Daeareg

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn darganfod sut mae daeareg yn wyddor sy’n berthnasol i amrywiaeth o egwyddorion corfforol, cemegol a biolegol.

Byddwch yn astudio’r peryglon i bobl o ganlyniad i beryglon naturiol fel daeargrynfeydd, llosgfynyddoedd, tswnamis a thirlithriadau a sut y gellir lleihau’r rhain trwy ragfynegi, atal neu reoli peryglon.

Byddwch hefyd yn dysgu am ddarganfod ac echdynnu adnoddau hanfodol o’r ddaear fel olew, glo, dŵr a metelau.

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

Gradd C mewn TGAU Gwyddoniaeth a Mathemateg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth (4.5 awr yr wythnos) gydag un neu ddwy daith maes y flwyddyn. Arholiadau mewnol ym mis Rhagfyr; arholiadau allanol ym mis Mai/Mehefin. 

Mae elfen gwaith cwrs yn U2.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae llawer o brifysgolion yn cynnig cyrsiau gradd daeareg neu wyddorau’r ddaear. Sylwch fod angen Safon Uwch Mathemateg ar gyfer llawer o’r rhain ac mae angen Safon Uwch Ffiseg neu Gemeg ar gyfer rhai, fel Rhydychen neu Gaergrawnt.
Mae daearegwyr yn gyflogadwy iawn oherwydd y gofynion byd-eang sy’n tyfu o hyd ar gyfer adnoddau ynni a mwynau. Mae cwmnïau peirianneg hefyd yn cyflogi daearegwyr fwyfwy i sicrhau sefydlogrwydd strwythurau fel ffyrdd, adeiladau, argaeau neu amddiffynfeydd arfordirol. Mae swyddi Daeareg newydd yn dod i’r amlwg mewn meysydd fel darganfod adnoddau dŵr (hydroddaeareg), rheoli llygryddion a rheoli gwastraff a’r amgylchedd.
Oherwydd ehangder a’r amrywiaeth o sgiliau dan sylw, mae gradd Daeareg hefyd yn cael ei gwerthfawrogi’n helaeth fel paratoad ar gyfer llawer o yrfaoedd eraill. Mae daeareg neu wyddorau’r ddaear hefyd yn chwarae rhan hanfodol mewn bioleg, gwyddor yr amgylchedd, peirianneg daearyddiaeth ac eigioneg a gellir ei astudio ochr yn ochr â nhw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Roedd myfyrwyr daeareg Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Her Ysgolion Cymdeithas Ddaearegol Cymru am y drydedd flwyddyn yn olynol mewn cystadleuaeth gyda phedair ysgol a choleg arall yn Ne Cymru. Roedd y tîm, oedd yn cynnwys Rhys Samuel (Capten), Sara Hicks, Sam Cheshire, Josh Evans a Danny Lugg, wedi creu poster, rhoi cyflwyniad ar ‘Daeareg a dyfodol Economi Cymru’ a chystadlu mewn cyfres o heriau daearegol. Cafodd y poster ganmoliaeth arbennig, gan ennill gwobr gan CBAC, a daeth y tîm yn gyntaf yn gyffredinol yn yr her, gan ennill tlws wedi’i ysgythru a gwerth dros gan punt o lyfrau.
Trefnir her Daeareg Ysgolion gan Gymdeithas Ddaearegol fawreddog Llundain, cymdeithas ddaearegol hynaf y byd.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No