, sy’n golygu y gallwch chi ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae pob gwers yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn cyd-fynd â hi i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae ymarferion, astudiaethau achos rhyngweithiol ac offer dadansoddol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach.

Ar y campws, rydych chi’n elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd yn y Coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd tiwtoriaid profiadol yn trafod ac yn atgyfnerthu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich astudiaeth ar-lein ac maen nhw wrth law i ddarparu arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaeth a dadl gyda chyd-ddisgyblion yn eich helpu i gymhwyso damcaniaethau i sefyllfaoedd rydych chi’n eu hwynebu yn y gweithle.

Asesir y cwrs hwn trwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy’n asesu ac yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth o bob rhan o’r cymhwyster.

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau ar-lein ac ar y campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein trwy ddarlithoedd fideo o safon uchel, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn ddi-dor gyda phellter cymdeithasol ar waith. Gellir disodli rhai o’r gwersi rheolaidd ‘ar y campws’ gan sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ o bell dan arweiniad tiwtoriaid y Coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn hawdd i weddu i ganllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r Coleg.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i’r cwrs AAT Diploma Proffesiynol Lefel 4. Bydd y sgiliau a’r wybodaeth y byddwch chi’n eu hennill trwy gydol y cymhwyster hwn yn eich cymhwyso ar gyfer rolau gan gynnwys Swyddog Cyllid, Cyfrifydd Cynorthwyol a Cheidwad Cyfrifon. Byddwch hefyd yn gymwys i gael statws Ceidwad Cyfrifon AAT (AATQB), gan roi’r dewis i chi weithio fel ceidwad cyfrifon llawrydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd ychwanegol
Ffi Gofrestru AAT £44 (unless paid at Level 2 stage)
Ffi Aelodaeth AAT £94
Ffi Arholiad £231 ar gyfer yr holl arholiadau wedi’u hastudio yn ystod y flwyddyn                      
Llyfrau tua £40          

Gallai’r cwrs gael ei ariannu gan ein Cynllun Prentisiaeth neu’r Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.