Skip to main content

Peirianneg Fecanyddol HND

Amser-llawn
Lefel 5
UoWTSD
Tycoch
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 284000 (Tycoch)

Trosolwg

Corff llywodraethu: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Logo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn peirianneg fecanyddol, gyda chyfrifoldeb am ddylunio, gosod, comisiynu a gweithredu gwasanaethau peirianneg.

Gwybodaeth allweddol

Cynnig nodweddiadol:

Safon Uwch = DD
BTEC Diploma Lefel 3 = MP
BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 = PPP
Mynediad = Pas

Yn ogystal, byddai disgwyl i fyfyrwyr feddu ar radd C mewn Mathemateg a phwnc Gwyddoniaeth ar lefel TGAU. Bydd rhaid i bob myfyriwr gael cyfweliad. 

Addysgir y cwrs dros ddwy flynedd academaidd.

Modiwlau’r flwyddyn gyntaf yw:

Lefel 4

 • Mathemateg
 • Cymwysiadau peirianneg a sgiliau astudio
 • Defnyddiau a chyflwyniad i dechnoleg gweithgynhyrchu
 • Gwyddor peirianneg 1
 • Gwyddor peirianneg 2
 • Dylunio ym maes peirianneg​.

Modiwlau’r ail flwyddyn yw:

Lefel 5

 • Prosiect grŵp
 • Canfod namau a monitro cyflwr
 • Egwyddorion mecanyddol peirianneg
 • Rheoli, arloesi a chynaliadwyedd
 • Gweithgynhyrchu, dylunio a thechnoleg
 • Mecaneg thermohylif.

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu symud ymlaen i’r cwrs BEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Sut i wneud cais

Bydd angen i chi wneud cais drwy UCAS (cod UCAS yw 82NG)

Cliciwch yma i wneud cais

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS

Cod UCAS y cwrs yw 8N2G.

Y ffioedd dysgu yw £9,000 y flwyddyn. Bydd angen i fyfyrwyr gael benthyciad ffioedd dysgu ar gyfer y swm llawn. Mae’r Coleg yn cynnig bwrsari gwerth £1,000 y flwyddyn tuag at gyrsiau AU amser llawn (mae hyn yn dibynnu ar ddilyniant boddhaol ar y cwrs). I gael gwybodaeth am gymorth ariannol – gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu – ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn h.y.:

 • Teithio i’r Coleg, neu’r lleoliad, ac yn ôl
 • Costau llungopïo, deunydd swyddfa ac offer (e.e. ffyn USB)
 • Argraffu a rhwymo
 • Gynau ar gyfer seremonïau graddio.

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodwyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.