Cyfrifeg ACCA AFM – Rheolaeth Ariannol Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2021

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn gallu:

  • Esbonio a gwerthuso rôl a chyfrifoldeb yr uwch swyddog gweithredol ariannol neu’r uwch gynghorydd ariannol o ran ateb anghenion gwrthdrawiadol rhanddeiliaid ac adnabod rôl sefydliadau ariannol rhyngwladol mewn perthynas â rheolaeth ariannol cwmnïau rhyngwladol
  • Gwerthuso penderfyniadau buddsoddi posibl ac asesu eu canlyniadau ariannol a strategol, yn y wlad hon ac yn rhyngwladol
  • Asesu a chynllunio caffaeliadau ac uno cwmnïau fel strategaeth twf amgen
  • Gwerthuso a chynghori ar strategaethau ad-drefnu corfforaethol amgen
  • Cymhwyso a gwerthuso uwch dechnegau rheoli risg a thrysorlys amgen.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID-19

Addysgir ein cyrsiau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd COVID-19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi a gallwn ni ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at gyrsiau ACCA SBL a SBR eraill ac unedau pynciau dewisol eraill. 

Mae'r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £590 fesul uned

Ffi gofrestru ACCA tua £95

Ffi Aelodaeth ACCA tua £120

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £123 fesul uned

Ffi arholiad tua £185

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os hoffech astudio’r cwrs hwn, cysylltwch â Helen Delve ar 01792 284011 neu e-bostiwch helen.delve@gcs.ac.uk neu accountancy@gcs.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.