Dawns

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y pwnc hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad o berfformio, coreograffi a dadansoddi dawns. Nid oes angen profiad blaenorol o ddawns ar fyfyrwyr i ddilyn y cymhwyster hwn, dim ond ymrwymiad a natur benderfynol, gan fod elfennau ymarferol a damcaniaethol i’r pwnc hwn. 

Amlinelliad o’r cwrs UG
Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu a pherfformio’ch coreograffi’ch hunan a pherfformio fel rhan o ddeuawd/triawd. Cewch hyfforddiant ymarferol ar dechnegau ac iechyd a diogelwch y dawnsiwr. Byddwch yn datblygu sgiliau beirniadol hefyd er mwyn dadansoddi coreograffi a pherfformiad yn eich gwaith eich hun yn ogystal â repertoire proffesiynol.

Uned 1: Deall Dawns
Rhestr bynciau

  • Y dawnsiwr fel perfformiwr: gwybodaeth a dealltwriaeth o’r gofynion sydd ar y dawnsiwr wrth ymarfer a pherfformio
  • Proses a chrefft coreograffi
  • Arwyddocâd dawnsiau.

Uned 2: Coreograffi a Pherfformio
Rhestr bynciau

  • Proses coreograffi unigol gan gynnwys gwaith ymchwilio i syniadau a’r canlyniad
  • Sgiliau corfforol a deongliadol mewn perthynas â pherfformio’r coreograffi unigol
  • Sgiliau perfformio mewn cyd-destun perfformio mewn deuoedd/trioedd.

Adran A: Coreograffi a Pherfformiad Unigol (60 marc)
Coreograffu a pherfformio dawns unigol, rhwng dwy a thair munud.

Adran B: Perfformio mewn deuawd/triawd/pedwarawd (30 marc)
Dangos sgiliau perfformio o fewn cyd-destun deuawd/triawd. Rhaid i’r ddawns fod rhwng tair a phedair munud.

Amlinelliad o’r cwrs U2
Mae’r cwrs U2 yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau ac ehangu a chymhwyso’r wybodaeth a enillwyd ar lefel UG. Mae ffocws y coreograffi yn symud tuag at ddawns grŵp. Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o faes astudio penodol. Caiff sgiliau perfformio eu datblygu mewn perthynas ag un o’r meysydd astudio penodol.

Uned 3 Gwerthfawrogi: Cynnwys a Chyd-destun
Rhestr bynciau

  • Ymchwilio i un maes astudio
  • Dadansoddi beirniadol a gwerthfawrogi un darn gosod

Uned 4: Coreograffi Grŵp a Pherfformiad Unawd
Rhestr bynciau

  • Coreograffi grŵp gan gynnwys gwaith ymchwilio i syniadau a’r canlyniad
  • Sgiliau perfformio’n unigol mewn perthynas ag ymarferydd penodol mewn maes penodol o astudio dawns ar gyfer Uned 3.

Diweddarwyd Hydref 2021

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Nid oes angen TGAU Dawns arnoch ond mae angen proffil TGAU sy’n cynnwys gradd C mewn Saesneg. Dylai myfyrwyr ddangos diddordeb mewn dawns gyfoes a bod yn barod i gymryd rhan lawn mewn gwaith ymarfer ychwanegol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Sylwch fod y pwnc hwn yn cael ei addysgu fel rhaglen Safon Uwch linellol gydag asesiad llawn ar ddiwedd yr ail flwyddyn. Dim cymhwyster UG ar gael.

Cipolwg ar y fanyleb ddawns

AS
Uned 1 – DANC1 - Arholiad
Deall Dawns
0% o UG, 20% o Safon Uwch
Arholiad 1 awr 30 munud - 60 marc

Uned 2 – DANC2
Coreograffi a Pherfformiad
60% o UG, 30% o Safon Uwch
Dwy adran: A – coreograffi unigol a pherfformiad (60 marc)
B – perfformiad dau berson/tri pherson (30 marc)

Arholiadau U2
Uned 3 – DANC3
Gwerthfawrogi Dawns: Cynnwys a Chyd-destun
25% o Safon Uwch
Arholiad 1 awr 30 munud - 80 marc

Uned 4 – DANC4
Coreograffi Grŵp a Pherfformiad Unigol
25% o Safon Uwch
Dwy adran: A – coreograffi grŵp (45 marc)
B – perfformiad unigol (30 marc)

A2 Examinations
Unit 3 – DANC3
Dance Appreciation: Content and Context
25% of A Level
1 hour 30 minutes examination - 80 marks

Unit 4 – DANC4
Group Choreography and Solo Performance
25% of A Level
Two sections: A – group choreography (45 marks)
B – solo performance (30 marks)

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg gallech symud ymlaen i’r cwrs TystAU mewn Theatr Gerdd.

Astudiaethau pellach yn y brifysgol gan gynnwys sefydliadau blaenllaw megis Sba Caerfaddon, Academi URDANG, Laban, Ysgol Dawns Gyfoes Gogledd Lloegr ac Ysgol Dawns Gyfoes Llundain.

Mae cyfleoedd cyflogaeth mewn addysg, perfformiad, gweinyddu a choreograffi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Codir ffi stiwdio o £100 fel cyfraniad tuag at ymweliadau theatr a gweithdai.

Rydym hefyd yn cynnal clyweliadau ar gyfer Cwmni Dawns Ieuenctid Cenedlaethol Cymru.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No