Cyfrifeg ACCA APM – Rheoli Perfformiad Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Achredir ein cyrsiau cyfrifeg proffesiynol gan ACCA ac rydym yn Bartner Dysgu Cymeradwy Platinwm. Ar hyn o bryd, ni yw’r unig Ganolfan Addysg Bellach yn y DU i ddal y lefel hon o hyfforddiant. Eu bwriad yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd proffesiynol a fydd yn datblygu gweithwyr proffesiynol i adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus; p’un a ydynt yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat, yn ymarfer mewn sefydliad cyfrifyddu neu’n dilyn gyrfa mewn busnes.

Diweddarwyd Mehefin 2021

Click Here to Complete Our Higher Education Enquiry Form

Gofynion Mynediad

Cwblhau unedau ACCA - BT i FM neu eithriadau gradd. Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Rheoli Perfformiad Uwch (APM)

Byddwch yn gallu:

  • Defnyddio modelau cynllunio a rheoli strategol i gynllunio a monitro perfformiad sefydliadol
  • Asesu ac adnabod y dylanwadau allanol allweddol ar berfformiad sefydliadol
  • Adnabod a gwerthuso nodweddion dylunio systemau gwybodaeth a monitro rheoli perfformiad effeithiol
  • Cymhwyso technegau strategol priodol i fesur perfformiad a gwerthuso a gwella perfformiad sefydliadol
  • Cynghori cleientiaid ac uwch reolwyr ar werthuso perfformiad busnes strategol ac ar adnabod perygl o fethiant corfforaethol.

Mae’r holl addysgu yn seiliedig ar ddarlithoedd ystafell dosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

COVID-19

Addysgir ein cyrsiau wyneb yn wyneb mewn ystafell ddosbarth. Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol a chanllawiau coleg ar waith i’ch amddiffyn chi ac eraill. Os bydd rhaid i’r Coleg gau oherwydd cyfnod clo, yn ôl cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd COVID-19, bydd addysgu ar-lein yn digwydd nes bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi a gallwn ni ddychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb.

Cynigir arholiadau ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn gan ACCA

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio a symud ymlaen at gyrsiau ACCA SBL a SBR eraill ac unedau pynciau dewisol eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi cwrs a deunyddiau astudio £590 fesul uned

Ffi gofrestru ACCA tua £95

Ffi Aelodaeth ACCA tua £120

Ffi eithrio ACCA tua £98 i £123 fesul uned

Ffi arholiad tua £185

Gofynnwch am fanylion unrhyw gyllid a allai fod ar gael.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y cwrs hwn, e-bostiwch angela.edwards@coleggwyrabertawe.ac.uk

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 26 Jan 2022 | Course Code: PC002 ETP5 | Cost: £590

Level 7   Wed   5-9pm   15 weeks   Sketty Hall