ACCA - Adroddiadau Busnes Strategol

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Uned: SBR – Adroddiadau Busnes Strategol
Byddwch yn gallu:

  • Cymhwyso egwyddorion moesegol a phroffesiynol sylfaenol at bryderon moesegol a thrafod canlyniadau ymddygiad anfoesegol
  • Gwerthuso priodoldeb y fframwaith adroddiadau ariannol a thrafod newidiadau mewn rheoleiddiadau cyfrifeg yn feirniadol
  • Cymhwyso barn broffesiynol wrth adrodd perfformiad ariannol amrywiaeth o endidau
  • Paratoi datganiadau ariannnol grwpiau o endidau
  • Dehongli a chynghori ar ystyr datganiadau ariannol sy’n cynnwys data anariannol gan gynnwys adroddiadau cylchrannol, cynaliadwyedd ac integredig ar gyfer rhanddeiliaid gwahanol
  • Cyfleu effaith newidiadau mewn rheoleiddiadau cyfrifeg ar adroddiadau ariannol.

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Diweddarwyd Mehefin 2021

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd.
Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID-19
Addysgir ein cyrsiau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd COVID-19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi a gallwn ni ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at unedau ACCA SBL eraill ac unedau pynciau dewisol.
Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £590 fesul uned

Ffi gofrestru ACCA tua £95

Ffi Aelodaeth ACCA tua £120

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £123 fesul uned

Ffi arholiad tua £185

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y cwrs hwn, e-bostiwch angela.edwards@coleggwyrabertawe.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 26 Jan 2022 | Course Code: PC002 PTP2 | Cost: £590

Level 7   Wed   12.30-4.30pm   15 weeks   Sketty Hall