Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) – Diploma Uwch mewn Cyfrifeg

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs lefel uwch AAT hwn (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) yn gymhwyster cyfrifeg lefel ganol, sy’n ddelfrydol i unrhyw un sy’n gobeithio datblygu’r wybodaeth sydd ganddynt o gyfrifeg.

Addysgir y cwrs hyblyg hwn mewn partneriaeth â Mindful EducationMae’n cyfuno dysgu ar-lein â gwersi wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth.

Diweddarwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Rhaid bod gennych wybodaeth gadarn o egwyddorion cadw cyfrifon i ddilyn rhaglen AAT Lefel 3. Byddai AAT Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn Cyfrifeg yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn cwmpasu amrywiaeth o dasgau cyfrifeg cymhleth. Byddwch yn dysgu ac yn meistroli prosesau ariannol, gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifeg, cadw cyfrifon uwch, cyfrifon terfynol, materion TAW mewn busnes, technegau costio cyfrifyddu rheoli ac arferion moesegol i gyfrifwyr. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau meddalwedd trwy hyfforddiant taenlenni ar gyfer cyfrifeg.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn ennill AAT Diploma Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifeg. Mae’r cymhwyster AAT hwn (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) a gydnabyddir yn rhyngwladol yn rhoi modd i’r rhai sy’n gweithio ym maes cyfrifeg neu’r rhai sy’n ystyried cyfrifeg fel gyrfa ennill gwybodaeth, profiad ymarferol a’r ardystiad hollbwysig y mae cyflogwyr yn aml yn chwilio amdano.

Mae’r cwrs Lefel 3 yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd allweddol, gan gynnwys:

  • Cadw Cyfrifon Uwch
  • Treth Anuniongyrchol
  • Paratoi Cyfrifon Terfynol
  • Cyfrifyddu Rheoli: Costio
  • Moeseg i Gyfrifwyr
  • Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu busnes a dysgu gydol oes, gan gymhwyso’r hyn rydych chi’n ei ddysgu ar y cwrs yng nghyd-destun ehangach y diwydiant.

Rydym wedi partneru â Mindful Education i addysgu’r cwrs hwn trwy ein model Ar-lein ac Ar y Campws hyblyg.

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo arobryn, sydd ar gael yn ôl y galw, a gellir eu gweld ar eich ffôn, eich llechen neu’ch cyfrifiadur, sy’n golygu y gallwch chi ddewis sut, pryd a ble rydych chi am astudio. Mae pob gwers yn para tua 45 munud ac mae animeiddiadau a graffeg symudol yn cyd-fynd â hi i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i wella’r profiad dysgu ymhellach a dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio 5-6 awr yn astudio’n annibynnol ar-lein bob wythnos.

Ar y campws, rydych chi’n elwa ar ddosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noson bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn adolygu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd wrth law i ddarparu arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd trafodaeth reolaidd gyda chyd-ddisgyblion yn helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol a bydd hefyd yn darparu’r cymorth ychwanegol a’r cymhelliant a ddaw o fod yn rhan o grŵp.

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein trwy ddarlithoedd fideo o safon uchel, gall myfyrwyr barhau â’u hastudiaethau yn ddi-dor gyda phellter cymdeithasol ar waith neu os bydd rhaid i’r Coleg gau. Gellir disodli rhai o’r gwersi rheolaidd ‘Ar y Campws’ gan sesiynau ‘ystafell ddosbarth rithwir’ o bell dan arweiniad tiwtoriaid coleg. Gellir addasu’r dull hyblyg hwn yn hawdd i weddu i ganllawiau’r llywodraeth a pholisïau’r Coleg.

Asesir y cwrs hwn trwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy’n asesu ac yn tynnu ar wybodaeth a dealltwriaeth o bob rhan o’r cymhwyster.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i’r cwrs AAT Diploma Proffesiynol Lefel 4.

Bydd y sgiliau a’r wybodaeth y byddwch yn eu hennill trwy gydol y cymhwyster hwn yn eich cymhwyso ar gyfer rolau gan gynnwys swyddog cyllid, cyfrifydd cynorthwyol a cheidwad cyfrifon. Byddwch hefyd yn gymwys i gael statws AAT Ceidwad Cyfrifon (AATQB), gan roi’r opsiwn i chi weithio fel ceidwad cyfrifon llawrydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael ar gyfer y cwrs hwn trwy ein cynllun prentisiaeth neu lwybrau eraill – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.