ACCA – Arweinydd Busnes Strategol

Rhan-amser, HE
Level 7
ACCA
Plas Sgeti
One year part time delivered on a Wednesday from 14.30 to 16.30 from August until the end of July when the course revers to 12.30 to 16.30
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Uned: Arweinydd Busnes Strategol   
Byddwch yn gallu:

  • Cymhwyso sgiliau arweinyddiaeth a moesegol ardderchog i osod y ‘cywair o’r brig’ a hyrwyddo diwylliant cadarnhaol o fewn y sefydliad, gan fabwysiadu persbectif sefydliad cyfan o ran rheoli perfformiad a chreu gwerthoedd.
  • Gwerthuso effeithiolrwydd system lywodraethu ac asiantaethau y sefydliad a chydnabod cyfrifoldeb y bwrdd neu asiantiaid eraill tuag at eu rhanddeiliaid, gan gynnwys cyfrifoldebau cymdeithasol y sefydliad a’r goblygiadau adrodd.
  • Gwerthuso sefyllfa strategol y sefydliad yn erbyn yr amgylchedd allanol ac argaeledd adnoddau mewnol, i nodi opsiynau strategol dichonadwy.
  • Dadansoddi proffil risg y sefydliad ac unrhyw opsiynau strategol a nodwyd, mewn diwylliant o reoli risg yn gyfrifol.
  • Dewis a chymhwyso technolegau gwybodaeth priodol a dadansoddeg data, i ddadansoddi ffactorau sy’n effeithio ar gadwyn gwerthoedd y sefydliad i adnabod cyfleoedd strategol a gweithredu opsiynau strategol o fewn fframwaith o reolaethau diogelwch TG cadarn.
  • Gwerthuso adroddiadau rheolwyr a rheolaeth fewnol a systemau archwilio i sicrhau cydymffurfiaeth a chyflawniad amcanion y sefydliad a diogelu asedau sefydliadol.
  • Cymhwyso technegau ariannol lefel uchel o arholiadau Sgiliau o ran cynllunio, gweithredu a gwerthuso opsiynau a gweithredoedd strategol.
  • Galluogi llwyddiant trwy feddwl yn arloesol, cymhwyso’r strategaethau dosbarth a’r technolegau aflonyddol gorau i reoli newid; dechrau, arwain a threfnu prosiectau, wrth reoli doniau ac adnoddau busnes eraill yn effeithiol.
  • Cymhwyso amrywiaeth o Sgiliau Proffesiynol wrth roi sylw i ofynion yn yr arholiad Arweinydd Strategol ac wrth baratoi ar gyfer, neu i ategu, profiad gwaith presennol.

04/07/23

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at unedau ACCA SBR eraill ac unedau pynciau dewisol.
Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097, neu accountancy@gcs.ac.uk 

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.