Cyfrifeg ACCA AFM – Rheolaeth Ariannol Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2022

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn gallu:

  • Esbonio a gwerthuso rôl a chyfrifoldeb yr uwch swyddog gweithredol ariannol neu’r uwch gynghorydd ariannol o ran ateb anghenion gwrthdrawiadol rhanddeiliaid ac adnabod rôl sefydliadau ariannol rhyngwladol mewn perthynas â rheolaeth ariannol cwmnïau rhyngwladol
  • Gwerthuso penderfyniadau buddsoddi posibl ac asesu eu canlyniadau ariannol a strategol, yn y wlad hon ac yn rhyngwladol
  • Asesu a chynllunio caffaeliadau ac uno cwmnïau fel strategaeth twf amgen
  • Gwerthuso a chynghori ar strategaethau ad-drefnu corfforaethol amgen
  • Cymhwyso a gwerthuso uwch dechnegau rheoli risg a thrysorlys amgen.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID 19

Rydym yn obeithiol na fydd cyfnod clo arall oherwydd cyfyngiadau Covid 19 yn y dyfodol, ond, os yw’n berthnasol, bydd mesurau a chanllawiau cadw pellter cymdeithasol y coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Pe bai Llywodraeth Cymru yn cyfarwyddo’r Coleg i gau am gyfnod oherwydd Covid 19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at gyrsiau ACCA SBL a SBR eraill ac unedau pynciau dewisol eraill. 

Mae'r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £725 fesul uned

Ffi gofrestru ACCA tua £95

Ffi Aelodaeth ACCA tua £121

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £143 fesul uned

Ffi arholiad tua £190

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â'r Tîm Cyfrifeg ar 01792 284097 neu e-bostiwch accountancy@gcs.ac.uk

Dyddiad Dechrau: Dydd Mercher 7 Medi 2022

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.