ACCA – Arweinydd Busnes Strategol

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Uned: Arweinydd Busnes Strategol   
Byddwch yn gallu:

 • Cymhwyso sgiliau arweinyddiaeth a moesegol ardderchog i osod y ‘cywair o’r brig’ a hyrwyddo diwylliant cadarnhaol o fewn y sefydliad, gan fabwysiadu persbectif sefydliad cyfan o ran rheoli perfformiad a chreu gwerthoedd.
 • Gwerthuso effeithiolrwydd system lywodraethu ac asiantaethau y sefydliad a chydnabod cyfrifoldeb y bwrdd neu asiantiaid eraill tuag at eu rhanddeiliaid, gan gynnwys cyfrifoldebau cymdeithasol y sefydliad a’r goblygiadau adrodd.
 • Gwerthuso sefyllfa strategol y sefydliad yn erbyn yr amgylchedd allanol ac argaeledd adnoddau mewnol, i nodi opsiynau strategol dichonadwy.
 • Dadansoddi proffil risg y sefydliad ac unrhyw opsiynau strategol a nodwyd, mewn diwylliant o reoli risg yn gyfrifol.
 • Dewis a chymhwyso technolegau gwybodaeth priodol a dadansoddeg data, i ddadansoddi ffactorau sy’n effeithio ar gadwyn gwerthoedd y sefydliad i adnabod cyfleoedd strategol a gweithredu opsiynau strategol o fewn fframwaith o reolaethau diogelwch TG cadarn.
 • Gwerthuso adroddiadau rheolwyr a rheolaeth fewnol a systemau archwilio i sicrhau cydymffurfiaeth a chyflawniad amcanion y sefydliad a diogelu asedau sefydliadol.
 • Cymhwyso technegau ariannol lefel uchel o arholiadau Sgiliau o ran cynllunio, gweithredu a gwerthuso opsiynau a gweithredoedd strategol.
 • Galluogi llwyddiant trwy feddwl yn arloesol, cymhwyso’r strategaethau dosbarth a’r technolegau aflonyddol gorau i reoli newid; dechrau, arwain a threfnu prosiectau, wrth reoli doniau ac adnoddau busnes eraill yn effeithiol.
 • Cymhwyso amrywiaeth o Sgiliau Proffesiynol wrth roi sylw i ofynion yn yr arholiad Arweinydd Strategol ac wrth baratoi ar gyfer, neu i ategu, profiad gwaith presennol.

Diweddarwyd Mehefin 2022

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd.
Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID 19
Rydym yn obeithiol na fydd cyfnod clo arall oherwydd cyfyngiadau Covid 19 yn y dyfodol, ond, os yw’n berthnasol, bydd mesurau a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol y coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo’r Coleg i gau am gyfnod oherwydd Covid 19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at unedau ACCA SBR eraill ac unedau pynciau dewisol.
Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ffioedd Cwrs a deunyddiau astudio – tua £1025 fesul uned
 • Ffi Aelodaeth ACCA tua £121
 • Ffi Gofrestru ACCA tua £95
 • Ffioedd Eithrio ACCA tua £98 i £143 fesul uned
 • Ffi Arholiad tua £245 fesul uned

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097, neu accountancy@gcs.ac.uk

Dyddiad dechrau: Dydd Mercher 24 Awst 2022

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.