HNC Peirianneg Fecanyddol

Rhan-amser, HE
Lefel 4
UoWTSD
Tycoch
two years
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs yn bennaf ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi’u cyflogi yn y sector ac mae’n cynnig cyfle go iawn iddynt ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth i’w helpu i ddatblygu eu gyrfaoedd.

Diweddarwyd Medi 2022

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

https://www.uwtsd.ac.uk/cy/Dwy radd Safon Uwch (o leiaf radd C mewn mathemateg a phwnc gwyddoniaeth), BTEC Lefel 3 neu’r cyfwerth. Bydd rhaid i bob myfyriwr ddod am gyfweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs dros un diwrnod yr wythnos (ar hyn o bryd dydd Llun ar gyfer y flwyddyn gyntaf a dydd Mercher ar gyfer yr ail flwyddyn).

Modiwlau’r flwyddyn gyntaf:

Lefel 4

  • mathemateg
  • cymwysiadau peirianneg a sgiliau astudio
  • gwyddor peirianneg 1

Modiwlau’r ail flwyddyn:

Lefel 4

  • defnyddiau a chyflwyniad i dechnoleg gweithgynhyrchu
  • gwyddor peirianneg 2
  • peirianneg dylunio

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gall myfyrwyr hefyd symud ymlaen i’r HND ac wedi hynny byddent yn cael cyfle i symud ymlaen i’r BEng neu’r MEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS

O fis Medi 2023, y ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs yw £2100 y flwyddyn. I gael gwybodaeth am gymorth ariannol, gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn:
• teithio i ac o’r coleg, neu’r lleoliad
• llungopïo, deunydd ysgrifennu a chostau offer (e.e. cofau bach)
• argraffu a rhwymo
• gynau ar gyfer seremonïau graddio

*Sylwch y gallai’r ffioedd dysgu a nodir gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

 
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.