Cyfrifeg ACCA AAA – Archwilio a Sicrwydd Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2021

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

AAA – Archwilio a Sicrwydd Uwch (AAA) 

Byddwch yn gallu:

  • Adnabod yr amgylchedd cyfreithiol a rheoleiddiol a’i effaith ar arferion archwilio a sicrwydd
  • Dangos y gallu i weithio’n effeithiol ar ymgysylltiad sicrwydd neu ymgysylltiad gwasanaeth arall o fewn fframwaith proffesiynol a moesegol
  • Asesu ac argymell polisïau a gweithdrefnau rheoli ansawdd priodol mewn rheolaeth practis ac adnabod swydd yr archwilydd mewn perthynas â derbyn a chadw apwyntiadau proffesiynol
  • Adnabod a llunio’r gwaith gofynnol i ddiwallu amcanion aseiniadau archwilio a chymhwyso’r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio.
  • Adnabod a llunio’r gwaith gofynnol i ddiwallu amcanion aseiniadau nad ydynt yn rhai archwilio
  • Gwerthuso canfyddiadau a chanlyniadau gwaith a wnaed a drafftio adroddiadau addas ar aseiniadau
  • Deall y materion a’r datblygiadau cyfredol sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau sicrwydd a gwasanaethau cysylltiedig ag archwilio.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd yn yr ystafell ddosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID-19

Addysgir ein cyrsiau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd COVID-19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi a gallwn ni ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at unedau ACCA SBL a SBR eraill ac unedau pynciau dewisol.

Mae’r cwrs yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffioedd Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £590 fesul uned

Ffi Gofrestru ACCA tua £95

Aelodaeth ACCA tua £120

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £123 fesul uned

Ffi arholiad tua £185

Gofynnwch am unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y cwrs hwn, e-bostiwch angela.edwards@coleggwyrabertawe.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 26 Jan 2022 | Course Code: PC002 ETP7 | Cost: £590

Level 7   Wed   5-9pm   15 weeks   Sketty Hall