Skip to main content

Safon Uwch Drama

Amser-llawn
Lefel 3
A Level
Gorseinon
Dwy flynedd
Ffôn: 01792 890700 (Gorseinon)

Trosolwg

Bwriedir y cwrs hwn i fyfyrwyr sy’n angerddol am actio a theatr, ac sydd am astudio Drama yn fanwl. Mae’n cynnwys elfennau ysgrifenedig ac ymarferol a fydd yn eich annog i ddatblygu dealltwriaeth ragorol o berfformiad theatr. Mae ffocws cryf ar wella eich sgiliau perfformio a’ch gallu i ddadansoddi theatr. 

Amcanion y cwrs: 

 • Profi ystod o gyfleoedd fel gwneuthurwr theatr i greu a dehongli sgriptiau cyhoeddedig a gwaith dyfeisiedig. 
 • Datblygu a chymhwyso gwybodaeth ar gyfer dehongli a deall drama a theatr. 
 • Dadansoddi a gwerthuso eu gwaith eu hunain a gwaith eraill. 

Canlyniadau’r cwrs: 

 • Meithrin gwybodaeth fanwl o sgriptiau cyhoeddedig y pwnc. 
 • Datblygu sgiliau perfformio wrth greu a dehongli deunydd ar gyfer perfformiad. 
 • Arddangos dealltwriaeth feirniadol o ddrama trwy asesiadau ysgrifenedig ac ymarferol.

Gwybodaeth allweddol

 • O leiaf saith gradd A*-C ar lefel TGAU, gan gynnwys B yn Saesneg laith
 • Diddordeb byw mewn drama ac ymrwymiad i ddysgu. Er bod TGAU Drama yn ddelfrydol, mae unrhyw brofiad o berfformio yn fuddiol 
 • Rydym yn croesawu myfyrwyr o gefndiroedd perfformio amrywiol  

Addysgir y cwrs trwy gyfuniad o weithdai ymarferol a gwersi theori.  

Asesu: 

YMARFEROL UG: Uned 1 

 • Ailddehongli sgript bresennol 
 • Perfformio deunydd yn arddull cwmni neu ymarferwr cydnabyddedig  
 • Cofnod creadigol 
 • Gwerthuso  

Sut mae’n cael ei asesu 

 • Arholiad ymarferol a gwaith cwrs ategol  
 • 90 marc 
 • 24% o Safon Uwch 

YMARFEROL SAFON UWCH: Uned 3 

 • Ymateb i ysgogiad gan CBAC  
 • Darn o destun mewn arddull perfformio gwahanol 
 • Perfformiad dyfeisiedig yn arddull cwmni neu ymarferwr cydnabyddedig 
 • Proses ac Adroddiad Gwerthuso   

Sut mae’n cael ei asesu 

 • Arholiad ymarferol a gwaith cwrs ategol 
 • 120 marc 
 • 36% o Safon Uwch 

THEORI UG: Uned 2 

Gwybodaeth, dealltwriaeth a dadansoddiad beirniadol o un testun gosod. 

Sut mae’n cael ei asesu 

 • Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 
 • 60 marc 
 • 16% o Safon UG 

THEORI U2: Uned 4 

Gwybodaeth, dealltwriaeth a dadansoddiad beirniadol o ddau destun gosod. 

Sut mae’n cael ei asesu 

 • Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 
 • 95 marc 
 • 24% o Safon Uwch 

Ar ôl cwblhau’r cwrs Safon Uwch Drama, bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddilyn llwybrau amrywiol. Mae llwybrau dilyniant posibl yn cynnwys: 

 • Addysg Uwch: Gallech symud ymlaen i gyrsiau drama lefel prifysgol, fel BA (Anrh) Drama, Therapi Drama, neu Addysg Drama. 
 • Hyfforddiant Proffesiynol: Gallech ystyried hyfforddiant drama galwedigaethol mewn sefydliadau dawns nodedig. 
 • Gyrfaoedd Perfformio: Gallech ddilyn gyrfa fel actor, cyfarwyddwr, neu athro/athrawes. 
 • Gweinyddu’r Celfyddydau: Gallech archwilio cyfleoedd mewn drama/theatr/rheoli digwyddiadau neu gynhyrchu. Bydd ein cynghorwyr gyrfaoedd ymroddedig yn rhoi arweiniad a chymorth, gan eich helpu i lunio eich dyfodol ym myd bywiog dawns. 

 • Mae’r cwrs yn amser llawn ac yn cael ei addysgu yng Nghanolfan y Celfyddydau ar Gampws Gorseinon y Coleg. Mae’n seiliedig ar 4.5 awr addysgu yr wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd.  
 • Fel rhan o’r cwrs cewch eich annog i wylio theatr fyw.  
 • Byddwch yn mynd ar deithiau i leoliadau allanol, gweld gwaith perfformio ar-lein a chymryd rhan lawn mewn gweithdai gan ymarferwyr gwadd. Fel rhan o’ch llwybr dilyniant personol cewch gymorth gyda cheisiadau UCAS a cholegau arbenigol.     
 • Ffi cwrs £100 i dalu am gost gweithdai a theithiau.